close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זוגיות. מה הקשר לילדים?

שי עזרן- ממני תנחניט אייר, תשעה28/04/2015

עד כמה יש להתחשב בילדים בזוגיות?

תגיות:
"יש להתחשב עם השפעת היחסים שביניהם על ילדיהן שיחיו, ובשים לב לגודל ערך הדברים, בודאי כשיתבונן ימצא דרכים המתאימים להביא בפועל את השלום, וה' יתברך יצליחו" (אור הבית עמ' 36 . דברי הרבי)  

בהמשך להנ"ל, בית המקדש נחרב על ידי ג' העבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים...

שפיכות דמים ברוחניות הוא הלבנת פנים, כמו שאמרו חכמים (בבא מציעא נח,ב) "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים". שמתחילים להעביר מסרים אחד לשני על ידי שמנמיכים את השני ומשפילים אותו, והגרוע הוא שזה מול הילדים "ברבים". החורבן נובע מזה שלא נזהרים לשמור על כבוד הבין זוג מול ילדיו, מלבד שזה מאד מזיק לילדים כידוע, זה בעיקר גורם להורה השני להרגיש כאילו שופכים את דמו.

ועל אחד שמלבין פני חברו ברבים כתוב (בבא מציעא שם, רש"י) "אין לו חלק לעולם הבא", עולם הבא הוא מקום של תענוג, כמ"ש (לקו"ת פ' חקת סב,ב) "גן עדן הוא תענוג הנשמות", והכוונה בזוגיות שמאבד את התענוג שבזוגיות, התענוג של הביחד, ואפילו "חלק" מתענוג אמיתי אין לו.

התיקון לזה בפשטות,  שיתחרט כמובן, ומכאן להבא ירומם ויכבד את בין זוגו בכלל, ובפרט ליד הילדים.

            "אמר הקב"ה לישראל - בני וכי מה אני מבקש מכם, הלא איני מבקש אלא שתאהבו זה את זה ותכבדו זה את זה"  (תנא דבי אליהו)     
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה