close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הקדשות ציבוריים – על כתב הקדש ותפקידו של הנאמן

מערכת שורשיג סיוון, תשפא24/05/2021

כאשר אתם מחליטים להקדיש נכס בעודכם בחיים, תוכלו לעשות זאת באמצעות ׳כתב הקדש׳. כאשר אתם מחליטים להקדיש נכס לאחר מותכם, תוכלו לעשות זאת באמצעות צוואה

תגיות:
׳הקדש ציבורי׳ פירושו הפקדת נכסים פרטיים מצד בעל הנכס לטובת מטרה ציבורית, עוד בחייו או לאחר שהלך לעולמו. אדם עשוי להקדיש את נכסיו לטובת תחומים ציבוריים שונים כמו מדע, חינוך, תרבות, צדקה או דת, ומשום כך נקרא הקדש זה ׳הקדש ציבורי׳.

מהו ׳כתב הקדש׳?
כאשר אתם מחליטים להקדיש נכס בעודכם בחיים, תוכלו לעשות זאת באמצעות ׳כתב הקדש׳. כאשר אתם מחליטים להקדיש נכס לאחר מותכם, תוכלו לעשות זאת באמצעות צוואה אשר תקוים רק לאחר שתעברו ל׳עולם שכולו טוב׳. בכתב ההקדש יהיה עליכם לפרט:

  • את מטרתו של ההקדש.
  • את התנאים של ההקדש.
  • את "הנהנה" מההקדש הציבורי.
  • ואת הנאמן שיוציא לפועל ויהיה אחראי למימושו של ההקדש בהתאם למטרות שקבעתם.

בנוסף, יהיה עליכם לחתום על כתב ההקדש בפניו של נוטריון. קחו בחשבון שבסמכותו של בית המשפט המחוזי להורות לנאמן שלכם בכל הקשור למילוי תפקידו או לניהול יעיל של ההקדש.

מהם תפקידיו וחובותיו של הנאמן להקדש הציבורי?
תפקידו של נאמן ההקדש הציבורי כולל דרישה לדיווחים הבאים:
1. הדוח הכספי על פעילות ההקדש, חייב להיות מוגש מדי שנה עד ל-30 ביוני ועליו להתייחס לשנה שקדמה להגשת הדוח ולכלול את הנכסים, החובות, התשלומים והתקבולים.

2. אם מחזור ההכנסות השנתי של ההקדש הציבורי גבוה מ-80,000 שקלים, רק רואה חשבון להקדש ציבורי מוסמך להגיש דוח כספי מבוקר.

3. אם מחזור ההכנסות נמוך מ-80,000 שקלים, הדוח הכספי יוגש:
a. כדוח כספי להקדש ציבורי.
b. או כדוח כספי לניהול קרן גמ״ח – הקדש ציבורי.

מדוע כדאי להיעזר בשירותיו של עו"ד?
כדי לרשום את ההקדש הציבורי יהיה עליכם לפעול על פי הוראות החוק, כך שרצוי מאוד להפקיד את את ביצוע ההליך בפועל בידיו של עו"ד המתמחה בהקדשות ציבוריים שיוכל להבטיח שאכן פעלתם כחוק, וכי ההקדש עומד בתנאים המשפטיים השונים, כולל הגשת טופס הודעה ובקשה לרישומו:

א. אם יצרתם את ההקדש באמצעות כתב הקדש או הסכם נאמנות, יהיה עליכם לצרף מסמכים אלה:
  • העתק של כתב ההקדש.
  • כתבי הסכמה של הנאמן על ההקדש.
ב. אם בחרתם ליצור את ההקדש באמצעות צוואה, יהיה צורך לצרף מסמכים אלה:
העתק של הצוואה וצו קיום צוואה.
אם מונה מנהל עיזבון על הנכסים שלכם – יהיה צורך לצרף גם העתק של מינוי מנהל העיזבון.
העתק מפרט העיזבון.

שימו לב, אם בין הנכסים שצוינו בהקדש הציבורי יש גם נכסי מקרקעין, יהיה צורך לצרף גם ׳נסח מרישום המקרקעין׳.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה