close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

יהודי אמריקה בסכנה!

טל גונןכד חשוון, תשעג09/11/2012

מאמר דעות לא שגרתי של טל גונן- האם כל הסימנים מעידים על כך שיהודי אמריקה עתידים לסבול?

תגיות:
לאחרונה לאור המציאות שאנו רואים בעולם גם בהיבט הכלכלי הקורס והולך-וגם בקיצוניות הדרסטית בשינויי התנהגות "הטבע", גם בתופעות המתגברות במדינות ערב וגם באמריקה ואירופה-מצאתי לנכון לעורר על העניין ולהסמיך את דברי על המקורות הקדושים:

המאמר בנוי קודם כל על ההוכחה שהכל יקרה בזמן הזה עכשיו,ולאחר מכן מדובר על "מה"יקרה בדיוק:

ובכן הזהר הקדוש ואתחנן ע"ר אומר:"אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב"

"י?ם וצל ה?א ס?ף גלותא, וְ?יע?רא ?האי צל שית קמצין ופלגא"

?מפֵר? ַה?ר"א ?ם וְר?צה ל?מר אֶלף ?נָה ?ל ה?ל?ת, וְע?ד חצי ה??ם עד חצי שעה ?חר חצ?ת, ??ז מתִחיל ה??ם

להעריב. וְכן מ ָפֵר? ה?ת?ק ִמ?ב? ִ?ית קמצין ?פל?א ?ר??? ??ָ?ע?ת וָחצי ???ם הִ?י?י,??ז נִ?ר ?י נָטה ה?ל למֲערב. ביאור הדברים: כיון שיומו של הקב"ה אלף שנה, כמו שכתוב (תהילים צד) "?ִ י אֶלֶף ?ָנִים ?עֵיניך ?ְי?ם אֶתמ?ל ?ִי יַעֲבֹר". סיום הגלות יהיה כשיעבור יום וצל, המרמזים על האלף החמישי שהוא יום שלם,

וחלק מהאלף השישי עד זמן הצל.היינו כשיגיע זמן של מנחה גדולה, אחרי שש וחצי שעות מהבקר של היום השישי של הקב"ה, שהוא האלף השישי לבריאת העולם, זהו סוף הגלות. וְאם נְחֵ?ק את האֶלף הִ?י?י ְל24?ע?ת, וְנכ?יל ְ?18 וָחצי,12 שעות של לילה,

ועוד שש וחצי שעות של יום נְקֵ?ל את ס?ף

???ז תשע"א.?על זה א?מר ה?ֹהר ??ני מק?מ?ת ס?ף ?ל?תא.

למעשה יש חטיבה אחת והיא מסוף ע"א-עד ע"ג- גם לפי זהר בראשית,וגם האר"י מביא זאת בליקוטים.

משמע שאנו עכשיו בזמן.איך זה מתקשר לאמריקה?

אומר רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בתפארת יהונתן פרשת ניצבים:

"ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך ה׳ אלוקיך

שמה זהו הענין חבלו של משיח שיהיה

סמוך לגאולה עד שרבים מחכמי ישראל אמרו יתי

ולא אחמיני׳ והטעם כי •השכינה עמנו בגלות אם

על הבנים רטושה לשמרנו ולעת הגאולה לא ישוב

השכינה אתנו בפעם אחת רק השכינה ישוב מקודם

לא״י ואח״כ נשוב אנחנו לשם כי צריך הרבה דברים

קודם לקיבוץ גלויוח ואי אפשר אם לא השכינה

במקומו וא״כ כשאנו בגולה וה' אין בקרבנו יהיה

עלינו צרות מצוקות כי אין כאן מגין וזהו מאמר

הקרא ושב כי מתחילה ישוב ה׳ לא״י ואח״כ וקיבצך

ולא יהיה בפעם א׳ "•

יש לראות גם ב"הקריאה והקדושה" מהרבי הריי"ץ מה יהיה לפני הגאולה-עם חלק מהיבשות:בגליון 47 אות ג' הנה הציטוט:

ג: נשאו נהרות ד׳, נשאו נהרות קולם, ישאו נהרות דכים —

די טייכען וועלען אויפהויבען ג־ט, די טייכען וועלען אויפהויבען דיער שנדמע! די טייכען וועלען או־פהויבען זייער שטורעמדיגקייט • דורך דעם וואט די טייכען וועלען זיך צושטורעמען, וועלען די לאזען הערען זייער שטימע, וועלען די אויפהויבען ג־ט • קען דאם נור *מיינען איין זאך.• אז ג־ט, ב״ה, יועט דערהויבען ווערען דורכדעם וואט ער וועט צושטורעמען די טייכען קודם הגאולה, און וואט דורך יענעם שטורם וועט זיך דערהערען די מענשליכע שטימע אז ג־ט איז הריך, וועט עס זיין דאם זעלבע, ווי די טייכען זאלען די שטימע אויפהויבען,מען דארף דערכון כארשטע־ן, אז די שטורעמדיגע טייכען וועלען ברענגען עפעס א גרויסע ענדערונג אויף דער יועלט, ווי למשל פארטרינקען א גאנצע מדינה, אדער איהר גרעסטע העלפט, און וואס דאם וועט ברענגען א גרויסע ענדערונג אין די מענשליכע מהות, דורך דעם יואט די וועלען אין דעם דערזעהען די געטליכע שטראף, און אפשי־ וועט דאס טאקי ענדערען די גאנצע וועלט־פאליטיק דורך א גאנצער קייט פון פאםירונגען וואט וועלען זיין די דירעקטע רעזול־ טאטען פון דער פארטרונקענער מדינה, על כל פנים וועט קודם הגאולה פארקומען א גרויםער וואםער־שטורם און דאם וועט אזוי דער־ שיטערען די וועלט, אז זי וועט זיך דערפון א קעהר טהון צו דעד־ הו־בען ג־ט, ב״ה, ,־ועט דאס הייםען אז די וואסערען האבען דער־ הויבען ג־ט, אז די וואםערען האבען געלאזט הערען זייער שטימע דו־ך זייער צושטירעמען דך • משמעות וקיצור הדברים:חלק מהמדינות יעלמו במים טוטאלית-וחלק יעלמו חלקית,וזה ישפיע על כל האנושות.וכל זה יהיה ל פ נ י הגאולה!

אני מחבר את זה עם נבואה של "רבי נחמן קטופה" שחי בזמן הסבוראים ו אדמו"ר הצמח צדק זצ"ל מזכיר אותו ברשימת בעלי המופתים מיד לאחר המגיד של הבית יוסף,והאדמור רבי אהרן ראטא מחבר ה'שומר אמונים'זצ"ל, אמר על הילד המחבר ר' נחמן קטופא כי "כל דבריו דברי נביאות – קודש קודשים."

ראי שתדע שזה המעשה היה כמו ד"א רמ"ה, וכמו ת"כ לחורבן (בקיצור):

ר’ פנחס היה חסיד גדול וקדוש, ואשתו רחל גם היא חסידה, ותהי עקרה, ויתפללו לה’ ונעתר לקולם ותהר. ובחודש השביעי להריונה, בחמישי בשבת, כעלות השחר, שהיה עולה צדק ומאזניים לצד מזרח, ביום ראש השנה שהיה שישי לשמיטה בשנה הנ"ל, נולד זה הנער, ויקראוהו נחמן, ותיכף שנולד התחיל לדבר פלאות ומעשה מרכבה. והעולם קראו לנער: נחמן קטופא דמן כפר ברעם, ומת בן י"ב שנים. ובסוף ימיו התנבא נבואות גדולות על הישועה, והדברים ההם נכתבו, והם דברים סתומים נסתרים ועמוקים בהרבה לשונות: ירושלמי ובבלי ארמי והגרי מעורבים ונחלפים עמוקים מאוד במליצה וחידה, ונלאו המפרשים להבין חלק קטן ממנו וכו’ (שה"ק דפוס זאלקווא דף ל"ה ע"א וע"ב).

נבואת הילד נדפס ראשונה בסוף ספר נגיד ומצוה קושטא תפ"ו, ובדפוסים אחרים. הביאור הנ"ל לא נמצא איתנו, ויצחק סטנוב הו"ל נבואת הילד (ברלין תקנ"ג) עם ביאור חדש שאומר שמצא בכתב יד, ובאמת כתבו הוא בעצמו, והוא ידוע למתעלם שמו גם בספרו זוהר תניינא. גם מעתיק או כותב בעצמו הפתיחה לסיפור ר’ נחמן קטופא, ואומר כי ר’ פנחס ידע את שם המפורש, וכשיצא נחמן לאויר העולם, השתחווה לאימו, ואמר יש למעלה מזאת הכיפה שאתם רואים תשע מאות וחמשים וחמש כיפות, ולמעלה מהם ארבע חיות, ולמעלה מהן כסא רם ונישא, ולמעלה מהכסא אש אוכלה, וכסא יקרו, וכל משרתיו אש.

וכאשר שמע ר’ פנחס אביו אלה הדברים, גער בו וישתקהו, ונאלם ולא דיבר י"ב שנים. ואימו היתה בוכיה, ואומרת היה לי בן, והלוואי לא היה לי בן. והנער נחמן היה יפה מאוד. פעם אחת, כאשר בא ר’ פנחס מבית המדרש, עמדה אשתו רחל ורחצה רגליו כמנהגה, ואח"כ הביאה הנער נחמן בנה, ותשם אותו בחיקהו, ונפלה על פניה ותבכה.. ותבקשו שיתיר את בנה לדבר, או שינטלו מן העולם. באותה שעה גילה ר’ פנחס את פני הנער, ויראהו כי הוא יפה עד מאוד, ויפול על פניו, וינשקהו שלוש פעמים. וכאשר ראתה רחל כן, נתקררה דעתה, ויאמר לה ר’ פנחס: ידעתי כי תחפוץ שאתירו לדבר, אך דע לך כי הנער חכם ומשכיל, ואם אתירנו לדבר יאמר דברים שמזעזעין את הבריות, ואין לו אריכות ימים. ותען רחל ותאמר: אדוני, תתיר לו שידבר בסתר ולא בגלוי. וישם ר’ פנחס פיו על פיו של הנער, ויצוה וישביעהו שלא ידבר בנגלה, כי אם בדיבור חתום וסתום, שלא יבינו שום אדם, ואפילו חכם, עד עת בוא דברו.

אח"כ אמר לנער: הנך מותר לדבר, ויפתח הנער את פיו, וידבר חמש נבואות על סדר א"ב, וכאשר השלים דברו אמר לו אביו: חזק ואמץ. השיב נחמן ואמר: ירבו ימיך, אבי, אני בנך האחרון, ואבי ואמי יקברוני. וכאשר אמר כן בכו אביו ואימו, מן היום ההוא עד יום מותו, כי נפטר בקרוב לחייו, עליו השלום.

והיום קיבלנו כלים להבין חלק מהנבואות שלו הקדושות-כי אנחנו בדיוק בזמן הזה עכשיו:אציין כי כל נבואותיו מתיחסות רק לאחרית הימים-ועד תחיית המתים,ולכן רק עכשיו אפשר להתחיל להבינן.

מה הוא חזה? בנבואתו הרביעית מבין 5 אות צ' הוא אמר:

צ. (ר’ פירוש כאן
צולמא דרודוס
כד אתיהב לגרוס, קריב אגרוס, רומי למהרוס. הפירוש לפי מפרשי זמננו הוא נפילת פסל רודוס באיזה שהוא תסריט שרק ה' יחליט איזה,שהיא תהיה סימן לנפילת מלכות הרשעה-וביאת משיח! רק צריך להבין הרי 700 שנה לאחר נפילת הפסל רק נולד רבי נחמן קטופא.אז מה החידוש? אלא מה:לפי מה שמוסבר ע"י חסיד אמריקאי בשם יעקב נתן שמתעסק עם פירוש הנבואות הללו-הכוונה היא שהוא ראה את נפילת פסל החירות במחזה הנבואה! שכידוע-הוא העתק של פסל רודוס.הוא הסביר מה הוא ראה לפי הכלים והידע שהיו לו אז שמעתי גם שהמקובל הרב שמעון דהן אמר שפסל החירות יפול לפני הגאולה.

אחרי ההוריקאן "סנדי" זה כבר לא נשמע מופרך..

נקודה נוספת בעניין הכלכלה האמריקאית הקורסת-(שכידוע נמצאת בחוב לאומי של 16.2טריליון דולר, $16,209,959,246,534.15כאשר זה מהווה 97.5% מההון העצמי שלה)שהצעתי לרה"ג הרב יקותיאל פיש שליט"א מירושלים בעל "סוד החשמל" ו"פתח לסידור הרש"ש " ועוד,ללמוד מימרא של חז"ל בסנהדרין צ"ח באופן כזה:להלן הציטוט כפי שפורסם בעלון "סוד החשמל":

מָצִינוּ

בַּגְּמָרָא(סנהדרין צח.) שָׁאֲלוּ תַּלְמִידָיו אֶת רַבִּי יוֹסֵי בֶּן קִיסְמָא,אֵימָתַי בֶּןדוד בָּא, אָמַר, מִתְיָרֵא אֲנִי, שֶׁמָּא תְּבַקְּשׁוּ מִמֶּנִּיאוֹת. אָמְרוּ לוֹ, אֵין אָנוּ מבקְּשִׁים מִמְּךָ אוֹת. אָמַר לָהֶן, לִכְשֶׁיִּפֹּל הַשַּׁעַר הַזֶּה, וְיִבָּנֶה, וְיִפֹּל, וְיִבָּנֶה, וְיִפֹּל, וְאֵין מַסְפִּיקִין לִבְנוֹתוֹ עַד שֶׁבֶּן דָּוִד בָּא.(רש"י :בפעם השלישית) אָמְרוּ לוֹ, רַבֵּנוּ, תֵּן לָנוּ אוֹת, אָמַר לָהֶן, וְלֹא כָּךְ אֲמַרְתֶּם לִי, שֶׁאֵין אַתֶּם מְבַקְּשִׁים מִמֶּנִּי אוֹת, אָמְרוּ לוֹ, וְאַף עַלפִּי כֵן, אָמַר לָהֶם, אִם כָּךְ יֵהָפְכוּ מֵי מְעָרַת פַּמְיָס לְדָם,וְנֶהֶפְכוּ לְדָם. וְגַם כָּאן מְרֻמָּז יִפֹּל הַשַּׁעַר וְיִבָּנֶה, בְּגִימַטְרִיָּא תשע''א עִם הַמִּלִּים. וְכֵן בֶּןקִסְמָא, אימתַי בֶּן דָּוִד בָּא בְּגִימַטְרִיָּא תשע"ג. וְתשע"ג הִיא הַשָּׁנָה שֶׁל מִלְחֶמֶת גּוֹגוּמָגוֹג כְּדִלְקַמָּן. וְכֵן הָרֶמֶז שֶׁל הֲפִיכַת הַמַּיִם לְדָם, מְרַמֵּז עַל מִלְחֶמֶת גּוֹג וּמָגוֹג שֶׁנָּבִיא לְקַמָּן מֵהַזֹּהַרשֶׁהַיָּם הַגָּדוֹל יְקַבֵּל צֶבַע אָדֹם מֵרֹב דָּם שֶׁיִּשָּׁפֵךְ. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' טַל גּוֹנֵן שליט"א שֶׁיִּפֹּל הַשַּׁעַרהַכַּוָּנָה לִנְפִילַת הַכַּלְכָּלָה, שֶׁתִּפּוֹל פַּעַם אַחַר פַּעַם, וּכְמוֹ שֶׁהִשְׁתַּלְשֵׁל בְּגַשְׁמִיּוּת לְשׁוֹן שַׁעֲרֵי מַטְבֵּעַ, שַׁעֲרֵי בּוּרְסָה,שזה העבודה זרה של אחרית הימים שרצים אחרי הממון והחומר. וְכֵן בֵּאַרְנוּ בְּמַאֲמַר 'חַשְׁמַל נְדָרִים' שֶׁשַׁעַר הוּא מִלְּשׁוֹן שֵׂעָר הַמְסַמֵּל אֶת צִנּוֹרוֹת הַשֶּׁפַע. וְכֵן בֵּאַרְנוּ בְּמַאֲמַר 'חַשְׁמַל אוֹת' עַל מָרְדֳּכַי שֶׁיָּשַׁב בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ, שֶׁשַּׁעַר הוּא בְּחִינַת עֲטֶרֶת הַיְסוֹד שֶׁמִּשָּׁם בָּא הַשֶּׁפַע לַמַּלְכוּת.

לעניות דעתי:מכל האמור-המסקנה המתבקשת מאליה היא-למכור כל עוד אפשר את הנכסים באמריקה(ובכלל בחו"ל) ולעלות מיידית לארץ! ובשום אופן לא להישאר בגלל הרכוש!

זה ברור לגמרי שזה הכל יקרה השנה,וזה רק עניין של זמן קצר עד המכה הבאה!הדברים מדברים בעד עצמם.אמריקה מחוסלת כלכלית,ומסוכן שם!

יש שיסרבו לקבל את השינויים שהעולם הולך לעבור עכשיו-כי עגל הזהב של הדולר דבוק בכל הזרמים די טוב.גם המאמינים בתורה ובה' כבר הזהירה התורה "שמא יש בכם פורה ראש ולענה" ז"א "יש אלקים-אבל יש גם אמריקה" לא פעם שמעתי אנשים ""יראים"" שטוענים "בלי אמריקה-אין לנו קיום"...

פורה ראש ולענה..

יש לזכור שגם לפני השואה האיומה-היו שהזהירו והתריעו!

חז"ל אמרו "איזהו חכם-הרואה את הנולד" לא כתוב הרואה את העתיד-אלא את הנולד! ממה שנולד עכשיו לנגד עיניו הוא יכול לראות מה יהיה הלאה!

אני הקטן מצד "לא תעמוד על דם רעיך"-רואה חובה לפחות לשלוח את המידע הזה לכל מקום אפשרי,והקורא יבחר לעצו כיצד לנהוג .מי שרוצה להגיב/להוסיף/לקבל את המאמר דעה הזה-יכתוב ל: Gonen770@gmail.com

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה