close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כתיבת ספר תורה

מערכת שורשח כסליו, תשפא24/11/2020

האם יש לכתוב את ספר התורה בדיו על קלף או לקנות ספרי קודש כך שתהיה אפשרות לכל אחד ואחד ללמוד בהם?

תגיות:
צילום: freepik

כתיבת ספר תורה הינה מצוות עשה מן התורה, על כל אדם מישראל ישנה מצוה לכתוב לעצמו ספר תורה ואם אין באפשרותו, אזי ישכיר סופר סת''ם על מנת שיכתוב בעבורו.

לפיכך נוצר דיון האם ישנה אפשרות לקיים מצווה זו בשותפות כך שכמה אנשים יגייסו יחד סכום מסויים ובאופן זה יוכלו לממן את כתיבתו

חלק מגדולי האחרונים סוברים שמכיון שמצוות כתיבת ספר תורה מופנית לכל אחד ואחד מישראל, על כן צריך שיהיה לכל אחד בנפרד ספר תורה משלו ואפילו אם קיבל ספר תורה בירושה מאביו, למרות זאת עדיין מצוה שיכתוב בעצמו ספר תורה.

לעומת זאת ישנם רבנים אחרים הסוברים שאם השותפות בכתיבת ספר התורה היא מלאה, זאת אומרת שלכל אחד מהאנשים יש חלק מסויים בספר התורה, יוצאים ידי חובה.

כתיבת ספר תורה כרוכה בעלות גבוה מאד ולא לכל אחד יש את היכולת לממן את ההוצאה הזו, לכן, בשעת הדחק כאשר אין את האפשרות לממן זאת לבד ניתן ורצוי להשתף בתרומה לכתיבת ס''ת וכדאי אף לעשות תנאי שבעבור התרומה שהוא תרם, הוא יהיה שותף בבעלות על הס''ת.

והאגרות משה כתב שאם אדם השתתף בכתיבת ספר תורה וגם קנה ספרי קודש כמו חומשים משניות וכו', יצא ידי חובה לכל הדעות.

האם כדאי לקנות ספר תורה מוכן או לסכם עם סופר סת''ם שיכתוב את הספר?

כשאתה מזמין כתיבת ספר תורה, אתה מעורב בתהליך כתיבת ספר התורה מצווה מן המובחר ואף מהודר יותר לכתוב את ספר התורה על ידי סופר סת''ם
אך גם בקניית ס''ת חדש או כמעט מושלם מקיימים את המצווה.
וי''א כי אם ספר התורה הקנוי מהודר יותר, זה עדיף על פני כתיבה באמצעות סופר סת''ם.

כל זמן שספר התורה נשאל בבעלותו של האדם הוא מקיים את המצווה אך אם הוא העניק אותו במתנה לציבור אין הוא יוצא ידי חובה.
על כן כדי שמצוות כתיבת ס''ת תתקיים כל הזמן, אין לתרום את ספר התורה לבית הכנסת לגמרי אלא להביא אותו בתור השאלה, הוא יתנה עם הגבאים שהם יכולים להשתמש בספר לכל צורכי הציבור באופן כזה שהוא יעמוד שם לעולמי עד ובזה הוא ימשיך להיות בעל הס''ת כל ימי חייו ומצוות כתיבת ס''ת תהיה קיימת לעד.
אם חלילה וחס הספר נאבד או נגנב, גם כן יצא ידי חובת מצוות כתיבת ספר תורה.

משמעות הציווי לכתיבת ספר תורה
הסוגיה המרכזית היא מהו הטעם למצווה זו של כתיבת ספר תורה?
האם יש לכתוב את ספר התורה בדיו על קלף או לקנות ספרי קודש כך שתהיה אפשרות לכל אחד ואחד ללמוד בהם.

ישנה מחלוקת ראשונים:

לפי דעת הרמב''ם, עיקר המצווה הוא שכל יהודי יכתוב לעצמו את הס''ת על קלף ועל ידי כך יוכל להתקשר באופן אישי למעמד הר סיני למרות שלימוד התורה נעשה מתוך ספר מודפס.

לפי דעת הרא''ש: עיקר המצווה היא לתת לכל יהודי את האפשרות ללמוד תורה וכיון ולכן בימינו ספר התורה מונח בביה''כ ולומדים בספרי קודש אחרים.
מצוות עשה היא שעל כל אדם מישראל לרכוש מכספו את חמשת החומשים, משניות, תלמוד ומפרשים על מנת שיוכל הוא ובניו להגות בהם.
זאת אומרת שעיקר התכלית של מצוות כתיבת ס''ת הינו לסייע ללימוד ולכן המצווה כיום היא לקנות ספרי קודש לצורך לימוד.
מכל מקום, לפי דעת הרא''ש מצווה על כל מי שיכול לכתוב ספר תורה בדיו על קלף.

למעשה ההלכה נפסקה כמו שתי השיטות:
מי שידו משגת עליו לכתוב ספר תורה בדיו על קלף אך יחד עם זאת מצווה על כל אדם מישראל לקנות לעצמו את ספרי היסוד התורניים: ספר תנ''ך, שלחן ערוך, משניות תלמוד, הלכה ומוסר ועוד.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה