close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

צוות משרד המשפטים כשל ופועל בניגוד לחוק

מערכת שורשב תמוז, תשעד30/06/2014

בתנועה למשילות ודמוקרטיה מצביעים על שורה של כשלים ובעיות במסגרת עבודת משרד המשפטים לבחינת תופעת הדרת הנשים. "ניתוק מוחלט מהמציאות הישראלית"

תגיות:

הצוות של משרד המשפטים לבחינת תופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי הגיש היום דו"ח פעילות לממשלה.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה טוענים כי אנשי משרד המשפטים לא עומדים בהחלטותיהם ואף לא בפסיקות של בית המשפט העליון, ועל כן קוראים בתנועה לממשלה לפזר את הצוות.

עו"ד שמחה רוטמן מהתנועה למשילות אומר כי על פי הדו"ח, הצוות פועל בניגוד לחוק איסור אפליה במוצרים ובשירותים ומנסה לכפות על גורמי שלטון שונים במדינת ישראל פרשנות קיצונית המנוגדת לחוק.

עו"ד רוטמן מסביר כי חוק איסור אפליה במוצרים ובשירותים קובע במפורש כי "בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה, אין לראות אפליה".

"הצוות בחר להתעלם מסעיף זה בחוק וקבע למעשה פרשנות, שאינה עולה בקנה אחד אף לא עם פסיקת בית המשפט העליון שהתיר הפרדה. אנשי משרד המשפטים העניקו פרשנות קיצונית עד כדי איסור כמעט גורף להפרדה", אומר עו"ד רוטמן.

בדו"ח הצוות שהוגש היום מלינים אנשי משרד המשפטים על ההפרדה בין גברים ונשים במירון בזמן ההילולה, אירוע בעל מאפיינים דתיים מובהקים. על אף שעל פי החוק האמור ופסיקת בית המשפט העליון אין מניעה מקיום הפרדה במקום זה.

יו"ר התנועה למשילות ודמוקרטיה, יהודה עמרני אומר כי בצוות משרד המשפטים, שנועד לברר את היקף תופעת הדרת הנשים, חומרתה והדרכים לטיפול בה, לא היו חברים גורמים המכירים את החברה החרדית או את המציאות בשטח, הצוות הורכב כולו ממשפטנים ממשרד המשפטים. "זהו, כשל בסיסי שמצביע על ניתוק מוחלט מהשיח והמציאות הישראלית"

עמרני טוען כי בכך "הפך למעשה, הצוות לכלי מאבק ורדיפה כלפי הציבור הדתי והחרדי, ללא כל הצדקה ועל כן על הממשלה להורות על פיזור הצוות והפסקת פעולתו, המנוגדת לחוק ולפסיקה".

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה