close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שובבי"ם- סיכום

רובי ויינטרוביג טבת, תשעב08/01/2012

סיכום אודות ימי השובבי"ם, כולל רעיונות לתיקון שנאספו מספרים שונים. חשוב.

תגיות:

ותיקון היסוד הוא תיקון כולו...
אמרי אמת מלובלין פר' נח

ימי השובבי"ם (פר' שמות – משפטים) הם ימי תשובה ותיקון לפגם הברית.
ההבדל בין שובב למרדן הוא, ששובב עושה מעשיו הלא טובים באקראי ולא מתוך שיטה במזיד מפנימיות הלב. השובב הוא טוב בפנימיותו. כך גם אנחנו בנים של ד', ועושים מעשי שובבות בגלל התגברות היצר הרע.
במילה שובב מסתתרת המילה "שב" - מלשון תשובה, שהטוב שב למקומו. וכן שובב בגימטרייה יוצא "קרי"(ע"פ ספר שער יששכר החדש עמ' תעט, לשובבי"ם).

"הכל תלוי במזל" (תיקוני זוהר צט,ב).

"אמר רבא: חיי (רפואה), בני (שידוכים), ומזוני (פרנסה), לא בזכות תלויים, אלא במזל" (מס' מועד קטן כח,א).

ובספר "טהרת העין" מביא בשם הרוקח, שראשי תיבות במזל זה: במוציא ז"ל, כלומר שהמזל של האדם בחיים והשפע שלו, תלוי באופן ישיר בשמירת הברית.

כל העליות והירידות בחיים תלויים בזה, ולכן נקראת מידה זו "יסוד", שהיא יסוד האדם (נתיבות שלום א,ז).

גם הגאולה תלויה בין השאר בתיקון הפגם הזה (בנין יוסף עמ' טו).

אז איך מפסיקים ונגמלים? מפסיקים - כשמחליטים להפסיק (טהרת הברית עמ' 14).

במיוחד הדבר תלוי בשמירת העיניים (עין רואה והלב חומד), ושמירת הלשון (ברית הלשון כנגד ברית המעור). בפרשת בראשית ד' אומר לקין "ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו", ורש"י מפרש שם – אם תרצה, תגבר עליו.

עיקר התיקון הוא בשבתות של ימי השובבי"ם – לעסוק בתורה, שהתורה מטהרת את האדם.

25 תיקונים שנאספו מספרים:

1. טבילה במקווה. 2. לעשות פדיון עם תיקון היסוד. 3. קריאת שמע של האריז"ל. 4. להוסיף תפילה לתיקון קרי בתקע בשופר. 5. צדקה להכנסת כלה. 6. לומר תיקון מח מתיקוני הזוהר. 7. תיקון הכללי של ברסלב. 8. לימוד בספר חק לישראל. 9. תענית דיבור. 10. לומר תהילים ובפרט מזמור נא. 11. לעשות חסד. 12. לומר פרק שירה. 13. לצום בערב שישי עד חצות היום. 14. להקפיד על מלווה מלכה ולומר את הזמר איש חסיד היה. 15. לימוד תורה שלוש שעות רצוף ובפרט משניות טהרות, גמרא, אגדה, מדרש ונ"ך. 16. לתקן מידת הגאווה. 17. לברך ברכת המזון בכוונה. 18. לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום. 19. לקנות מאכל לכבוד שבת. 20. לתת צדקה בערב שבת. 21. בכי וחרטה על העבר. 22. לימוד הל' לשון הרע ושבת. 23. לדון לכף זכות. 24. לחדש חידושי תורה. 25. להחזיר בתשובה (כולל הפצת העלון הזה).

"יש להדפיס ע"ד גודל העון והפגם הזה" (שערי הלכה ומנהג אה"ע עמ' נ).

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה