close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מדוע קלל את ה'

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק רכט מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק רכט מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

מדוע קלל את ה'

"ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל..." (כד,יא).

מדוע בן האשה הישראלית קילל את השם, הרי כעסו היה על האיש הישראלי כמו שכתוב בפסוק י' "וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי"?

התשובה תובן בעזה"י על פי דברי חז"ל על פס' י', וזו לשון רש"י:

"ויצא בן אשה ישראלית - מהיכן יצא?... ומתניתא אמרה


מבית דינו של משה יצא מחויב, בא ליטע אהלו בתוך מחנה דן, אמרו לו מה טיבך לכאן אמר להם מבני דן אני אמרו לו איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב, נכנס לבית דינו של משה ויצא מחויב עמד וגדף".

הרי שלפי חז"ל רק לאחר שיצא מבית דינו של משה מחויב בדינו עמד וגדף את ה', ואם כן, מובן מדוע קלל את ה', כיון שבעיני אותו רשע היה דינו של הקב"ה מעוות ח"ו.

לפי דעה זו מריבתם היתה, שהאיש הישראלי "מיחה בו מטעת [מלטעת] אוהלו" כמתואר בהמשך דברי רש"י שם.

רש"י כתב גם את דעתו של ר' ברכיה מהיכן יצא בן האשה הישראלית וזו לשונו:

"ר' ברכיה אומר מפרשה של מעלה יצא, לגלג ואמר ביום השבת יערכנו [את לחם הפנים היו מחליפים פעם בשבוע ביום שבת] דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום שמא פת צוננת של תשעה ימים בתמיה".

לפי דעה זו אפשר לומר שזו הסיבה שגרמה למריבה בין שני האישים. כאשר האיש הישראלי שמע את לגלוגו של בן האשה הישראלית גער בו והוכיח אותו על חטאו, לכן כעס עליו הרשע ורב עמו, ובתוך המריבה רצה הרשע להכעיס יותר את האיש הישראלי ולכן קילל את ה' ולא הסתפק בליגלוג עליו, או שכעס על ה' שבגללו כביכול יצא פצוע וחבול מהמריבה עם האיש הישראלי.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה