close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

רבי חיים קניבסקי זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב

הרב רן אבוחציראיב אייר, תשפב13/05/2022

ביקשתי מכמה וכמה תלמידי חכמים שיכתבו לי על חכמים מחכמי הדורות שהיה להם "גילוי אליהו הנביא זכור לטוב". והריני להביא כאן את הדברים לפניכם בס"ד...

תגיות:
רבי חיים קניבסקי זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב
ידידי היקר הרה"ג אריה כהן שליט"א מח"ס אריה שאג כתב לי, וז"ל:
שמעתי היום מהרה"ג יקותיאל זלמן פיש שליט"א מח"ס 'סוד החשמל', שסיפר לו אחיו שהרב גינחובסקי אמר על מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל שהיה לו גילוי אליהו זיע"א. עכ"ל.

ידידי היקר הרה"ג אלחנן נפתלי פרינץ שליט"א מח"ס שו"ת אבני דרך י"ז חלקים כתבלי, וז"ל:
באורות הקודש (א, קיט, 'מידת גילוי אליהו'), מבאר הרב קוק את עניין הזכרתו של אליהו דווקא במוצאי-שבת, וזו לשונו:
אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש תחת עץ החיים וכותב
זכויותיהם של ישראל. על כן, ראוי לכל מי שיש שייכות של תשוקה לרזי תורה, שהיא מידת גילוי אליהו, באיזה דרגא, אפילו אם היא רק בגדר דימיון, או הרגשה, או השגת השכל האנושי, וקל וחומר אם עלה בחסד עליון למדרגות יותר גבוהות, שבכל מוצאי שבת קודש יעשה גם הוא כמעשיו של אליהו, ויעסוק בזכויותיהם של ישראל. ויכיר בהכרה שכלית ובהשגה בהירה וברורה את קדושת ישראל, ויקרת מעלתו, וידבק עצמו בכללות עם קדוש, עם ה', וסגולת נחלתו, שאין קץ ותכלית להופעת אור קודשו של כל יחיד ויחיד שבהם, שגם הריקנים שבישראל - כל העולם משותת עליהם. ויש להתרעד ביראה קדושה, מקדושת הנשמה האלוקית העליונה של כל נפש מישראל, ולהיות מלא שוקקות וחמדת עולמים לקדושת רוממות קרן ישראל בכלל, ולהצלחתו של כל יחיד מישראל בכל מעשי ידיו, בחומריות וברוחניות, ובכל טוב.

עוד כתב לי הנ"ל, וז"ל:
מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל סיפר למקורבים את מה ששמע מעדים נאמנים, כהגדרתו, ה"ה הגאון רבי מרדכי גרוס ורבי מנחם לנג, בעלי המעשה עצמם. ואלו דבריו: "לפני לידת השלישיה ילדיו של רבי מרדכי גרוס, הם היו במעונו של הרב… והציגו לפניו את הנתונים של הרופאים שמעונינים לנתח וסבורים כי האם והילודים בסכנת חיים אם לא ינתחו, וביקשו ברכה ועצה. הרב התבטא ואמר: 'אתם יודעים מה, בשבת קדש יש לי ברית בבני ברק וסנדקאות, אשאל את אליהו הנביא, תבואו אלי במוצאי שבת שוב'. השניים באו לאחר צאת השבת, והוא אמר להם: 'הוא אמר שהכל יהיה בסדר, גם לא יהיה צורך בניתוח והלידה תהיה ביום זה ובשעה זו'. וכך הוה כדבריו: היום, השעה והזמן וכו'.
כאשר תלמיד מקורב שאל את הגראי"ל מה היתה מהותו של הרב הנ"ל שיכול היה להתבטא בנוסח כזה, שמשמע ממנו שרואה את אליהו הנביא בברית ומקבל ממנו תשובה, השיב רבנו: 'אינני יודע ממש, רק ידוע לי שלמד בשקידה בישיבה של הגיס של הבריסקער רב בורשא, רבי הירש גליקסון, וכי לא נהנה מהעולם הזה. אם המשיך כך, בוודאי עשה שטייגען. ו'עולם הזה' כמעט לא היה לו, כי לא היו לו ילדים וחי בעניות, ובסוף ימיו היה סגי נהור. ולולי ששמעתי מעדים נאמנים אלו, לא הייתי מאמין לבחינה כזו של גילוי אליהו בדור של אחרי המלחמה". וברשימת תלמיד צעיר של הגראי"ל מצאנו, שהגראי"ל אמר עוד, שאולי זכה לכך מחמת איזו מסירות נפש. (מאחורי הפרגוד). עכ"ל.

ידידי היקר הרה"ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים, כתב לי, וז"ל:
בספר תפארת בנים שחיבר אבי הגה"צ רבי אלחנן הכהן רבינוביץ שליט"א על זקננו הגה"צ רבי גמליאל בן הגה"צ רבי לוי זיע"א כתב שהיה לו גילוי אליהו הנביא.

ידידי היקר הרה"ג אהרן זאב גוטסמן שליט"א, כתב לי, ו"ל:
לכבוד ידיד נפשי, הגאון רחימ"א שליט"א,
לשאלה הנ"ל,
ידוע על מרן הגאון הצדיק ר' אל'ה לופיאן בעל מחבר ספרי "לב אליהו" זצוק"ל שזכה לגילוי אליהו.
מובא בהקדמה לספרו, עי"ש באורך.
וכן הרמח"ל, כמפורסם בכתבים, איני זוכר היכן בדיוק. [במהדורות של מסילת ישרים הביאו את זה בפתיחה].
האריז"ל קיבל בקביעות מאליהו הנביא, כפי שהעיד עליו המהרח"ו.
רבי יהודה פטילון זצ"ל ראה את אליהו הנביא בברית ויש על זה כמה סיפורים בבריתות כמובא בספר צדיקים נסתרים בדור האחרון ח"א עמ' קסו.
רבי יוסף וולטוך, זכה לגילוי אליהו מדי יום כפי שהעיד עליו הרבי מבוהוש, עי"ש בספר צדיקים נסתרים בדור האחרון ח"א עמ' שנ.
רבי משה יעקב רביקוב זצוק"ל, המכונה 'הסנדלר הקדוש', אליהו היה מצוי אצלו כפי שהעיד עליו הרב הצדיק רבי שלמה גרין זצ"ל שהיה מבאי ביתו כמובא בספר צדיקים נסתרים בדור האחרון ח"ב עמ' קנז.
רבי אברהם שמש המכונה 'החייט' כמובא בספר צדיקים נסתרים בדור האחרון ח"ב עמ' תצ.
בהצלחה וכוט"ס,

אהרן זאב גוטסמן
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה