close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הבדלה בין יהודי לגוי

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק רלה מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק רלה מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

הבדלה בין יהודי לגוי

"והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך" (כה,מו).

וזו לשון רש"י "והתנחלתם אתם לבניכם - החזיקו בהם לנחלה לצורך בניכם אחריכם...". וכך פסק הרמב"ם להלכה שיש מצות עשה "לעבוד בעבד כנעני לעולם אלא אם כן הפיל לו אדוניו אחד מראשי איבריו" (תחילת הל' עבדים).

אף שטעמי תורה נשגבים מבינתנו, מכל מקום נלע"ד בעזה"י לקרב טעם מצוה זו אל שכלנו מעט על פי הסמיכות לפרשת דיני עבד עברי. בפסוקים שלפני פרשיה זו מצֻווים בני ישראל לגבי עבד עברי "לא תעבד בו עבדת עבד. כשכיר

כתושב יהיה עמך... כי עבדי הם... לא ימכרו ממכרת עבד. לא תרדה בו בפרך..." (כה,לט-מג).

בסמיכות פרשיות אלו נלע"ד בעזה"י שרצתה התורה ללמדנו את ההבדל שבין יהודי לגוי. היהודי לא יכול להמכר לעבד כיון שהוא עבדו של הקב"ה וממילא צריך להתנהג אליו כאל שכיר, לעומת הגוי שיכול להמכר לעבד ואדרבא יש מצוה להמשיך להחזיק בו בתור עבד, כיון שאין הוא עבדו של הקב"ה.

בדרך זו אפשר להסביר את טעם המצוה שלא לשחרר עבד כנעני, על מנת ללמד את כל בני ישראל על ההבדל המהותי שבין יהודי לגוי ועל ידי כך לא יתערבו בגויים. על ידי שהיהודים משעבדים בגויים מתחזקת בהם הידיעה על מעלתם של ישראל על אומות העולם.

כמובן שאסור ליהודי לנהוג באלימות כלפי עבדו הכנעני ואם פגע באחד מעשרים וארבעה ראשי איבריו הרי העבד יוצא לחירות.

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה