close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שמות פרק לו'

טז אדר, תשפא28/02/2021
פרק נט מתוך הספר תנ"ך על הפרק
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק נט מתוך הספר תנ"ך על הפרק

תגיות:
פש(ו)ט הפרק:
עשיית המשכן:
/>
(א-ח) החכמים לוקחים את החומרים מאת בני ישראל * העם ממשיך להביא על אף שכבר היה די עבור בניית המשכן * משה מכריז על הפסקתהתרומות * החכמים מתחילים במלאכה.

(ח-יט) פירוט כיסויי המשכן:

הכיסוי הראשון, יריעות המשכן – מעשה חושב. הכיסוי השני, יריעות עיזים. הכיסוי העליון, מכסה עורות אילים מאדמים ועורות תחשים. – וישאומרים ששני כיסויים הם.

(כ-לד) בניית קרשי המשכן מעץ מצופה זהב, עם בריחים אדנים וטבעות.

(כ-לד) בניית קרשי המשכן מעץ מצופה זהב, עם בריחים אדנים וטבעות.

(לה-לח) עשיית פרוכת מעשה חושב התלוי על ארבעה עמודים, בכניסה לקודש הקדשים * עשיית מסך מעשה רוקם התלוי על חמשה עמודים, בכניסהלמשכן – אוהל מועד.

מעמיקים מבט- הרב שלמה אבינר:
בפרשתנו נמשך עניין השראת השכינה בתוכנו, כאשר פרשיות 'תרומה-תצוה' עוסקות בציווי, ואילו פרשיות 'ויקהל-פקודי' בביצוע. ד' מתגלה בעולם בע' ש' ן' - עולם שנה נפש (ספר יצירה פרק א) - בקדושת המקום, הזמן והאדם. בית-המקדש הוא לב העולם, לב כל המקומות, וההתקשרות האלוהית לעולם היא דרך הלב, דרך המשכן. הוא המקשר בין השמימיות לארציות, בין הרוחניות לחומריות. יעקב אבינו חולם: "והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה... ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמים" (בראשית כח יז. כוזרי ב כ-כד). המראה בא בזכות המקום. זו תכונת המקום, שהוא סולם, גשר מקשר בין שמים לארץ. מקום בו מלאכי אלוהים, כוחות רוחניים אלוהיים, עולים ויורדים בו לקשר ולהשפיע ולהעלות את העולם החומרי למקורו. קיומו של המקדש בעולם נותן לעולם את זכות קיומו. קשר זה, הנעשה דרך בית-המקדש, מהווה את ערכה ותכליתה של המציאות. ומתוך כך, מעשה המשכן מקביל למעשה בראשית, כדברי חז"ל במדרש (מדרש תדשא ב ועיין שמות רבה מח ד) על השימוש המקביל במילים "עשיה", "ויכולו" – "ותכל". כשם שהעולם נברא על-ידי הקדוש-ברוך-הוא והעשייה נמשכת על-ידי האדם, כך בית-המקדש נבנה הן על-ידי ד' והן על-ידי האדם.

מתוך המשכן יוצאת הארה לכל העשייה האנושית והבניין העולמי. מתוך עבודת לחם הפנים מתברכת הכלכלה העולמית, ומתוך עבודת העלאת הנרות מתברכת הרוח התרבותית אשר לאדם. מול עולם הטבע והחומר ניצב במקביל העולם הרוחני, המקשר את המציאות לבוראה.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה