close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

לבן ובתואל הצדיקים?!

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק מה מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק מה מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

לבן ובתואל הצדיקים?!

בתואל ולבן מנסים להטעות את אליעזר

"ויהי כראת[לבן]את הנזם ואת הצמדים... וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש, ויבא אל האיש... ויאמר בוא ברוך ה'" (כד,ל-לא) - לבן מזכיר שם שמים, וכן בהמשך הפרשה לבן ובתואל עונים לאליעזר "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר... כאשר דבר ה'" (כד,נ-נא).

לבן ובתואל מציגים עצמם כצדיקים, ששם שמים שגור בפיהם, וכמאמינים

בהשגחת ה'. חז"ל גילו לנו שבתואל רצה לעכב ולא לתת את רבקה (רש"י על כד,נה), ואם כן, היתה זו רק הצגה. מדוע עשו הצגה ולא התנהגו בצורה טבעית?

צריך גם להבין ענין נוסף: "ויישם[ויושם קרי]לפניו לאכל ויאמר[אליעזר]לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר"(כד,לג), וכן לאחר שאליעזר גומר את דבריו והוא מבקש מהם שיגידו לו עכשיו האם הם נותנים לו את רבקה או לא, כמו שכתוב "ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת עם אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל" (כד,מט), הם עונים לו: "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר... הנה רבקה לפניך קח ולך" (כד,נ).

עולה מכל הפסוקים הנ"ל, שלבן ובתואל הסכימו ללא שום בעיות לתת לאליעזר את רבקה, ומתוך "אמונה" שהשידוך הזה על פי ה' הוא, אבל למחרת בבוקר דבריהם שונים ככתוב "ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך" (כד,נה).

צריך להבין את פשר הסתירה בדבריהם, וכן מדוע כל כך בקלות הסכימו בתחילה לתת לאליעזר את רבקה, הרי הם לא האמינו בכל "סיפורי הצדיקים" שאליעזר סיפר להם, שהרי לפי חז"ל הם רצו לעכב ולא לתת את רבקה, וכן רצו להרוג את אליעזר ולקחת ממנו את ממונו (מדרש שם)?

נלע"ד בעזה"י להסביר את מהלך הדברים בשני אופנים, על פי מדרשים שנחלקו בהסבר להיכן נעלם בתואל:

ההסבר לפי המדרש שבתואל מת מרעל ששם לאליעזר

מדרש שהובא בספר תורה שלמה, ובהערות שם צטט מספר מדרשים נוספים ההולכים בדרך זו, וכן הביא את המדרש בעל הטורים:

לאחר שבתואל ואנשי המקום ראו את העושר אשר לאליעזר הם רצו להרגו, אבל כאשר ראו את כוחו הגדול, שהעביר בידיו את הנחל שני גמלים, נרתעו מלהלחם בו ולכן חשב בתואל להרעיל את מזונו בכדי להרגו, ובא המלאך גבריאל והחליף בין הצלחות של אליעזר ובתואל, ובתואל טעם מהתבשיל ומת.

על פי מדרש זה כך הוא באור הענין: על מנת שיוכלו להרעיל את אליעזר צריך לתת לו לאכול, ועל מנת שהוא יסכים לאכול בביתם ולא יחשוש שהאוכל אסור וגם לא יחשוש שהם מתכוונים להרעיל אותו, לכן הם הציגו את עצמם כצדיקים ששם שמים שגור בפיהם, ולפחות כאנשים הוגנים שאמנם לא מקפידים על נבלות וטרפות אבל מתחשבים בדרכי האורח שמגיע לביתם.

דוגמא לכך נמצאת בדברי לבן לאליעזר "ואנכי פניתי הבית" (כד,לא) וכתב על כך רש"י "מעבודת כוכבים", כלומר, אף על פי שאנחנו עובדי עבודה זרה, בשבילך פניתי את הבית על מנת שאתה לא תכשל. כך גם בעניני אוכל, אמר לבן לאליעזר, שלא ידאג כי הם אנשים ישרים שידאגו שלא יכשל, וכהוכחה לכך שם שמים שגור בפיהם והם מכניסי אורחים, ולכן אין לו ממה לחשוש.

על מנת שאליעזר לא יחשוש שרוצים להרעיל אותו, לבן ובתואל הסכימו לכל מה שאליעזר אמר ועשו הצגה כאילו הם מאמינים לו ונענים לכל בקשותיו ואפילו מוכנים לתת לו את רבקה עכשיו. כל זאת כדי שאליעזר ירגיש טוב וירגיש שהם רוצים לתת לו את בתם, ולכן בודאי לא יחשוב שהם רוצים להרעיל אותו.

אמנם לאחר שבתואל מת ולא הצליחו להרעיל את אליעזר, לא יכלו לחזור בהם לגמרי ולא לתת לו את רבקה, לכן הציעו לו הצעת פשרה שרבקה תשאר אצלם שנה או עשרה חודשים (רש"י) ואז יבוא שוב לקחת אותה, ובינתיים הם יקבלו ממנו ומאברהם מתנות כמקובל בתקופה שבין האירוסין לנישואין. אלא שאליעזר מסרב וגם רבקה מסרבת והיא הולכת עם אליעזר באותו יום.

ההסבר לפי המדרש הסובר שבתואל מת בלילה ע"י מלאך

יסוד ההסבר בנוי על דיוק נוסף בפסוקים:

כתגובה על תחילת דברי אליעזר שאמר שלא יאכל עד שיגמור את דבריו כתוב "ויאמר דבר", ומסתבר שהיה זה בתואל שאמר לאליעזר לדבר, מכיוון שהוא היה אדוני הבית, והתורה כתבה בלשון יחיד ומשמע שלבן שתק. לעומת זאת, בסוף דברי אליעזר כאשר הוא מבקש לקחת עכשיו את רבקה כתוב "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר... הנה רבקה לפניך קח ולך" (כד,נ-נא), וזו לשון רש"י "רשע היה [לבן] וקפץ להשיב לפני אביו".

צריך להבין מדוע בדברים הראשונים לבן לא קפץ לפני אביו, וכן מדוע היה לו צורך לקפוץ לפני אביו.

נלע"ד בעזה"י ששאלות אלו יובנו על פי מדרש אחר החולק על המדרש שהבאנו לעיל. וזו לשון רש"י "ובתואל היכן היה? הוא היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו (בראשית רבה,ס')".

מחלוקת בין בתואל ולבן

עולים מדברי רש"י אלו שני דברים:

א. בתואל לא מת כתוצאה מאכילת הרעל בזמן האוכל, אלא מכיוון שהוא רצה לעכב [לאחר האוכל] ולא לתת לאליעזר את רבקה, בא מלאך בלילה והמית אותו "מיתה רגילה" כגון התקף לב וכדומה. [במדרש יש תוספת על מה שכתב רש"י, וכתוב "בלילה"].

ב. רק בתואל רצה לעכב אבל לא לבן, ואדרבא לבן היה רוצה לתת את אחותו ליצחק, ולכן רש"י הדגיש "הוא היה רוצה לעכב", והוכחה לדבר, שאם גם לבן רצה לעכב מדוע המלאך לא הרג גם אותו? אמנם אפשר לתרץ שלבן לא נהרג משום שעתידות לצאת ממנו ארבע בנות שינשאו ליעקב.

לפי המדרש שבתואל אכל את הרעל וכך מת, אפשר לומר שגם לבן רצה לעכב אלא שבפשטות רק אדם אחד אכל את הרעל וזהו בתואל, ואי אפשר שגם לבן יאכל את הרעל.

על פי דברי רש"י הנ"ל אפשר להסביר כך: ללבן ולבתואל היו שתי תוכניות נפרדות. בתואל לא רצה לשדך את בתו ליצחק, ואילו לבן כן רצה לשדך את אחותו ליצחק.

מדוע בתואל רצה לעכב? התשובה לכך על פי המדרש המובא בילקוט שמעוני (רמז קט') המסביר מדוע בתואל נקרא בשם זה, משום שכל הבתולות הנישאות היו נבעלות תחילה לבתואל, לכן, ממשיך המדרש, כאשר שמעו אנשי חרן על כוונת אליעזר לקחת את רבקה לאדונו יצחק לאשה אמרו ביניהם: אם בתואל יבעל את בתו ניחא, אבל אם לא יבעל את בתו נהרגהו. על מנת לצאת מבעיה זו התנגד בתואל לנישואי בתו.

 מדוע לבן רצה שרבקה תתחתן עם יצחק? הדבר פשוט. יצחק היה עשיר ולבן היה מקבל מתנות יקרות ערך מנישואים אלו, וכידוע, לבן "חיבב" ממון. בנוסף לכך, יצחק היה ממשפחתו של לבן. ומסתבר, שללבן לא כל כך הפריע שאביו נקלע ל"בעיה".

לבן קפץ לפני אביו על מנת שאביו לא יסרב

נחזור להסבר הפרשה: כאשר אליעזר אמר שהוא רוצה לדבר, בתואל אמר לו שידבר. לבן לא התערב כיוון שגם הוא רצה לשמוע מה בפיו של אליעזר. אבל בסוף דבריו של אליעזר כאשר שאל האם הם מוכנים לתת לו את רבקה, לבן חשש שאביו יסרב לבקשתו של אליעזר, לכן קפץ ואמר "מה' יצא הדבר... קח ולך".

בתואל גם אמר כדבריו של לבן מצד חוסר הנעימות ומצד כבודו של לבן, אף על פי שהוא עצמו רצה לסרב לאליעזר. כל זה היה בלבן מרוב רשעותו, שהיה מוכן לחלוק על אביו. לפי הסבר זה, רק לבן עשה הצגה על אליעזר מרצונו בהציגו את עצמו בתור אדם ישר וירא שמים ששם שמים שגור על פיו. בתואל הסכים בדיעבד לדברי לבן וחשב בלבו שבינתיים הם יקבלו מתנות מהאיש, ולמחרת בבוקר יגידו לו שהם לא מוכנים, אלא שבלילה בא מלאך והרגו, וכך אליעזר לקח את רבקה.

מדוע לבן הציג עצמו כצדיק בפני אליעזר

לפי מדרש זה נשאל: הרי הם לא ניסו להרעיל את אליעזר, ואם כן מדוע לבן עשה הצגה כאילו הוא מסכים לנישואין וכאילו שם שמים שגור בפיו? התשובה לכך טמונה במה שאמרנו, שלבן רצה בשדוך הזה על מנת לקבל מתנות יקרות מאדם כל כך עשיר, ולכן התחנף אליו והציג את עצמו כאח צדיק וישר. לכן הוא גם רץ לקראת אליעזר וקרא לו "בוא ברוך ה'", וגם פנה את הבית לאנשים והכין מקום לגמלים.

אפשר לומר הסבר נוסף, שלבן ובתואל רצו לאכול ופתאום אליעזר קפץ ורצה לדבר ולכן אמרו לו שידבר והסכימו לכל דבריו, על מנת שלא יהיו ויכוחים ולא יעבור הרבה זמן אלא מיד יגשו לאכול, ורק לאחר שישׂבעו ידברו איתו ויגידו לו את דעתם.

להסבר הראשון אפשר לומר, שבפעם הראשונה מי שדבר היה לבן והוא אמר לאליעזר "דבר", ואילו בתואל שהתנגד לשדוך הלך באותו זמן לשים רעל באוכל. וגם יתכן שבתואל היה נוכח באותו זמן, ואף על פי כן לבן הרשע והחוצפן קפץ לפני אביו.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה