close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

האם קבלן אחראי על ליקויי בניה מצד קבלני משנה ?

עו"ד רונן פרידמןכד תמוז, תשפ16/07/2020

מה היקף האחריות של קבלן לליקויי בניה של קבלני משנה מטעמו?

תגיות:
צילום: clipart

התובעים רכשו מהקבלן דירה בת 4 חדרים, באשקלון.

לטענת התובעים, בדירה נתגלו ליקויי בניה, כמפורט בחוות דעת מהנדס, שצורפה לכתב התביעה, שעלות תיקונם 36,650 ₪.

הם תבעו סכום זה, בצרוף 500, 2 ש"ח, עבור אבדן ימי עבודה, לצורך פניות חוזרות ונשנות לקבלן, על מנת שיתקן את הליקויים ובצרוף 000, 25 ש"ח, פיצויים בשל סבל, עגמת נפש ואבדן הנאה מהדירה, ההוצאות ששילמו עבור עורך דין ליקויי בניה והוצאות משפט.

הקבלן טען כי מדובר בשני סוגי ליקויים.
הסוג האחד, ליקויים פעוטים, שהקבלן

אמור היתה לתקנם, במסגרת תיקוני שנת הבדק, אלא שהתובעים מיהרו להגיש תביעתם, עוד לפני תום שנת הבדק. מה עוד, שגם אז סרבו לאפשר לעובדי הקבלן לתקן את הליקויים.

הסוג השני, הוא ליקויים שמקורם בשינויים ובתוספות שביצעו התובעים בדירה, בהתקשרות ישירה עם קבלני משנה של הקבלן אליהם הופנו התובעים. מדובר בליקויים בהתקנת השיש, שבוצעו ע"י קבלן השיש ובהתקנת הג'אקוזי, שמלכתחילה לא היה במפרט הטכני. לטענת הנתבעת, היה על התובעים לתבוע את קבלן השיש ואת מתקין הג'אקוזי.

לטענת התובעים, הקבלן אחראי גם לעבודות קבלן השיש ומתקין הג'אקוזי,

מאחר שהוא הפנה אותם אליהם ולתובעים לא היה חופש בחירה, לבחור קבלן אחר, עפ"י רצונם ושיקול דעתם. אי לכך, לטענת התובעים, הקבלן אחראי לעבודת קבלני המשנה שלו, מאחר שהתרשל בבחירת אנשי המקצוע.

היקף אחריות הקבלן על קבלני המשנה:

באשר לעבודות קבלן השיש ומתקין הג'אקוזי, בית המשפט קיבל את עמדת הקבלן כי הוא לא אחראי לעבודתם, בנסיבות מקרה זה, וכי על התובעים לתבוע אותם ישירות. הוברר כי הג'אקוזי לא היה במפרט הטכני, כך שההתקשרות של התובעים היתה ישירות עם המוכר והמתקין, להם שילמו ישירות.

באשר לקבלן השיש, אם מדובר היה רק בהחלפת סוג השיש, שהותקן ע"י קבלן משנה, היה מקום לחייב גם את הקבלן שקבלן משנה שלו, ביצע את העבודה, בלי שפיקחעליו כראוי. אולם במקרה זה, הוברר, שהשינוי שביצעו התובעים היה גדול מאוד ומשמעותי מאוד. במקום עבודות שיש בהיקף של כ- 2מ', הזמינו התובעים, מקבלן השיש, שיש ועבודות שיש בהיקף של כ- 15מ', יותר מפי 7 מהעבודה המקורית ושילמו לקבלן השיש ישירות, כאשר קבלן השיש הפחית מסכום העיסקה בינו לבין התובעים, את הסכום ששילםן לו הקבלן בגין השיש המקורי.

בית המשפט קיבל חלקית את טענות התובעים כי לא היה להם חופש בחירה, אולם קיבל עלי הסבר הקבלן כי לא ניתן לתת יד חופשית לכל רוכש, להביא עובדים מטעמו, כאשר לקבלן יש מחוייבויות הן ללוח זמנים ולבקרה, באשר לתיאומים בין קבלני המשנה והן להסדרת הנושאים הבטיחותיים והביטוחיים.

לעומת זאת, לא נגרם כל עיוות דין לתובעים, כאשר הם יכלו ויכולים לתבוע את קבלן השיש ומתקין הג'אקוזי.

מה עוד, שניתנה להם שהות לעשות כן.

באשר לשאר הליקויים, בית המשפט קיבל את הגרסה כי הקבל התחמק והתרשל בביצוע התיקונים.

העובדה, שליקויים אלה נותרו בעינם, גם לאחר שניתנה לקבלן כאמור, הזדמנות לתקנם, כפי שעולה מחוו"ד המומחית, מדברת בעד עצמה.

מה פסק בית המשפט ?
בית המשפט נתן לקבלן שהות לתקן את תיקוני הבדק, באשר לליקויים בהם הוא הודה. התברר שבוצעו רק תיקונים ועל מנת לייעל את ההליכים מונתה מומחית מטעם בית המשפט - מהנדסת .

עפ"י חוו"ד המומחית, נמצאו ליקויים בדירה, שעלות תיקונם, להערכתה, 000, 9 ש"ח.

בית המשפט קבע, כי הקבלן לא אחראי לעבודות קבלן השיש ומתקין הג'אקוזי, אולם אחראי לשאר הליקויים המפורטים בחוות הדעת המומחית ועליו לפצות את התובעים, כפי שיפורט להלן.

הוסף תגובה
צילום: clipart
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה