close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מי ראוי להכות את היאור

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק קלב מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק קלב מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

מי ראוי להכות את היאור

במכת הדם הקב"ה אמר למרע"ה "לך אל פרעה... ואמרת אליו... כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם" (ז,טו-יז). כלומר, שמרע"ה יכה את היאור, וכך הוא צריך להגיד לפרעה. ואילו בהמשך הפסוקים כתוב "ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים" (ז,יט).

מפשט הפסוקים עולה, שאין שני ציווים אלו סותרים האחד את השני, אלא מרע"ה צווה להגיד כך לפרעה, אבל

בכל זאת להגיד לאהרן להכות את היאור.

וזו לשון רש"י "אמר אל אהרן - לפי שהגין היאור על משה כנשלך לתוכו לפיכך לא לקה על ידיו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרן".

אלא שעדיין צריך להבין, אם כן, מדוע הקב"ה אמר למרע"ה להגיד לפרעה שהוא יכה את היאור? מדוע לגרום בלבול לפרעה ולגרום לו לחשוב דברים רעים על מרע"ה, שאין הוא בטוח בדרכו ומשנה את דבריו?

נלע"ד בעזה"י שמטרת התורה ללמדנו את האיסור להיות כפוי טובה, ולכן כתבה שמצד הדין למרע"ה היה ראוי להכות את היאור, ואף על פי כן לא הכה אותו בגלל האיסור להיות כפוי טובה. אילו התורה היתה כותבת רק את הציווי להגיד לאהרן להכות את היאור, היינו חושבים שהסיבה שאהרן הכה ולא מרע"ה, היא לא משום האיסור להיות כפוי טובה, אלא מפני שלאהרן ראוי להכות ולא למרע"ה.

ומדוע מרע"ה אמר לפרעה שהוא יכה? אולי על מנת לעורר את פרעה לשאול את מרע"ה: "מדוע חזרתה בך ולא הכית בעצמך את היאור?" ואז מרע"ה היה עונה לו: מפני שאין אני כפוי טובה, ואולי פרעה היה לומד מכך דרך מוסר, שאסור להיות כפוי טובה, ועל ידי כך ישחרר את בני ישראל, שהרי יוסף הצדיק הציל את מצרים מחרפת רעב ואסור להם לענות את משפחתו.

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה