close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

סדר פדיון הנפש

מערכת שורשי אב, תשעג17/07/2013

סדר פדיון הנפש, נוסחו והנהגותיו

תגיות:
פדיון נפש לחולה ונוסח תפילה מספר "יוסף תהילות" להרב חיד"א ז"ל.

א. יזהרו לעשות הפדיון טרם שיכביד חוליו ח"ו:
ב. טוב לעשות הפדיון באשמורת סמוך לעלות השחר או בבוקר אחר תפלה:
ג. ויתרחק לעשות הפדיון בתחילת הלילה:
ד. יקח ק"ס מטבעות כסף הגם שיהיה שווים קל, די שיהיו מספר ק"ס. ותיבת כס"ף גימ' ק"ס. גם כסף הוא רומז לחסד ולכן טוב שיהיו ק"ס מטבעות כסף, ואם מטה ידו יכול לעשות מק"ס פרוטות נחשת:
ה. מהק"ס פרוטות ימנה במחשבה י"ז ויכוין לשם אהוה שהוא בדעת, ואח"כ ימנה במחשבה

כ"ו ויכוין לשם הויה, וג' מספרים הנזכרים גי' דין, ויכוין למתק הדינים, אבל המיתוק בכח ולא בפועל, ועל כן המניין במחשבה מן השפה ולפנים במשוש היד לבד. ומטעם זה לא יערבם יחד רק כל מספר לעצמו, כדי שלא יחבר מספר דין שהמיתוק עדין בכח. ואח"כ ימנה מן השפה ולחוץ ס"ה כמנין שם אדנות. וכשיגיע למנין ס"ד ימנה עוד אחד ויכוין א' דין שבאות א' שהוא רחמים ממתיק הדין. ויערב הכל יחד כל המספרים הקודמים והס"ה דעתה המיתוק בפועל. ויזהר שבעוד שהוא מחבר האחד עם הס"ד באותו רגע יתחבר הכל ביחד הג' שמות של רחמים והא' שהוא המיתוק עם הס"ד ויהיה המיתוק בפועל. ויוצא המיתוק מן הכח אל הפועל ברחמים גמורים. ועוד ימנה א"ל הנשארים מן הק"ס בסוד חסד אל כל היום, ויערב הכל ביחד:


                       ואח"כ יתפלל תפלה זו בכונה:
יהי רצון מלפניך  ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעשה למען קדושת שמותיך הקדושים והטהורים הנזכרים ונעשים פה על ידי פדיון זה, ותצרף מחשבה טובה למעשה, כי לך ה' החסד ותגביר חסדיך על דיניך וימתקו הגבורות הקשות על ידי פלא העליון אשר הוא חסדים גדולים ורחמים פשוטים שאין בהם תערובת דין כלל, ויכבשו רחמיך את כעסך מעל (פב"פ) שעשה פדיון נפשו והפריש מממונו לצדקה.
ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיעלה לרצון לפניך ולפי כסא כבודך פדיון נפש אדם זה, וילך לפניו צִדקו למליץ טוב ויושר להמליץ טוב בעדו וללמד סנגוריא עליו, ויסתמו פי המקטרגים עליו ולא תעשינה ידיהם תושיה, ותחתר חתירה מתחת כסא כבודך לקבל עתירתנו ועתירת (פב"ב). ויקויים בנו מקרא שכתוב: וצדקה תציל ממות.
ובכן תציל נפשו ממוות ולחיותו בערב, ותצילהו מכל חולי ומכל כאב ומכל מחוש, ואל תתנהו בנפש אויביו אויב פנימי ואויב חיצון, ומכל נגע ומחלה תפלטהו, ותבריאהו ותחלימהו ותרפאהו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף, ותחוננהו ותפדהו מרדת שחת, ותאמר מצאתי כופר, ותבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ותקיים בו מקרא שכתוב: ה' יסעדנו על ער"ש דו"י (יכוין שיהיה עש"ר יו"ד, בסוד החכמה תחיה):

אנא עשה למען רחמיך, ולמען אברהם אבינו עליו השלום איש החסד, ולמען יצחק אבינו עליו השלום נאזר בגבורה, ולמען יעקב אבינו עליו השלום, כליל תפארת, ולמען משה רעיא מהימנא אחוז בנצח, ולמען אהרון כהנא רבא אחוז בהוד, ולמען יוסף הצדיק אחוז ביסוד, ולמען דוד המלך עליו השלום אחוז במלכות, ותרחם על (פב"פ) ותרפאהו רפואה שלמה ואורך ימים ושנות חיים ושלום לעבודתך וליראתך, אמן כן יהי רצון:

אחר כך טוב ללמוד מזמור מ"א, ויחלק המעות להרבה עניים
הוסף תגובה
הדפס את המאמר
המלץ לחבר
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה