close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מנהגי האבלות בספירה- הכי קצר שאפשר

הרב יהודה קרויזרכ ניסן, תשעה09/04/2015

בספירת העומר, עד ל"ג לעומר, נוהגים מנהגי אבילות בגלל שתלמידי רבי עקביא מתו בימים אלו. להלן קיצור של הקיצור של ההלכות... מהרב יהודה קרויזר

תגיות:

 1. לא מתחתנים אבל מותר להתארס.א
 2. לא מנגנים ולא שומעים מוסיקה מוקלטת.ב
 3. מותר לנגן ולשמוע מוסיקה בסעודות מצווה שהן: ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, הכנסת ספר תורה וסיום מסכת.ג
 4. מותר ללמד וללמוד נגינה אם הלומד עדיין בשלב הלימוד והנגינה לצורך לימודו.ד
 5. לא מסתפרים ולא מתגלחים, מותר לגלח את שיער השפם אם הוא מפריע לאכילה.ה
 6. למנהג האשכנזים גם נשים לא מסתפרות, אך לצורך טבילה או כשהשיער יוצא מחוץ לכיסוי הראש מותר

  להסתפר. מותר להסיר שיער ליופי כגון סידור גבות. למנהג הספרדים מותר לנשים להסתפר.ו
 7. ברית מילה שבתוך ימי הספירה מותר לאבי הבן, המוהל והסנדק להסתפר, במידת הצורך אפשר להסתפר גם ביום שלפני הברית.ז
 8. אם ראש חודש אייר חל בשבת, מותר להסתפר בערב שבת.ח
 9. מותר לחתן בר מצווה להסתפר לכבוד חגיגת בר המצווה.ט
 10. מותר לברך ברכת "שהחיינו" על פרי חדש.י
 11. מותר לקנות בגדים חדשים, יש מחמירים שלא לקנות בגדים חדשים שצריך לברך עליהם ברכת "שהחיינו".יא
 12. מותר להיכנס לדירה חדשה.יב
 13. מותר לסייד דירה ולעשות בה תיקונים ושיפוצים.יג

  א שולחן ערוך אורח חיים סימן תצג סעיף א.
  ב פסקי תשובות סימן תצג סעיף ד, ילקוט יוסף סימן תצג סעיף ח.
  ג פסקי תשובות סימן תצג סעיף ה, ילקוט יוסף סימן תצג סעיף ח.
  ד סידור פסח כהלכתו פרק יב הלכה טז.
  ה פסקי תשובות סימן תצג סעיף ז, ילקוט יוסף סימן תצג סעיף יא.
  ו פסקי תשובות סימן תצג סעיף ז, ילקוט יוסף סימן תצג סעיף יח.
  ז פסקי תשובות סימן תצג סעיף ז, ילקוט יוסף סימן תצג סעיף יד.
  ח משנה ברורה סימן תצג ס"ק ה.
  ט ילקוט יוסף סימן תצג סעיף טו.
  י פסקי תשובות סימן תצג סעיף ג, ילקוט יוסף סימן תצג סעיף כב.
  יא פסקי תשובות סימן תצג סעיף ג, ילקוט יוסף סימן תצג סעיף כב.
  יב פסקי תשובות סימן תצג סעיף א, ילקוט יוסף סימן תצג סעיף כה.
  יג פסקי תשובות סימן תצג סעיף א, ילקוט יוסף סימן תצג סעיף כה.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה