close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אפוסטיל משרד החוץ ירושלים – הסבר, דוגמאות ופסיקה

מערכת שורשל אב, תשפא08/08/2021

"אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים-1961" היא האמנה המסדירה את נושא אפוסטיל משרד החוץ ירושלים

תגיות:
צילום: freepik

אפוסטיל משרד החוץ ירושלים הוא שירות הניתן על ידי משרד החוץ לצורך אימות תעודות ציבוריות ובמאמר זה אנו נדון באמנה זו וכן כיצד היא מיושמת כיום במדינת ישראל.

מהי

צילום: freepik
תעודה ציבורית? מדוע נדרש אפוסטיל לתעודה ציבורית
אפוסטיל לתעודה ציבורית ניתן על ידי גופים שונים במדינת ישראל ולרוב אפוסטיל מהווה חלק ממגוון השירותים המוענקים על ידי נוטריונים בישראל.
פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971מגדירה תעודה ציבורית כך:

"תעודה ציבורית" - תעודה של אחד הגופים המנויים להלן שהיא מעשה חקיקה, שיפוט או ביצוע, או רשומה של מעשה כאמור, או שהיא חלק מן הרשומות הרשמיות של אחד הגופים המנויים להלן, ובכלל זה תעודה המוחזקת כרשומה, בין שנעשתה בדרך רשמית ובין בדרך אחרת; ואלה הגופים:

(1)   מדינת ישראל או הרשות הריבונית של שטח ארץ שמחוץ לישראל;
(2)   משרדי הממשלה, רשות מקומית, בית משפט, בית דין, גוף אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית, נוטריון או כל גוף רשמי אחר של ישראל או של שטח ארץ שמחוץ לישראל (להלן מוסדות);
(3)   עובד המדינה, עובד רשות ריבונית של שטח ארץ שמחוץ לישראל או עובד מוסד (להלן - פקיד);

"מדפיס רשמי" –
(1)   לגבי ישראל - המדפיס הממשלתי או מי שהוכח כי הוא מורשה רשמית להדפיס את התעודה הנדונה או תעודות מן הסוג הנדון;

(2)   לגבי שטח ארץ שמחוץ לישראל - כל מדפיס שהוכח כי הוא המדפיס בשביל הממשלה או הרשות הריבונית של אותו שטח ארץ או מורשה כאמור בפסקה (1). 

הוכחת תעודות-חוץ
סעיף 30 לפקודת הראיות קובע כי יפוי-כח או כל מסמך אחר שבכתב שנערכו או שהוצאו במקום שמחוץ לשטח שחל עליו משפט מדינת ישראל, מותר בכל משפט או ענין אזרחיים, ובכפוף לכל סייג מוצדק, להוכיחם באישורם של הצדדים שהוציאום, או בהצהרה שבכתב של אחד מעדי האימות, שנמסרו כנחזה בפני אחד מאלה:
(1) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו על גבי המסמך או בנספח אליו;

(2) נוטריון ציבורי וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו הנוטריונית ואומתו בכתב בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי ובחותמתו הרשמית על גבי המסמך או בנספח אליו.

אין צורך להוכיח מעמדו של המקיים
31. תעודה הנחזית מקויימת כאמור בסעיף 30, יראוה כאילו הוכחה כראוי, ואין צורך להוכיח את חתימתו או חותמתו או מעמדו הרשמי של האדם הנחזה להיות מקיים האישור או ההצהרה.

הוכחת תעודות ציבוריות
32. תעודה ציבורית ניתן להוכיח בהגשת אחת מאלה, בלי לפגוע בדרכי הוכחה אחרים:
(1) המקור;
(2) העתקו הבדוק;
(3) העתקו שהודפס על ידי המדפיס הרשמי;
(4) העתקו המאושר בחותמו הרשמי או בחתימתו של הפקיד שבידו משמורתו הרשמית;
5) העתקו המאושר בחותמו הרשמי של המוסד שבידו משמורתו הרשמית;
(6) העתקו המאושר בחותמו או בחתימתו של שר או של נושא משרה אחר בדרג שווה-ערך, או של פקיד בדרג ובמשרה המניחים את דעתו של בית המשפט לגבי מהימנותו של האישור;
(7) העתקו המאושר בחותמו הרשמי של מוסד, אם מהימנותו של האישור מניחה דעתו של בית המשפט, בהתחשב עם טיבם של התעודה ושל המוסד שאישר אותה.

תעודת אישור של נציג ישראלי
33. (א) תעודת אישור של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בשטח ארץ פלוני, תהא ראיה מספקת לכל אחת מהעובדות האלה:
(1)   כי תעודה ציבורית פלונית הודפסה בידי המדפיס הרשמי של אותו שטח ארץ;
(2)   כי חותם או חתימה פלונית הם חותמו וחתימתו הרשמיים של הפקיד הנחזה כבעל החותם או החתימה;
(3)   כי חותם פלוני הוא חותמו הרשמי של המוסד הנחזה כבעל החותם.

                          (ב) תעודת אישור של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, כי לפי מיטב ידיעתו ואמונתו תעודה ציבורית פלונית נמצאת במשמורתו הרשמית של פקיד פלוני או של מוסד פלוני, תהא ראיה מספקת לדבר.

חזקות על תעודות ציבוריות
34. חזקה היא, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר, כי –
(1) תעודה ציבורית, "רשומות" וכל פרסום רשמי אחר הנחזים כמודפסים בידי מדפיס רשמי - הם אמנם מודפסים למעשה כאמור
(2) תעודה ציבורית, שפקיד מאשר, בכתב חתום בידו או בחותמו, שהיא נמצאת במשמורתו הרשמית - היא אמנם במשמורתו למעשה;
(3) תעודה ציבורית, שמוסד מאשר, בכתב חתום בחותמו, שהיא נמצאת במשמורתו הרשמית - היא אמנם במשמורתו למעשה;
(4) תעודה ציבורית, הנחזית שנערכה רשמית בידי אדם פלוני ובנסיבות פלוניות - היא אמנם נערכה כך;
(5) חותמים וחתימות רשמיים שעל תעודה ציבורית או על העתק שלה, או על תעודות אישור לפי הוראות סימן זה - הם אמיתיים וכל תיאורי המשרות של החתומים על התעודות או תעודות האישור הם מדויקים.

מהו אישור אפוסטיל?
פירוש המילה אפוסטיל" מתרגום לצרפתית היא "אישור",. אמנת האג בדבר אישורים מיועדת על מנת לחסוך שרשרת של אישורים. האמנה אשר נחתמה על ידי מדינות רבות, אם כי לא על ידי כולן, נחחתמה בשנת 1961.

אמנה זו קובעת כי המדינות באמנה, תוכלנה לאשר בחתימה של גורם מוסמך, כי התעודה הציבורית היא תעודה כשירה, ואותנטית ובאמצעות כך, אפשר יהיה להגישה במדינה אחרת החברה באמנה.

אמנת האג מעניקה הסברים מדויקים איך ניתן לאמת את כל המסמכים הציבוריים בין המדינות החברות. גורמים המוסמכים לתת אפוסטיל במדינת ישראל הם בתי המשפט, עובדי מדינה שקיבלו לכך הרשאה וכמובן חותמת אופסטיל משרד החוץ.

לדף הפייסבוק של משרד עורכות דין רחל רייצ'ל שחר

הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה