close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חיסיון רפואי בתביעות רשלנות רפואית

עו"ד רונן פרידמןי אייר, תשפ04/05/2020

האם בית המשפט רשאי להוראות על הסרת חיסיון רפואי במסגרת תביעות רשלנות רפואית?

תגיות:
צילום: clipart.com
תביעת רשלנות רפואית בטיפול שיניים
לבית המשפט הוגשה תביעת נזיקין בעילת רשלנות רפואית בטיפול שיניים. לטענת התובעת, טיפול רשלני של הרופא גרם לה לנזקים רבים.
התביעה הגישה חוות דעת מומחה לכירורגיה פה ולסת, ממנה עלה כי דובר על מקרה של , המטופלת עברה טיפול שיניים מייסר וארוך שבוצע ברשלנות עם טעויות רבות של הרופא ובטכניקה כירורגית ירודה ולקויה אשר חורגת ואף מנוגדת לסטנדרט המקובל.
מעיון בחוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים, עלה כי קיים פער בעניין שאלת החבות והאחריות
צילום: clipart.com
למצב הנוכחי, מאידך לא נמצא פער גדול בין הערכתם של הצדדים לעלויות הנדרשות לשיקום הפה.

סוגיית החיסיון הרפואי
במהלך התביעה שעסקה כאמור בסוגיית רשלנות רפואית בשיקום שיניים, עלתה שאלה של הסרת חיסיון רפואי בממסגרת בקשה לעיון במסמכים שהוגשה.
בבחינתה של בקשה לעיון במסמכים נדרשת הערכאה הדיונית להכריע, בראש ובראשונה, ברלוונטיות המסמכים המבוקשים לסוגיות השנויות במחלוקת בין הצדדים. ככלל, נוהגת גישה ליברלית ומרחיבה בבחינת הרלוונטיות של מסמכים בהם מבקשים בעלי הדין לעיין, וזאת על מנת לקיים את ההליך המשפטי, עד כמה שניתן, "בקלפים פתוחים", ולמען קידום חקר האמת, היעילות וההגינות דיונית.
כלומר שאלת הרלוונטיות קודמת לשאלת החיסיון.
נקבע כי רק לאחר שיעמוד מבקש העיון בנטל המוטל עליו להוכיח רלוונטיות כלשהי של המסמך המבוקש, אז ורק אז עשוי הצד שכנגד לטעון לחיסיון החל על מסמך זה, ובית המשפט יידרש להכריע, ככל שמדובר בחיסיון יחסי, אם הערך שבגילוי המסמך גובר על החשיבות שבחסיונו.
בשלב הראשון על המבקש להוכיח לכתחילה כי המסמך המבוקש "עשוי להיות רלבנטי" לבירור התביעה, ואם צלח שלב זה, תעמוד לפתחו של בית המשפט שאלת בירור החיסיון הנדרש.

הכרעת בית המשפט
בית המשפט ניתח את המקרה הנדון: רשלנות רפואית שיקום הפה ופירט את נימוקיו לשמירה על פרטיות החולה וציין כי לא סביר כי אדם המגיש תצהיר או מעיד בהליך משפטי, יהיו קשריו להליך זה אשר יהיו, יעמיד עצמו מיניה וביה בסיכון של הסרת חיסיון רפואי ופגיעה ניכרת בפרטיותו; והדברים ברורים. עוד יצוין בהקשר זה כי נוכח הפגיעה הקשה הטמונה בעיון במידע חסוי של גורמים אשר אינם מהווים צד להליך המשפטי, נקבע בפסיקה כי מצבים המתירים פגיעה בפרטיות של צד שלישי על דרך הצגת מידע מוגן הנוגע אליו במשפט-לא-לו הם נדירים ויוצאי דופן ביותר". כזאת ייעשה במקרים בהם הוּכחה ברמה גבוהה של הוֺכחה נחיצותו של מידע זה להליך המשפטי, וכן מתקיימות נסיבות חריגות כגון קנוניה בין הצד השלישי לבין אחד הצדדים לתביעה, או קרבה ייחודית בין השניים, המעידה על מעורבות כלשהי של הצד השלישי בהליך.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה