close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מקבץ סגולות להיפקד בהריון

מערכת שורשיא אלול, תשעה26/08/2015

מקבץ סגולות להיפקד בהריון ובבנים שקיבלנו. כולל תפילה מיוחדת לאשה להיפקד בבנים.

תגיות:
תנא דבי אליהו (לאליהו הנביא זכור לטוב - פרק ח"י): פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, ומצאני אדם אחד ואמר לי, רבי, מפני מה בעלי בתים של ישראל נעצרים על הבנים מהיות להם בנים? אמרתי לו, בני, מפני שהקב"ה אוהב אותם אהבה גמורה ושמח בהם ובתפלתם, לפיכך מצרפם, כדי שירבו רחמים על בנים.

רבי משה לייב שפירא זצוק"ל הציע לזוג נשוי ללא ילדים (שניסו הכול) לומר את תפילת חנה בהר הזיתים בירושלים (בסמוך לקברי הצדיקים, מול מקום המקדש) בערב ראש השנה ויתמידו לומר בכול ערב ראש השנה גם לאחר שיפקדו בילדים ואכן הסגולה פעלה והזוג נפקד בילדים.

וכן מובא בשולחן ערוך הלכות ראש השנה (משנה ברורה): ויש מקומות נוהגין ללכת בערב ראש השנה לבית הקברות ולהרבות שם בתחינות, דבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור והתפלה נתקבלה יותר.

להלן סגולות המופיעות בספרי הקדמונים להיפקד בבנים:
סגולה בדוקה ומנוסה להיפקד – לעשות מצווה מתמשכת - חסד, כגון: להתנדב ולסייע לארגון אפרת המעודד ילודה בישראל.

סגולה בדוקה ומנוסה להיפקד בבנים - לקיים מצוות שילוח הקן.

להיזהר ולהזהיר מאוד בתוספת שבת – בערב שבת ובמוצאי שבת (ספר סגולות ישראל). 

לימוד בקביעות בספר "אור החיים" לרבנו חיים בן עטר זצוק"ל זיע"א מסוגל לפקידה. 

עריכת שיעורי טהרת המשפחה (בבית) לזיכוי הרבים סגולה בדוקה ומנוסה! ניתן להיעזר בארגון: "דור ודור" מיסודו של הרב המקובל רבי משה בן טוב זצוק"ל זיע"א - סגולה זו – להפקד בזרע בר קימא נאמרה עפ"י הרבי מליובאוויטש זצוק"ל זיע"א (6)

סגולה לפריה ורביה שרשרת עם האות ה מכסף בשילוב מגנט (כמובא בספר המידות לרבי נחמן מברסלב זיע"א),

שינוי השם לאשה באופן שיתוסף האות ה (המורה על התרחבות) לשם האם, בדוק ומנוסה לפקידה לדוגמא: מ-טלי ל-טליה.

עפ"י ספר המדות, ערך בנים (חלקי):
צניעות שבאשה מזכה לה לבנים (ראה תלמוד בבלי מגילה י).

האות ה מכסף סגולה לפריה ורביה (ספר המדות).

מה יעשה אדם ויהיה לו בנים זכרים ישא אשה ההוגנת לו ויקדש את עצמו בשעת התשמיש ויבקש ממי שהבנים שלו (ראה נדה עא).

כל הרודף צדקה זוכה לבנים בעלי עושר בעלי חכמה בעלי אגדה (בבא בתרא ט:).

בשורש ספרים, ישנה תפילה מיוחדת להיפקד בבנים....
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה