close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שמות פרק כה'

טז אדר, תשפא28/02/2021
פרק מח מתוך הספר תנ"ך על הפרק
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק מח מתוך הספר תנ"ך על הפרק

תגיות:

פש(ו)ט הפרק:
בפרקנו מתחיל ציווי ד' למשה בענייני המשכן. ראשית מצוה ד' לקחת תרומה מעם ישראל לצורך המשכן. קודם לציווי עשיית הכלים, מפרט ד' את החומרים הנצרכים לבניין המשכן, כליו ובגדי הכהנים המשמשים בקדש. המטרה היא שכינת ד' בישראל, והדרך היא לפעול בדיוק על פי ציווי ד'.
ד' מצוה על ארון העדות בו יהיו לוחות הברית וספר התורה. אורכו ורוחבו שתי אמות וחצי וגובהו אמה וחצי. יש לבנותו משלושה ארונות: ארון זהב, בתוכו ארון עץ, ובתוך ארון העץ ארון זהב נוסף. בפינות הארון יהיו טבעות זהב, בהן יהיו מוטות עץ ועל ידם ישאו הלויים את הארון

בעת המסעות.
על הארון יש להניח כיסוי זהב טהור עשוי מקשה אחת, הוא הכפורת והכרובים. צורתה ומידתה של הכפורת כארון העדות, לוח ריבועי שאורך צלעותיו שתי אמות וחצי. יש לעשות שני כרובים, אחד בצד הכפורת והשני ממולו, וכנפיהם פרושות מעל הארון. כאשר יבוא משה לשמוע את דבר ד' באוהל מועד, ישמע את קול ד' מבין שני הכרובים.
כעת מצוה ד' על עשיית השולחן בו יהיה לחם הפנים. השולחן עשוי עץ ומצופה זהב טהור, ארכו שתי אמות, רחבו אמה וגובהו אמה וחצי. סביבו מסגרת קטנה ובה זר זהב. טבעות השולחן יהיו בצידי רגליו, עשויות זהב, ובהן יהיו המוטות על ידם ינשא השולחן. כלי השולחן ושאר חלקיו יעשו מזהב טהור.
כלי נוסף הוא המנורה. יש לעשותה מקשה אחת זהב טהור. במנורה קנה אמצעי, שלשה קנים מצד אחד ושלושה מהצד השני. בכל קנה: שלושה גביעים, כפתור, פרח ונר. נוסף לכך בקנה האמצעי יהיו ארבעה כפתורים, שלושה בחיבורי הקנים לקנה האמצעי, וכפתור נוסף תחת הקנים יחד עם גביע ופרח נוספים.

מעמיקים מבט- הרב אליעזר קשתיאל:
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". בית המקדש- המקום בו השכינה שורה. בית המקדש הוא מקום העבודה - "והשב את העבודה לדביר ביתך". מה משמעותה של עבודה במקום בו שורה שכינה? האם העבודה היא בשביל שתשרה השכינה? "ושכנתי בתוכם" - בית המקדש הוא ביתו של הקב"ה, הוא מקומו של הקב"ה.

עבודה -מסביר האדמו"ר מחב"ד- מלשון עיבוד. מטרת העבודה היא לעבד, לעכל, לספוג את כל משמעויותיה של השכינה. השכינה שורה בישראל, שורה במקדש. היא מכילה בקרבה המון משמעויות, המון השלכות לחיים.

בית המקדש הוא מעבדה גדולה שמעכלת ומפנימה. היא מפרטת את הצבעים הרבים, את ההשלכות הרבות שיש להשראת השכינה בחיים שלנו. יש השלכות שקשורות לחיים התרבותיים, יש שקשורות לחיים הכלכליים, יש השלכות שקשורות לחיים החברתיים, ויש לחיים האישיים - הפרטיים.

עבודת הכהנים, עבודת הכלים השונים המפורטים בפרשת תרומה, עבודת העיבוד, עבודת הספיגה והלקיחה.

בית המקדש - בית חיינו, המקום ששם אנחנו נפגשים עם החיים, ורוצים לעכל ולמצות עד תום את מה שטמון בנו. אשרי מי שעובד, העובד הוא החי, העובד הוא המפנים, העובד הוא היוצר כלים שמאפשרים לצקת לתוכם את כל מלוא הרוחב שכוללת בקרבה הופעת השכינה בעם ישראל.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה