close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

סוד הארץ

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק קמג מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק קמג מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

סוד הארץ

למרות שהאנושות בזמן צאת בני ישראל מארץ מצרים לא קלטה בשכלה את סוד ארץ ישראל ואת מעלתה הגדולה, כיון שעדיין האנושות לא יכלה לקלוט שתתכן שתהיה ארץ חומרית שיש בה קדושה יותר מאשר מקום אחר על פני כדור הארץ [הרחבה בפרשת בא במאמר כה אמר ה']. ממילא מצד שכלם האנושי עמי קדם לא התנגדו לכניסת בני ישראל לארץ ישראל ולא הרגישו בכך איום על אמונתם ודתם, מכל מקום הם הרגישו בחושיהם הפנימיים את הסכנה הטמונה לאמונתם בכניסת בני ישראל לארץ ישראל, על דרך שאמרו חז"ל "איהו לא חזו מזלייהו [רש"י - שר של כל אדם למעלה] חזו" (מגילה ג.).

מנין לנו זאת?

מעיון בפסוקי שירת הים: "נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קודשך[כלומר, רצונו של הקב"ה להכניס את בני ישראל לארץ ישראל ולירושלים]. שמעו עמים [מה שנאמר בפסוק הקודם]ירגזון חיל אחז ישבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען. תפל עליהם אימתה ופחד... תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך" (טו,יג-יז).

לפלשת וכנען יש סיבה לדאגה (עיין פרוש רש"י שם), אבל מדוע אדום ומואב פוחדים, הרי הם לא נמצאים בארץ ישראל וממילא אינם מיועדים לכיבוש, ולא רק זאת, אלא עם ישראל אפילו מצווה שלא לפגוע בהם? התשובה היא: שעמים אלו, וכן עמלק שהוא מזרעו של אדום, הרגישו בחושיהם הפנימיים שכאשר עם ישראל יכנס לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש, משהו מסוכן עבורם יכול להתחולל. עמלק רץ מקצה המדבר על מנת לחסל ח"ו את ישראל. זו הסיבה שמואב ואדום התנגדו מאד לכניסתם של עם ישראל לארץ ישראל כמתואר בספר במדבר באריכות (יתכן שיסוד דברים אלו שמעתי מפי הרב אלישע וישליצקי שליט"א).

לפי חז"ל, ישנה חשיבות גדולה לשירת הים, מדוע? אולי משום שבשירה זו מוזכרים באופן בולט שלשה יסודות חשובים ביותר באמונה הישראלית, שהתבררו במכות מצרים ובקריעת הים [הרחבה בפרשת בא], והם: א. שם הויה, ככתוב "מי כמוך באלים ה'" ובעוד פסוקים, שהאלקים מתגלה בשם הוי'ה והוא משנה סדרי בראשית; ב. עם ישראל הוא עמו של הקב"ה, והאלקים מתגלה בעם שלם ככתוב "עד יעבר עמך ה' עד יעבר עם זו קנית"; ג. קדושתה ויחודה של ארץ ישראל משאר הארצות ככתוב "אל נוה קדשך"; "הר נחלתך"; "מקדש ה'", דהיינו קדושה בחבל ארץ, בהר, בדומם מוחלט.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה