close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מנהל בתי המשפט- המידע שבידי הנשיאה לגיטימי

מערכת שורשכו סיוון, תשעז20/06/2017

מנהל בתי המשפט מסביר: נאור מחזיקה מידע על שופטים ומועמדים לשפיטה באופן לגיטימי

תגיות:
בגצ
הנשיאה נאור מסבירה כי מאגר המידע שקיים ברשותה נמצא במערכת ממוחשבת ש"תכליתו לסייע ביצירת זכרון ארגוני" ואין מדובר ב"מחשב סודי". התנועה למשילות ודמוקרטיה: מבקשים מרשם מאגרי המידע לבחון האם המאגר שבידי הנשיאה חייב ברישום.

במענה לשאלת התנועה למשילות ודמוקרטיה על קיומו של מאגר מידע הנמצא בלשכת נשיאת בית המשפט העליון והאם הוא מחוייב ברישום כדין, שיגר מנהל בתי המשפט השופט מיכאל שפיצר תשובה לתנועה בו הוא מסביר כי ישנה מערכת ממוחשבת שמוחזקים בה חומרים מקצועיים בלבד.

בתגובה לפרסומים, ולטענת העיתונאית נעמי לויצקי כי קיים מאגר מידע סודי על שופטים בלשכתה של נאור, משיב שפיצר: "אנו דוחים מכל וכל את הטענה כאילו נשיאת בית המשפט העליון מחזיקה במשרדיה "מחשב סודי" ובו מידע על כלל המועמדים לשפיטה אשר חלקם הגדול אינו מודע לקיומו של "המאגר"". לדבריו, "הטענה כי נאור מחזיקה במחשב סודי "מופרכת ומשוללת כל יסוד".

מנהל בתי המשפט מסביר מהו המידע המצוי אצל הנשיאה וכותב כי ישנה מערכת ממוחשבת שאוגרת מידע מקצועי בלבד. "המערכת פועלת כיום בלשכת הנשיאה נאור ומשמשת את הנשיאה ואת עובדי לשכתה לצורכי עבודה. בין שאר החומרים המתוייקים במערכת ה-sharedocs (שם המערכת) בלשכת הנשיאה נמצאים גם חומרים המועברים לנשיאת בית המשפט העליון מהנהלת בתי המשפט המרכזת את המידע בנוגע למועמדים לשפיטה כגון טפסי מועמדות, המלצות, קורות חיים, חוות דעת וכיוצא בזה".

שפיצר מתייחס גם למידע הקיים אצל הנשיאה הנוגע למועמדים לשפיטה ואומר כי "כל החומר הנוגע למועמדים לשפיטה מועבר לא רק לנשיאה אלא גם ליתר הועדה לבחירת שופטים". ומציין כי "מעבר לחומר זה המתוייק במערכת, אין הנשיאה מחזיקה במידע "סודי" בנוגע למועמדים לשפיטה".

כאן מסייג השופט שפיצר את הדברים, ואומר כי במערכת מתוייקות גם המלצותיה המפורטות של ועדת השתיים (הועדה החשאית של נאור המסננת עבורה מועמדים לשפיטה) והחומרים האלה מוגשים לעיון הנשיאה בלבד. שפיצר כותב שלא יתייחס לנושא ועדת השתיים מכיוון שהוא תלוי ועומד בבית המשפט המחוזי במסגרת עתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה שדרשה לחשוף את חומרי הועדה.

בתגובה לשאלה האם המידע המדובר מחוייב ברישום על פי חוק הגנת הפרטיות כותב מנהל בתי המשפט כי המידע המוחזק בלשכתה של נאור אינו בגדר "מאגר מידע" החייב ברישום בפנקס מאגרי מידע כקבוע בחוק הגנת הפרטיות מכיוון שזהו חומר גולמי שאינו עובר עיבוד או עריכה. שפיצר כותב עוד כי נשיאת בית המשפט העליון מוסמכת להציע לוועדה לבחירת שופטים מועמדים לשיפוט ולכן טבעי שישמרו אצלה מסמכים המשמשים אותה לתפקיד זה ולדבריו "יש לדחות בשתי ידיים כל נסיון להציג את הדברים כאילו נפל דופי בהתנהלותה".

בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומרים כי לא ברור האם תשובת הנהלת בתי המשפט עולה בקנה אחד עם החוק הנוהג, וכי נראה שמאגר המידע המוחזק אצל הנשיאה מחוייב ברישום ודיווח על פי חוק לפחות בחלקו, שכן בהנחיית רשם מאגרי מידע מספר 2012/2 העוסקת בהחלת חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון, נקבע כי מידע דומה לתוצרי פעילות ועדת השתיים והקורס למועמדים לשפיטה, מחוייב ברישום על פי חוק. לכן פנתה התנועה למשילות ודמוקרטיה לרשם מאגרי המידע ברשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים כדי שיבחן האם המאגר הכולל בתוכו מידע רגיש, והמוחזק אצל הנשיאה נאור מחוייב ברישום.

עו"ד שמחה רוטמן מהתנועה למשילות ודמוקרטיה: אי-הבהירות בנוגע לטיב המידע המוחזק על ידי הנשיאה, והנהלים להחזקתו, נובעים מכך שהן וועדת השתיים והן קורס המועמדים לשפיטה, פועלים ללא כל הסדרה בחוק או בנהלים, וללא סמכות. הדבר מעורר שאלות הן לגבי הסמכות להחזיק במידע והן בכל הנוגע לטיב השיקולים המופעלים על ידי וועדת השתיים ומנחי הקורס. אנו מקווים שעתירת חופש המידע שהגשנו לחשיפת המלצות וועדת השתיים, תשפוך מעט אור על שיקולים אלה, ותוביל לחיזוק אמון הציבור בבית המשפט ובהליך המינוי".
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה