close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

האם הוצאת דיבה ולשון הרע היא עבירה פלילית?

מערכת שורשי אב, תשעט11/08/2019

האם "לשון הרע" הוא עבירה פלילית או עבירה אזרחית? מה צריך לעשות?

תגיות:
חוק איסור לשון הרע המונהג במדינת ישראל מאז שנת 1965, הינו חוק העוסק בהגנת כבודו ושמו הטוב של אדם, ובדומה ללא מעט חוקים במשפט הישראלי, גם הוא מבוסס על ההלכה היהודית האוסרת לדבר לשון הרע. מקור האיסור בהלכה היהודית מבוסס על הציווי "לא תלך רכיל בעמיך" המופיע בספר ויקרא ועל הקללה המופיעה במעמד הקללות בהר גריזים ובהר עיבל מספר דברים: "ארור מכה רעהו בסתר", אותה ייחסו חז"ל לאמירת לשון הרע הנחשבת במובן מסוים כ-כהכאה של אדם בסתר.

חוק לשון הרע - מה חשוב לדעת?
סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע (תשכ"ה 1965), קובע שלשון הרע הינו דבר
שעצם פרסומו עלול לבזות ו/או להשפיל אדם מסוים, יחיד או תאגיד, בעיני הבריות ו/או לעשותו מטרה לשנאה, ללעג ולבוז. כמו כן, סעיף 1 לחוק קובע כי אין לבזות אדם בשל גזעו, דתו, מינו, נטיותיו המיניות וכדומה, כאשר לצורך הגדרת לשון הרע, אין חשיבות אם הדבר שהופץ ופורסם כנגד אותו אדם מבוסס עד עובדות או דעות.

חוק זה מבוסס על שתי זכויות יסוד : כבוד האדם ו-זכותו לקניין, המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כאשר החוק מגדיר כי פרסום לשון הרע ו/או הוצאת דיבה עלולים להוות עילות להגשת תביעות אזרחיות בגין עוולה אזרחית בתחום דיני הנזיקין, שמבקרים מסוימים עלולים להתגבש לכדי עבירה פלילית. בתביעות עוולה אזרחית שעניינן לשון הרע, התובע (אותו אדם שכנגדו נאמר לשון הרע) יהא זכאי לקבלת פיצויים וסעדים (בהתאם לחוק ולפי פקודת הנזיקין) בכל אותם מקרים בהם יוכח כי עצם פרסום לשון הרע כנגדו הזיק לו בצורה כזו אחרת, ובכל אותם מקרים בהם לשון הרע התגבש לכדי עבירה פלילית, נקבע כי יוטל עונש של עד שנת מאסר כנגד אילו אשר הפיצו ופרסמו דבר לשון הרע על אדם מסוים, יחיד או תאגיד, וזאת בהתאם לסעיף 6א' לחוק הקובע כי: ".מפרסם לשון הרע בכוונה לפגוע לשני בני אדם או יותר זולת הנפגע, דינו מאסר שנה אחת". בנוסף, חשוב לציין שהחוק מתיר לכל אדם שנפגע מפרסום לשון הרע, להגיש קובלנה פלילית פרטית כנגד מפרסם לשון הרע, ובאמצעות קובלנה זו לדרוש מבית המשפט את הרשעתו בפלילים של המפרסם ולהטיל עליו את כל העונשים הקבועים בחוק.

היוועצות עם עורכי דין פליליים בתביעות לשון הרע
מכיוון שהוצאת לשון הרע עלולה להוות עילה לעבירה פלילית, אנו ממליצים לכל אחד ואחת מבינכם המואשם בדבר פרסום לשון הרע ו/או לכל אחד/אחת מכם שנפגע מפרסום לשון הרע, להיוועץ עם עורכי דין פליליים העוסקים ומתמחים בנושא. היוועצות מוקדמת עם עורך דין פלילי, תאפשר לכם לבחון את מכלול האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותכם לצורך הגשת תביעה ו/או התגוננות מפני תביעות שעניינן לשון הרע והוצאת דיבה.

פיצוי כספי בגין לשון הרע ו/או הוצאת דיבה
סעיף 7א' לחוק איסור לשון הרע, קובע פיצוי כספי בסך של עד 50 אלף שקלים לטובתו של אדם התובע עוולה אזרחית בגין לשון הרע ו/או הוצאת דיבה כנגדו, וכל זאת ללא הוכחת נזק מצידו, כאשר במקרים בהם פרסום לשון הרע נעשה באמצעות מספר פרסומים, הוא יהא רשאי לתבוע את הסכום הנ"ל עבור כל אחד מהפרסומים כנגדו במצטבר. בנוסף, סעיף 7א' קובע כי במקרים בהם יוכח כי פרסום לשון הרע התקיים מתוך מטרה לפגוע בקורבן, התובע יהא זכאי לתביעת פיצוי כספי בסך 100,000 שקלים, וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה