close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ירושלמי- הקשר המתמיד למזוזה

הרב ישי וויצמןז אייר, תשפב08/05/2022
פרק סה מתוך הספר אורו של התלמוד הירושלמי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

הקשר התמידי עם המזוזה, נובע מקשר בסיסי, עמוק ובלתי מותנה, של ישראל אל הקב"ה

תגיות:
אחת המצוות שהאדם מקיים באופן תמידי, היא מצות מזוזה. בכל מקום שהתורה מצוה על כתיבת מזוזה, זה בסמיכות למצות תפילין. בתלמודים דנים בשאלה איזה קלף קדוש יותר, קלף התפילין או קלף המזוזה. 

יש ברייתא המלמדת את ההלכה בזה, ונחלקו התלמודים בלשון הברייתא.

בבבלי (מנחות לב) אומרים שהתפילין קדושות מהמזוזה: "ספר תורה שבלה ותפילין שבלו, אין עושין מהן מזוזה, לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה."

הסבירו ראשונים, שקדושת התפילין גדולה יותר, כיון שיש בהם יותר שמות השם, מאשר במזוזה.

לעומת זאת,
בירושלמי נחלקו אמוראים בזה (סוף ירושלמי מגילה):

"תפילה ומזוזה מי קודם? שמואל אמר: מזוזה קודמת. רב חונה אמר: תפילה קודמת. 
מה טעמיה דשמואל? שכן היא נוהגת בימים טובים ובשבתות. 
מה טעמא דרב חונה? שכן היא נוהגת במפרשי ימים והולכי מדברים. 
מתניתא מסייעה לשמואל (=ברייתא מסייעת לשיטת שמואל): תפילה שבלת (=תפילין שבלו) עושין אותה מזוזה, מזוזה שבלת אין עושין אותה תפילין. למה? שמעלין בקודש ולא מורידין."

הברייתא בירושלמי הפוכה מבבבלי. 

בבבלי מוצא הדיון הוא לגבי הקלף, בפני עצמו, מה יותר קדוש. לכן הדיון מתייחס גם לספר תורה.  אבל בירושלמי מוצא הדיון הוא הקדושה שבאדם, הבאה לידי ביטוי במצוה. האדם מתלבש בתפילין, וגם במזוזה, כי גם הבית הוא לבוש של האדם. יש צד שמצות תפילין מבטאת קדושה גדולה יותר, ויש צד שמזוזה קדושה יותר. 

בירושלמי מסבירים שקדושת המזוזה גדולה יותר, כי האדם קשור אליה תמיד, גם בשבת ויו"ט. אדם שיש לו מזוזה בביתו, הוא מחובר בכל רגע ליחוד השם הכתוב במזוזה. אמנם בתפילין הקשר אדוק יותר, ואקטיבי יותר, אבל דווקא מפני זה החיבור עם התפילין מורכב יותר, ומותנה בהרבה תנאים, בזמן ובמקום, ועוד. 

הקשר התמידי עם המזוזה, נובע מקשר בסיסי, עמוק ובלתי מותנה, של ישראל אל הקב"ה, ומפני כך אומרים בירושלמי שקדושת המזוזה גדולה יותר. 
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה