close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הנחיות לקטיף פירות שביעית

הרב יצחק דבירכד אב, תשעה09/08/2015

בימי הטיולים בחיק הטבע , יש לשים לב כשקוטפים פירות שביעית שהם הפקר. האם מותר לקטוף ללא הגבלה? האם צריך להפריש תרומות ומעשרות בשנת שמיטה?

תגיות:
בשלב זה

של השנה כל הפירות שעל גבי האילנות הרי הם קדושים בקדושת שביעית. ישנן כמה הלכות שחשוב לדעת כאשר קוטפים פירות אלו:

אופן הקטיפה– התורה אסרה להפסיד פירות שביעית, לכן יש להשתדל להקפיד לקטוף פירות מוכנים לאכילה בלבד, ואת הפירות שאינם מוכנים להשאיר על העץ עד שיבשילו. במקום הצורך מותר לקטוף פירות שהגיעו לשליש מבישולם, לכן מותר לקטוף אשכול ענבים גם אם חלק מהפירות אינם מוכנים לחלוטין (אך לכתחילה יש להעדיף את האשכולות המוכנים).

הכמות– התורה צוותה שהפירות יהיו הפקר לכל אדם, ולכן גם כאשר כמות גדולה של פירות על העץ אסור לקטוף פירות רבים כדי לשומרם בביתו, אלא רק כמות לצריכה ביתית לזמן קצר (כשם שרוכשים ברכישה שבועית במכולת). אין לקטוף כמות גדולה יותר כדי לחלק למשפחה המורחבת וכדומה, אלא אם מינו אותו לשליח כדי לקטוף בשבילם. במסיקת זיתים לשמן ובצירת ענבי יין התירו לקטוף כשיעור השימוש בשמן וביין למשך שנה, כל אחד לפי גודל משפחתו, אך לא יותר מכך.

ההפקר– התורה הפקירה את פירות השביעית, ומותר לכל אדם לקוטפם בין מגינתו ובין מגינת חברו. ההפקר חל על הפירות בלבד אך העץ עצמו אינו מופקר, לכן כאשר קוטפים את הפירות יש להימנע מכל נזק לעץ כשאינו שלו, וכן אין לקצוץ ענפים עם הפירות או לבדם (רוב האנשים אינם מקפידים על קציצת קצה הענף המחובר אל הפרי, אך כאשר בעלי העץ מקפידים על כך יש לקטוף את הפרי לבדו, גם בענבים ואתרוגים). כמו כן הקרקע גם היא אינה מופקרת בשמיטה, התורה התירה את הכניסה אל הגינה והחצר לצורך קטיפת הפירות, אך אסור להיכנס שלא לצורך זה. ההפקר חל בין אם הבעלים רוצה בכך ובין אם הוא מתנגד לכך, אך ראוי שיעשו הדברים בהסכמה 'והאמת והשלום אהבו'. המהדרין כותבים שלט בכניסה לגינתם שאפשר ליטול מן הפירות כדי שלא יחששו להיכנס ולקטוף.

תרומות ומעשרות– פירות שביעית פטורים מתרומות ומעשרות. אמנם מצוות ערלה ונטע רבעי שייכות גם בשנת השמיטה, לכן יש להיזהר שלא לקטוף ולאכול מעצים שבשנה השלישית לנטיעתם, מי שברשותו עץ שכזה ראוי שיציין זאת על גבי העץ כדי שלא יכשלו הרבים, והמהדרין נוהגים לקטוף את כל הפירות מן העץ בעודם קטנים. מעצים שבשנה הרביעית לנטיעתם מותר לאכול אך צריך לחללם על מטבע, גם כאן ראוי לציין זאת על העץ (והמהדרין מניחים מטבע במקום מיוחד בביתם ואומרים: "כל הנלקט מפירות רבעי מעץ זה יהא מחולל על פרוטה במעות שהנחתי לצורך כך", וכך פודים מראש כל פרי שייקטף).
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה