close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

למה נקראה המגילה על שם אסתר דווקא?

הרב יניב חניא  יג אדר ב, תשעט  20/03/2019

.......................

שאלה:

למה נקראה מגילת אסתר דווקא על שם אסתר ולא עם שם מרדכי?

תשובה:

אני מצרף תשובה שקיבלתי במייל על הנושא הזה בדיוק, היום-

זכתה אסתר שתיקרא המגילה על שמה, וכמה טעמים לדבר, אולם העיקרי שבהם הוא מפני שהיא מסרה נפשה על גאולת י?ראל. אסתר הביאה את כל העם לידי תפילה ["לך כנוס את כל היהודים ... וצומו עלי": ד' 16]. בזכות התפילות נגאלו י?ראל, ובזכותן ניתנה גם רוח הקודש שמכוחה נכתבה המגילה. לכך נקראת המגילה על שמה.

בזכותה של אסתר לא רק נכתבה המגילה אלא גם נקבעה בקדושתה לדורות, ואף ימי פורים נקבעו בזכותה. מספרת הגמרא [מסכת מגילה ז.]: 'שלחה להם אסתר לחכמים: "קבעוני לדורות." ' – קִבעו את חג פורים כחג לדורות. חכמים חששו מכך בגלל היות עם י?ראל בגלות באותה תקופה [בין חורבן הבית הראשון לבין שיבת ציון], והשיבו לה: "קנאה את מעוררת עלינו בין האומות." – דבר זה יקומם את אומות העולם כנגד עם י?ראל שיראו אותנו חוגגים על מפלתם. אמרה להם אסתר: הלא הסיפור מפורסם בכל העולם, כתוב בדברי הימים למלכי מדי ופרס, ואין חשש נוסף בקביעת חג פורים ובכתיבת המגילה. קיבלו חכמים את טענתה וקבעו את חג הפורים לדורות.
ועוד מספרת הגמרא שביקשה אסתר שהמגילה תיכלל בתוך כ"ד (24) ספרי הקודש של התנ"ך. וכך אמרה להם: "כתבוני לדורות", שהרי יש במגילה מצוות מחיית עמלק. אמרו לה: הרי מלחמת עמלק מוזכרת פעמיים בתורה [בשעה שעמלק נלחם נגדנו, בסוף פר' בשלח, ובשעה שמשה אמר את ציווי ה' למחות את זכרו של עמלק, בסוף פר' "כי-תצא"] וענתה להם אסתר, וקיבלו חכמים גם את טענתה זו. נכללה מגילת אסתר בתוך כתבי הקודש, לכך נקראת המגילה על שמה.
תשובות נוספות בנושא-
עריות יהרג ולא יעבור
יש בשאלה כמה חלקים-
לגבי החלק הראשון, בזמן התנ"ך אנחנו מקובלים שאכן היתה עבירה לשמה, המפורסמת
ספר לחבר לחג הפורים
אפשר לקנות את ספרו של יהושע בכרך על מגילת אסתר
יש ספר של הרב יגאל אריאל על המגילה.

ו
שתיה ושכרות בפורים
כפי שכתבת יש בזה דעות. 
בתחילה חייבים לומר שמפשט הגמרא עולה שצריך לשתות בפורים, עד דלא ידע