close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

על שמירת הברית בדורנו-ה

שי הירשח אדר, תשפא20/02/2021
פרק יג מתוך הספר חזק ויאמץ ליבך
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק יג מתוך הספר חזק ויאמץ לבך

תגיות:
ה. אין דבר העומד בפני התשובה:

אך, דעו רבותי, שגם אם אדם נפל באופן מעשי וגרם גירוי לעצמו במזיד, אם הוא רוצה באמת לשוב בתשובה, וודאי שהדבר יעלה בידו. אל לו להפחיד את עצמו שהוא 'רשע' ו'אין לו תשובה' 'וה' ירחם' ו'הוא הולך לגיהינום' ומה יהיה?! יש כאן תופעה מעניינת, באופן מפתיע, את כל מה שנכתב על חומרת החטא בדברי הקבלה וספרי המוסר הוא זוכר בעל פה, אבל גמרא מפורשת המדברת על הנער שהושיבו אביו מקולח ומבושם בפתח בית זונות עם צרור כסף 'ומה יעשה אותו הבן ולא יחטא', הוא שוכח?!. וכי יש כאן מישהו
שחושב שדברי הגמרא לא כוללים גם אותו?! התשובה על חטא זה במזיד, היא כמו כל תשובה על כל עבירה אלא שיש צורך בקצת יותר כוונה . יש צורך בעזיבת החטא, חרטה וקבלה לעתיד, ובמיוחד לימוד תורה וזיכוי הרבים ואם אפשר גם להקפיד על אמירת ק"ש שעל המיטה, טבילה במקוה כשאפשר ו'תיקון כללי' מידי פעם. אולם, ההתמודדות האמתית שלי כלפי המשך החיים, היא, כיצד אני מאפשר לעצמי לחיות חיים רוחניים סדירים למרות התנודות השונות שהזמן גרמן. איך אני לא מפיל את עצמי כל פעם שנפלתי, בגלל שנפלתי. נדגים: אם עד עכשיו, הייתי נופל שלוש פעמים בשבוע, בעיקר בשעות הערב או כשאני לבד בבית, אז אני מציב לי יעד אמתי בתודעתי: לא ליפול אף פעם, ולשם כך אני משתמש בכל אמצעי העזר שישנם ברשותי, מתקין 'אינטרנט מסונן', ממקם את המחשב במקום בולט בבית, ומשתדל להתחזק, אבל, אם למרות זאת, נפלתי פעמיים בשבוע אז התקדמתי. אחרי עוד חודשיים אני מציב לי עוד יעד - לא ליפול בכלל ומתאמץ ליישם אותו, אבל, אם נפלתי פעם אחת בשבוע בלבד, אז התקדמתי. אך, אם לפתע, לאחר שלשה חודשים של התקדמות, פתאום, קרתה לי תקלה ונפלתי ארבע פעמים בשבוע אחד, אז אני לא 'תולה' את עצמי על 'עץ גבוה חמישים אמה...' אלא, אני אומר ומכוון מכל הלב: 'ברוך אתה ה', הרוצה בתשובה' וחוזר להאמין בעצמי וממשיך במאמץ, ואני לא מתכחש לכוחות החיים שלי, אני לא בורח מהם, ואני לא מרגיש מאוים מכול דבר שזז בכדור הארץ ולא הופך להיות אדם שעוין את העולם ואת הבריות . אולם, לאחר כל זאת, חשוב שתדעו, שאם מישהו סובל ממש ומרגיש שהוא לא מסוגל או מתחיל לפתח דפוס כפייתי של הוצאת ז"ל או ממחשבות טורדניות חוזרות ונשנות סביב הנושא, עליו לפנות בהקדם לקבלת עזרה וסיוע מקצועית, אסור להמשיך לסבול. נערים רבים שסבלו תקופות ממושכות ופנו לסיוע, קיבלו את איכות חייהם בחזרה.37 בענין מה שכתוב בזהר הקדוש (ח"א קפח. ריט:) שעל פגם הברית בפרט 'מאן דאושיד זרעא בריקניא חס ושלום וכו' אין מועיל תשובה', אמר רבנו זכרונו לברכה שאין הדבר כן, רק, על הכל מועיל תשובה. ואמר שבזה המאמר זהר אין שום אדם מבין הפשט רק הוא לבד. והכלל: שבאמת מועיל תשובה בודאי על חטא זה אפילו אם הרבה לפשע חס ושלום בזה. וכבר מבאר בספרים הנדפסים כבר, שעקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא והוא מכרח לעבר באלו המקומות והענינים שהיה בתחלה ולהתנסות שם. וכשמרחם על עצמו עכשו ואינו עושה עוד מה שעשה מקדם ומשבר תאותו, זהו עיקר התשובה: (שיחות הר"ן, עא') וראה של"ה, שער האותיות, קדושת הזיווג, אות טו' – מתחילה אבוא להציל ממיתה נצחית את הקורא המאמר הזה שאין תשובה לחטא זה, ואז החוטא מתייאש ויאמר כאשר אבדתי אבדתי, ויעשה משאלות ליבו ויאמר נואש. אלא באתי לעורר החוטא שיקום בזריזות לעשות תשובה, ואל יתמהמה רגע אחד. כי על כורחך אין דברי המאמר הזה כפשוטו שלא יועיל תשובה, כי אין דבר בעולם שלא יתוקן בתשובה, אפילו מי שהוא כפר בעיקר, כמו שלמדו רז"ל מפסוק 'שובה ישראל עד ה' אלוקיך'.

38 ראה רבי חיים מוולאז'ין, (אורחות חיים, הערה נ"ח): 'אלו החסידים המחמירים לומר אין תיקון לחטא הזה רחמנא ליצלן כאשר שמעתי מפיהם, הם המרבים פושעים בישראל ומרחקים מלבוא תחת כנפי השכינה. אשר בעל העוון ר"ל בשומעו אלה, אומר: אין תשובה לחצי דבר, וכאשר אבדתי אבדתי. ואלו גורמים גלות השכינה, ואינם נקראים חסידים כי אם חסרים, ועונשם גדול למאוד.

39 'אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו ותלה לו כיס על צוארו והושיבו על פתח של זונות מה יעשה אותו הבן שלא יחטא?!' (ברכות לב.)

40 'בדבר חטא ניאוף ביד ורגל והוצאת זרע לבטלה שהרבה פעמים שב וחזר לאולתו ועתה שב ממש ורוצה לידע סדר תשובה, הנה ממכתבך ניכר שתשובת המשקל הוא עיכוב בתשובה, וח"ו לחשוב זה כי אדרבה הרבה דברים מעיקרי התשובה כהא דהשבת גזל הקלו בכמה דברים מפני תקנת השבים.. וכ"ש שהוא אסור לומר שתשובת המשקל שהוזכר אפילו ברוקח יהיה עיכוב לתשובה דהיה זה מניעה לשבים שעל הרבה דברים מהם א"א לקיים כלל תשובת המשקל שנאמר שם...אבל, לבד הראיות הוא דבר פשוט וברור שתשובה בעזיבת החטא בגמר דעת בלבו שלא יחטא לעולם וגם צריך להתחרט על מה שעבר, הוא התשובה שהצריכה תורה, אבל חייבה להשב בתשובה להתודות חטאו בשפתיו וגם לומר ששב בתשובה ועזב חטאו שלא יחטא יותר לעולם והתחרט על שעבר כדאיתא ברמב"ם פ"ב מתשובה ה"ב..אבל מ"מ מן הראוי וטוב לתשובה להתודות בכל לילה קודם שינתו על חטא זה ולומר בפה מלא איך שמתחרט על מה שחטא ומקבל שלא יחטא יותר כל ימיו וגם להתענות בשנה ראשונה פעם אחת בשני חדשים ובשנה שניה פעם אחת בג' חדשים ובשנה שלישית שני פעמים, ואין להחמיר בתעניות אלא תרבה בלמוד התורה שזהו העצה היותר גדולה שלא להביא לידי הרהור כדאיתא ברמב"ם בפכ"א מאי"ב הי"ט ובסוף פכ"ב עיי"ש. וגם תראה לישא אשה בהקדם האפשרי אם כבר באת לשנים שייך לזה והשי"ת יקבל תשובתך ויכפר לך ויסייע לך שלא ליכשל שוב לא בחטא זה ולא בשום חטא'. (הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שו"ת אגרות משה חלק או"ח ד' סימן קטז)

41 שו"ת 'עשה לך רב' לגרח"ד הלוי זצ"ל, ח"ג סי' לז', ע"פ הזוהר בדף נח: 'בר בתשובה סגי', תשובה לא רגילה'. ניתן לומר ש'תשובה מאהבה' היא תשובה 'לא רגילה' אלא תשובה מעולה.

42 רבי חיים מוולאז'ין ב'נפש החיים' ('עץ החיים', אות צד') מספר: "שאלתי (את הגר"א), אחד נכשל בעוון קרי, רחמנא ליצלן, כמעט במזיד? והשיב: 'כל העוסקין בתורה אין להם לדאוג כלל'.

43 עיין 'צדקת הצדיק' אות קכו' – מאן דמזכי לחייביא מועיל גם כן לתקן זה שהוא נקרא לוקח נפשות.

44 'הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על המין הוא מתרחק ועושה גדרים כי-אם מפני התכלית הכללי היפה.' (מידות הראי"ה, צניעות.)
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה