close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מטרת הספר

אברהם יצחק הכהןכז אדר, תשפא11/03/2021
פרק א מתוך הספר תורה אחת לבראשית
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק א מתוך הספר תורה אחת לבראשית

תגיות:
חיבור זה עוסק בעיקרי ההלכות שיצאו מהתורה, ע"פ לימודם ודרשתם של חז"ל בתורה שבעל פה [על פי הכללים והמידות שהתורה נדרשת בהם] ונפסקו להלכה בשולחן ערוך,  או ברמב"ם במקום שלא פסק תחתיו מרן הש"ע. 

חיבור זה מיוסד בדרך לימודו של ר"ע:
חובה לדעת: כי מייסד מלאכה זו של הוצאת ההלכות שנאמרו בתורה שבע"פ מתוך התורה שבכתב, הוא התנא הקדוש רבי עקיבה בן יוסף זיע"א (עיין היטב בדברי ה'אור החייים' על התורה ויקרא יג, לז, ד"ה "טהור הוא וטיהרו הכהן").  

כמו"כ, ספר זה נערך כדוגמת מדרשי הלכה הקדמונים, שענינם 'לדרוש בכתוב את ההלכות
המלובשות בהם' (אור החיים שם), והם: 'מכילתא' (על שמות) 'ספרא' (על ויקרא) ו'ספרי' (על במדבר ודברים).

וכמו שמצינו במדרשי הלכה אלו, שאע"פ שהצד המרכזי בהם הוא 'לדרוש בכתוב את ההלכות המלובשות בהם' עם זאת, כלול בהם בד בבד ביאורים וגילויי טעמים הנרמזים בלשון כתוב, כן משפט הספר הזה ומעשהו: הגם כי עיקר ענינו להוציא את ההלכות שנפסקו ע"פ דרשת חז"ל בכתוב, אך ללא כל סתירה יש בכללו גם פנינים מאמרות חז"ל, שיש להם עיקר בכתוב, שמטרתם לבאר את הנאמר בכתוב, ע"פ דיוקי חז"ל בלשון הכתוב, ואף הם הובאו 'אליבא דהלכתא', היא השיטה דאזלינן כוותיה, ע"פ כללי הפסיקה הידועים, הנכללים גם במאמרי הדרוש (עיין שו"ת הרשב"א ח"א סימן קצ"ד).     

המעלות שבספר:
מבוא לתורה: בו מבואר סדר השתלשלות התורה ממשה רבינו ועד הש"ע המקיף: כללי פסיקה במחלוקות התנאים ואמוראים. כללים בחיבור השולחן ערוך, ועוד.          
ראשי פרקים מתומצתים לפני כל פרשה, שנועדו לסכם באופן כללי את הפרשה.
מנין המצוות (ע"פ החינוך) ציונם והדגשתם במקומם בכתוב, במטרה לסייע ללומד בידיעת תרי"ג מצוות התורה בנקל.  
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה