close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

"עם הארץ"

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק רכא מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק רכא מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

"עם הארץ"

"אשר יתן מזרעו למלך [מולך] מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן" (כ,ב).

וזו לשון רש"י "עם הארץ - עם שבגינו נבראת הארץ; דבר אחר - עם שעתידין לירש את הארץ על ידי מצוות הללו".

כוונת רש"י במילים "על ידי מצוות הללו" היא למצות הריגת החוטא במולך, על פי מה שדרשו חז"ל בתורת כהנים על פס' ג' וזו לשונם "למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי - מלמד שהוא מטמא את המקדש ומחלל את השם, ומסלק את השכינה ומפיל את ישראל בחרב ומגלה אותם מארצם" [דבריו של רש"י עצמם לקוחים מתורת כהנים על פס' ב'].

נלע"ד


בעזה"י שעל פי דברי קודשם של חז"ל מובן מדוע הסמיכה התורה את מצות הריגת העובד למולך למצות היושר והצדק ככתוב "לא תעשו עוול במשפט… מאזני צדק אבני צדק…" (יט,לה-לו), כיון שגם על אי עשיית צדק, כתבה התורה, שנגרמת גלות, ככתוב בפרשת כי תצא (דברים כה,יג-טז)"אבן שלמה וצדק יהיה לך…למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נתן לך",[עיי"ש ברש"י, שכתוצאה מחטא זה גם באים אויבים ומזיקים לעם ישראל].

כעת ניתן יהיה להבין מדוע רש"י כתב "מצוות הללו" בלשון רבים אף על פי שבפסוק כתובה רק מצוה אחת, זאת על מנת לרמוז גם על מצות היושר והצדק במשא ומתן ובמשפט.

 

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה