close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

קהלת- כח העיתים בעולם

הרב אורי שרקיכ תשרי, תשפא08/10/2020

קהלת מציין כ"ח עיתים שיעברו על העולם... האם אנחנו יכולים למצוא אותם בהיסטוריה היהודית ולמצוא תאריך לכל דבר?

תגיות:

נאמר בספר קהלת (ג, א-ח): "לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמים, עת ללדת ועת למות וגו' עת מלחמה ועת שלום".

מכיוון שאמרו חז"ל (סנהדרין צ"ז): ששת אלפים שנה הוי עלמא" יש מקום לראות את 28 העתים שכתב שלמה כתוכנית כוללת של ההיסטוריה, כשכל עת היא חלק אחד מ-28 ב 6000 שנה. כלומר כל עת שווה בערך 214,21 שנה. לפי עניות דעתי ניתן לראות הקבלה ברורה של מאורעות ההיסטוריה כפי הרשום בלוח שלהלן.

סימן שאלה מציין השערה מתקבלת על הדעת ביחס לעיתויו של מאורע המוזכר במקורותינו אך ללא ודאות.

השנה לבריאת העולם מציינת את סיום העת. למשל המספר 214 מציין את השנים 214-1 לבריאת העולם. התאריכים אינם מדויקים לחלוטין אלא בקירוב של כחצי שנה.

#

שנה

עת

מאורעות

1

214

ללדת

בריאת אדם הראשון והולדת בניו (שת – 130 בראשית ה,ג).

2

428

למות

נהרג קין ? (עי' רש"י בר' ד, כג).

3

643

לטעת

התפתחות התרבות ? (בר' ד, כ-כא).

4

857

לעקור נטוע

נמחה שליש העולם ? (עי' רש"י בר' ו, ד).

5

1071

להרוג

"מלאה הארץ חמס". מבול (שנת 1056 – סדר עולם רבה).

6

1285

לרפוא

מהמבול. "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" (בר' ט,כ).

7

1499

לפרוץ

"פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה" (בר' ט,ז). התרבות בני אדם.

8

1714

לבנות

מגדל בבל.

9

1928

לבכות

פלגה (לפי סע"ר - 1886). עבודה זרה בבית עבר (תרח).

10

2142

לשחוק

חיי אברהם (2123-1948). אברהם צוחק בגיל 99 (2047).

11

2356

ספוד

מות יעקב ("ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד", בר' נ,י) 2255 גלות מצרים.

12

2571

רקוד

יציאת מצרים ומתן תורה.

13

2785

להשליך אבנים

ימי השופטים (אין מלך בישראל).

14

2999

כנוס אבנים

בנין בית ראשון (2928).

15

3213

לחבוק

ימי בית ראשון בהם שרתה שכינה בישראל.

16

3427

לרחק מחבק

חורבן בית ראשון (3338?).

17

3642

לבקש

ימי בית שני (עי' מלבי"ם על דניאל ט,כד ד"ה ולהביא צדק עולמים).

18

3856

לאבד

חורבן בית שני (3828)

19

4070

לשמור

כתיבת המשנה (עי' הקדמת הרמב"ם לספר משנה תורה).

20

4284

להשליך

גלות אדום.

21

4498

לקרוע

גלות ישמעאל.

22

4712

לתפור

ימי הגאונים – איחוד העם היהודי ע"י קבלת התלמוד.

23

4927

לחשות

ימי הגאונים – אין הרבה חיבורים כוללים את כלל ההלכות.

24

5141

לדבר

ימי הראשונים – יצירה ספרותית רבה.

25

5355

לאהוב

הרנסנס באירופה (קושיה: האינקוויזיציה).

26

5569

לשנוא

פרעות מהגוים (ת"ח ועוד). מחלוקות בישראל (ר"י איבשיץ, חסידות ולהבדיל משיחי שקר).

27

5784

מלחמה

נפוליון ברוסיה (5570), מלחמת העולם ה א' (5614) וה ב' (5698). גוג ומגוג (?)

28

5998

שלום

ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו.

ואם כי יתכן שאין האמת כדברינו, על כל פנים אין אנו פטורים מלקיים את צוואת אדון הנביאים מפי הגבורה: "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור" (דב' ל"ב, ז).

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה