close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ירושלמי- יש לך מקום קבוע בבית הכנסת?

הרב ישי וויצמןכא אלול, תשפב17/09/2022
פרק פד מתוך הספר אורו של התלמוד הירושלמי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

בארץ ישראל מתגלה חשיבות המחשבה- מה שבא לידי ביטוי גם בקביעות התפילה

תגיות:
תפילה
חלק משלימות התפילה הוא שיהיה לה מקום קבוע. 

לשון הבבלי (ברכות ו):

"א"ר חלבו אמר רב הונא: כל הקובע מקום לתפלתו א-להי אברהם בעזרו...  דכתיב 'וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם', ואין עמידה אלא תפלה שנאמר 'ויעמוד פינחס ויפלל'."

בירושלמי (שם ד ד) הלשון שונה:

"א"ר תנחום בר חנינא צריך אדם לייחד לו מקום בבית הכנסת להתפלל, ומה טעם 'ויהי דוד בא עד הראש' - 'אשר השתחוה שם לא-להים' אין כתיב כאן, אלא 'אשר ישתחוה שם לא-להים'."

מה יוצר קביעות של מקום לתפילה?

בבבלי - המעשה. לחזור שוב לאותו מקום. כיון שעמד שם - בעבר - וחוזר שוב, זה מקום קבוע. 

ובירושלמי - ההחלטה על להבא. המחשבה. לייחד מקום, שאליו תשוב להתפלל בעתיד. 

(האם בפעם הראשונה שמתפלל באותו מקום, הוא מתפלל במקום קבוע? בבבלי - משמע שלא. אבל בירושלמי - משמע שכן.)

הדברים מתחברים לדברי הרב זצ"ל באורות הקודש (ב רפח), ש"בחוץ לארץ אין מתגלה כי אם הערך של המעשה" (– לקבוע את "המקום אשר עמד שם"), ולעומת זאת – "מתגלה קדושת המחשבה בכל ארץ ישראל" ( – לייחד מקום "אשר ישתחוה שם").

למסקנה, אנו צריכים לייחד מקום לתפילתנו, ולאחד בין התלמודים בלימודנו, אל המקום אשר עמד ואשר ישתחוה, ונמצאנו שלימים ומתוקנים, לשנה טובה ומבורכת!
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה