close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חומרת איסור מאכלות אסורות

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק רו מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק רו מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:
ספר תורה

חומרת איסור מאכלות אסורות

חומרת הנזק

"אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (יא,מג).

הרמח"ל בספרו מסילת ישרים (פרטי מדת הנקיות) מביא מדברי חז"ל על פסוק זה המסבירים את חומרתם של מאכלות אסורות וזו לשונו:

"וכך אמרו בספרא, ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, אם מיטמאים אתם בם, סופכם ליטמא בם, והיינו, כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה בלבו ובנפשו של אדם עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו. והוא מה שאמרו גם כן (יומא לט,ב) ונטמתם בם, אל תקרי ונטמתם, אלא ונטמתם,

שהעברה מטמטמת לבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדעה האמתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים כמו שאמר הכתוב (משלי ו), כי ה' יתן חכמה, והנה הוא נשאר בהמי וחמרי משוקע בגסות העולם הזה".

הקב"ה לא מכשיל את הצדיקים במאכלות אסורות

ממשיך הרמח"ל "והמאכלות האסורות יתרות בזה על כל האסורין, כיון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו".

על פי דברי רמח"ל אלו מבוארת היטב שיטת ר"ת בגיטין (ז. ובעוד מקומות) על דברי הגמרא "השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם צדיקים עצמן לא כל שכן?!", וזו לשונו "אמר ר"ת דלא פריך אלא גבי מידי דאכילה, דגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור…".

מדוע יש גנאי רק במאכלות אסורות?

נלע"ד בעזה"י להסביר כך: משום שמדובר על כך שהצדיק נכשל באונס אין גנאי אם יעבור על שאר איסורים, אבל מאכלות אסורות פוגמות בנפשו ובשכלו של הצדיק גם כאשר הוא אוכלם באונס. ולכן יש באכילתם באונס גנאי לצדיק. הסיבה לכך היא, על פי דברי הרמח"ל, שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו וממילא פוגמים בו למרות שהיה אנוס.

 

הסבר אחר מדוע דוקא מאכלות אסורות

נלע"ד בעזה"י טעם נוסף מדוע יש שוני בין מאכלות אסורות לבין שאר איסורים לגבי הצדיקים. אין זה נובע רק מדאגה לצדיק באופן פרטי אלא זו דאגה לתורת ישראל.

מכיון שהעבירה של אכילת מאכלות אסורות "מסלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקב"ה נותן לחסידים" (הרמח"ל הנ"ל) יותר מאשר שאר עבירות, ומכיון שהם פוגמות בשכלו של החסיד גם כאשר הוא אוכלם באונס לעומת שאר העבירות שלא, אם יתכן היה, שהצדיקים והחסידים וגדולי התורה יהיו אוכלים מאכלות אסורות אפילו באונס, אזי היתה מסתלקת מהם "הדעה האמיתית ורוח השכל שהקב"ה נותן לחסידים" ואז היתה נפגמת וחסרה ח"ו הבנת התורה, והיו מחלוקות מתרבות בישראל, והיה העולם שמם וחסר תורת אמת.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה