close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תביעה אזרחית במקרה של פגיעה ברגשות דתיים

מערכת שורשטז סיוון, תשעו22/06/2016

האם ניתן לתבוע תביעה אזרחית על פגיעה ברגש דתי?

תגיות:

החוק הישראלי מתייחס התייחסות רחבה לכל הנוגע לחופש הביטוי ומציג בתוכו סייגים והגבלות. במסגרת חוק איסור לשון הרע (התשכ"ה – 1965) פרסום של קללה אשר עלולה להביא להשפלה של אדם


או לשים אותו למטרת שנאה, בוז ולעג מהווה בסיס שבגינו ניתן לפתוח בהליך פלילי או בהגשת תביעה אזרחית.

בחוק עצמו ישנה התייחסות רחבה לפגיעה ברגשי דת ומסורת אשר מקבלת ביטוי בסעיף 173 לחוק העונשין, הקובע שאדם הפוגע ברגשי דת ומסורת "דינו – מאסר שנה אחת: מפרסם פרסום שיש בו כדי לפגוע פגיעה גסה באמנותם או ברגשותיהם הדתיים של אחרים; משמיע במקום ציבורי ובתחום שמיעתו של פלוני מילה או קול שיש בהם לפגוע פגיעה גסה באמונתו או ברגשותיו הדתיים".  מכאן ניתן ללמוד שעל פי אותו סעיף מספיק ויתקיים היסוד העובדתי – עצם הפרסום שלו היכולת להביא לפגיעה גסה באמונתם וברגשותיהם של דתיים וזאת ללא הצורך ביסוד נפשי המבטא תוצאה מסוימת.

חוקרים לאורך השנים מצביעים בבירור על העובדה שרגשותיו של האדם מהות מרכיב יסודי של הנפש האנושית ומהווים הם חלק מהותי ומרכזי בתודעתנו. התפיסה הרווחת היא שרגשותיו של כל אדם מקיימים קשר הדוק וברור למצבו הפיזי ולבטח שרגשותיו השפעה בולטת וברורה על מכלול חייו כמו גם התנהלותו, מחשבותיו ופעילותו.

רגשות קשים הצפים אצל כל אדם מביאים כמובן להשפעה רעה על יכולותיו האישיות ובמימוש הפוטנציאל הקיים בו, כמו גם על דרך ההסתכלות הפנימית והיכולת לבקר עצמך. למול כך, רגשות חיוביים וטובים מחזקים את הביטחון העצמי, תורמים תרומה רבה למיצוי הפוטנציאל הגלום בנו ומכאן ששאיפתו של כל אדם היא ברגשות אלו.

מקרים בהם אדם נחשף להתנהלות סביבתית ובה מוצפים בקרבו רגשות שליליים וקשים הדבר עלול להביא להשפעה שלילית רחבה הבאה לידי ביטוי בפגיעה בתודעתו של אותו אדם, בפיחות תפיסת הערך העצמי, פגיעה בביטחון העצמי ולא פעם אף פגיעה ביכולותיו הפיזיות.

אדם הרואה עצמו נפגע באקט זה שמורה לו הזכות בהגשת תביעה אזרחית. תביעה אזרחית הינה תביעה של אדם פרטי כנגד אדם פרטי אחר כשלמדינה עצמה אין צד בעניין. תביעות אזרחיות רבות מוגשות במקרים רבים של לשון הרע (הכוללת בתוכה את עניין הפגיעה ברגשות דתיים) כמו גם בנושאים הנוגעים לתביעות נזיקין, הפרות חוזה ועוד. רבים מהאנשים שבחרו בתביעה אזרחית, במקרה של פגיעה ברגשות דתיים, עושים זאת בעזרת עורכי דין המכירים מקרוב את הנושא, זאת על מנת שיוכלו להביע את עמדתם בצורה הטובה והבהירה יותר בתביעה עצמה ובבית המשפט.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה