close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בזכות מי ניצל לוט מסדום

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק לב מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק לב מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

בזכות מי ניצל לוט מסדום

מדברי רש"י עולה, שלוט ניצל ממהפכת סדום ועמורה בגלל שתי סיבות: גם בזכות אברהם וגם בזכות העובדה, שידע ששרה היא אשתו של אברהם ולא גילה לשום אדם. הוכחה לכך - בד"ה "אל תביט אחריך" (יט,יז) כתב רש"י "אתה הרשעתה עמהם ובזכות אברהם אתה ניצול...", ואילו על הפסוק "ויזכר אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה" (יט,כט) כתב "מהו זכירתו של אברהם על לוט, נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי

היא, ולא גלה הדבר, שהיה חס עליו, לפיכך חס הקב"ה עליו", וצריך לומר כדברי שפתי חכמים שם, שזכותו של לוט בלבד לא הספיקה לו אלא היה צריך את זכותו של אברהם.

אמנם נלע"ד בעזה"י שכל זה היה מצד האמת, אבל לוט לא חשב שבזכות אברהם הוא ניצול, אלא חשב שניצל בזכות עצמו, משום שהחשיב את עצמו כצדיק. על פי הבנה זו נוכל להבין חלק מהתנהגותו ודבורו של לוט שלכאורה תמוהים:

א. דברי לוט למלאך "הנה נא מצא עבדך חן בעיניך" (יט,יט).

ב. המלאך אמר ללוט "ההרה המלט", ופירשו חז"ל "אצל אברהם ברח שהוא יושב בהר" (רש"י יט,יז), ועל זה לוט השיב "פן תדבקני הרעה ומתי" (יט,יט), ופירש רש"י "כשהייתי אצל אנשי סדום היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי בני העיר והייתי נראה צדיק וכדאי להנצל, וכשאבא אצל צדיק אני כרשע...".

האם המלאך לא ידע את דברי לוט? מהו ההסבר לויכוח ביניהם?

לפי דברנו עד כה התשובה ברורה: לוט חשב שבזכות עצמו ניצל, ולכן לא רצה ללכת לאברהם כהסברו של רש"י, אבל המלאך שידע שלוט ניצל בזכות אברהם, אמר לו ללכת לאברהם, כיון שמצד זכותו של אברהם אין הבדל היכן לוט נמצא, ואדרבא אם יהיה קרוב לאברהם זכותו של אברהם תגן עליו יותר.

ג. הסיבה שבנות לוט רצו להוליד ילדים מאביהן היתה לפי חז"ל משום "סבורות היו שכל העולם נחרב כמו בדור המבול" (רש"י יט,לא), ואם כן, בודאי חשבו שגם אברהם וכל אנשיו נהרגו, וזה לפי מחשבתן שנצלו בזכות צדקותן ולא בזכותו של אברהם אבינו. אילו סברו שניצלו בזכות אברהם הרי בודאי שהיו סבורות שאברהם ואנשיו נשארו בחיים. לוט, לעומתן, ידע שאברהם עדיין חי, הן על ידי דברי המלאך אליו והן מפני שהכיר את צדקותו של אברהם.

הערת הרה"ג אביגדר נבנצל שליט"א - "יתכן שחשבו שאברהם זקן ולא יוליד [כנראה הרב סובר, שהן חשבו שאנשי אברהם מתו ורק הוא נשאר], הרי אפילו על לוט, הצעיר מאברהם, אמרו שהוא זקן".

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה