close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

יעקב לא רוצה לדבוק בלבן

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק סז מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק סז מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

יעקב לא רוצה לדבוק בלבן

"וישב עמו חדש ימים. ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם..." (כט,יד-טו).

מהמילה "ועבדתני" עולה, שגם בחודש הראשון של שהות יעקב בבית לבן עבד יעקב ולא חי על חשבון לבן, וזו לשון רש"י "מעתה אין לי לאספך הביתה הואיל ואין בידך כלום אלא מפני קורבה אטפל בך חודש ימים וכן עשה, ואף זו לא לחנם שהיה רועה צאנו".

מסופק אני בכוונת רש"י מדוע יעקב עבד בחודש הראשון, האם

משום שלבן דרש זאת ממנו או משום שיעקב קיים מה שנאמר "שונא מתנות יחיה", שלא רצה להנות מנכסי לבן כמתנת חינם.

לתלמיד חכם אסור לקבל מתנות

הרצון לא להנות מנכסי לבן מקבל משנה תוקף בשל היות לבן אדם רשע, ועל מנת לא להדבק בלבן ובמעשיו הרעים, לא רצה יעקב להנות מנכסיו. וכן בשל היות יעקב אבינו ע"ה תלמיד חכם, שעליו יש אזהרת משנה לא להנות ממתנות ככתוב "אמר רבי חסדא איזה תלמיד חכם הרואה טרפה לעצמו, ואמר רבי חסדא איזה שונא מתנות יחיה זה הרואה טרפה לעצמו" (חולין מד:).

כלומר, אחת מתכונותיו של תלמיד חכם היא שִׂנְאת מתנות, וק"ו יעקב אבינו שהוא מידת תפארת, שהיה מצוין במידה של לימוד תורה כמו שכתוב "איש תם ישב אהלים", ופירש רש"י - "אהלו של שם ואהלו של עבר" (כה,כז). כך מסביר המהר"ל "כי התלמיד חכם יש לו השכל אשר הוא פשוט לגמרי והפשוט אינו מקבל כלל רק עומד בעצמו... וזהו גדר תלמיד חכם שהוא שכלי ואין השכל מקבל רק הגשמי החומרי (נתיבות עולם, נתיב התורה עמוד כ').

חיבור על ידי ממון

מנין למדנו שעל ידי שאדם נהנה מנכסי חברו יש לו אליו דבוק וצרוף עד כדי יכולת השפעה עליו? מדברי חז"ל בפרק בתרא דכתובות: "לאהבה את ה' אלקיכם ולדבקה בו, וכי אפשר להדבק בשכינה אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא ומהנה ת"ח מנכסיו כאלו דבק בשכינה"(קיא:),וכתב על כך המהר"ל (נתיב התורה עמוד מא) "כי אין האהבה רק החבור והצרוף אל דבר, ואי אפשר שיהיה קישור וצירוף כי אם על ידי שלשה דברים אלו או בגופו או בנפשו או בממונו... ומהנה תלמיד חכם מנכסיו דבר זה מבואר שהוא דבק בו מצד הממון".

כעת מאד יובן מדוע יעקב לא רצה להנות ולקבל מתנת חינם מלבן הרשע משום שעל ידי כך תהיה לו דבקות והתקשרות אל לבן, ודבקות זו יכולה לקלקל אותו ולגרום לו ללמוד ממעשיו הרעים של לבן.

יתכן מאד שבזכות הבדלות זו מלבן יכל יעקב לומר לעשיו "עם לבן גרתי", ודרשו חז"ל "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים" (רש"י).

מדוע יעקב לא קיבל נדוניא עבור רחל ולאה

לפי כל דברינו עד כה יתכן הסבר נוסף לכך שיעקב לא קיבל נדוניה עבור רחל ולאה, זאת על מנת לא להנות מנכסי לבן ועל ידי כך לדבוק בו.

אף על פי שמפשט דברי רש"י נראה יותר שכוונתו לומר, שלבן דרש מיעקב לעבוד בשבילו עבור פרנסת החודש הראשון ועבור בנותיו ולא שיעקב סירב לקבל מתנת חינם, אבל עדיין ניתן לפרש כפי שכתבנו, שאמנם כל מעשיו של לבן היו מצד תאוותו לממון וכמו שהסברנו לעיל, אבל גם מצדו של יעקב אבינו היה סרוב לקבל את רחל ולאה בחינם אילו היו מוצעות לו על ידי לבן, וכן היה סרוב לעבוד את לבן בחודש הראשון בחינם.

ועוד ניתן לומר, שמשמים לא רצו להביא את יעקב לידי מכשול שיהנה בחינם מממונו של לבן, וגילגלו שלבן לא יתן ליעקב דבר בחינם.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה