close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת ראה

הרב משה אופןטו סיוון, תשפג04/06/2023

שאלות על פרשת השבוע, פרשת ראה, על פי סדר האלף בית, לשולחן השבת שלכם!

תגיות:
א) מה צריך לעשות למקומות שעבדו שם הגויים ע"ז              אבד תאבדון
ב) מהדברים שצריך להביא לביהמ"ק                                  בכרת בקרכם וצאנכם
ג) מהאנשים שהתורה מצוה לתת להם מעשרות                   גר
ד) דבר בבהמה שאסור לאוכלו                                          דם
ה) מצוה לעשות כשעבד עברי משתחרר                             הענק תעניק
ו) מנין נלמד שין השמחה בסוכות                                       והיית
אך שמח
ז) שם חיה טהורה                                                           זמר
ח) חיה שמפריסה פרסה ולא מעלה גרה                              חזיר
ט) מדוע עבד עברי לא רוצה לצאת בשנה השביעית               טוב לו עמך
י) שם עוף שאסור לאוכלו                                                   ינשוף
כ) שם עוף שאסור לאוכלו                                                  כוס
ל) כיצד מכונים המצות                                                      לחם עוני
מ) מנין לומדים שצריך להביא מן המובחר                            מבחר נדריכם
נ) מנין לומדים שצריך לתת צדקה אפי' מאה פעמים               נתון תתן
ס) עונשו של מסית                                                           סקילה
ע) איזה מצוה נאמרה בתבואת השדה                                 עשר תעשר
פ) כיצד התורה מצוה על מצות צדקה                                   פתוח תפתח את ידך
צ) חיה טהורה שמוזכרת בפרשה                                        צבי
ק) סימן טהרה של דגים                                                    קשקשת
ר) שם עוף שאסור לאוכלו                                                 ראה
ש) מנין לומדים שאין מעשרים מן החדש על הישן                  שנה שנה
ת) כיצד תיראה עיר הנידחת לאחר עונשה                           תל עולם
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה