close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חשיבות הבנת סדר העבודה ביום הכיפורים

צבי שביטז תשרי, תשפג02/10/2022

ישנה חשיבות גדולה להבין את סדר העבודה ביום הכיפורים, במיוחד בימינו שבהם אין לנו כהן, עבודה ומקדש...

תגיות:
סדר העבודה תופס מקום מרכזי בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף ביום הכיפורים, לא רק מבחינת ארכו, אלא גם מבחינת החשיבות שלו. בספר ילקוט מעם לועז, בתחילת פרשת אחרי מות כתוב: "שאם מבין האדם מה שאומר, מתעורר לבו ואינו נרדם באותה שעה כפי שעושים הרבה אנשים שהם נרדמים באותה שעה, ואינם יודעים שעיקר חשיבותו של היום הזה, הוא בשעה שאומר הש"ץ סדר העבודה, כי בעוונות אין לנו בית המקדש ולא קרבנות, ולא אחת הכפרות שהיו עושים ביום
זה בבית המקדש לכפר על חטאינו, ולכן תקנו לנו חכמים את סדר העבודה הזה. והש"ץ הוא כיום במקום הכהן הגדול, ובית הכנסת הוא במקום בית המקדש, וסדר עבודה זה שאומר הש"ץ הוא במקום סדר העבודה שהיה הכהן הגדול עובד בבית המקדש. וכשם שהיו אז ישראל שרויים ביראה גדולה ובאימה יתירה בשעה שהיו רואים העבודה שעשה הכהן הגדול בכוונה גדולה, אף אנו צריכים לעשות כן היום להאזין ולהבין כל תיבה היוצאת מפי החזן מפיו ולבקש מאת הקב"ה שיחשוב שיח שפתותינו כעבודת הקרבנות, ויכפר לנו על כל עוונותינו".

בהמשך מבאר בעל ילקוט מעם לועז את כל סדר העבודה כפי שאנו אומרים בתפילה (לפי נוסח "אתה כוננת").

בסיום הוא כותב שוב על חשיבות הבנת סדר העבודה: "ומאחר שבעוונותינו כיום אין לנו לא בית המקדש ולא קרבנות ולא טובה אחרת, הרי סדר עבודה זה שתיקנו לנו חכמים הרי הוא במקום עבודת המקדש ביום כיפור, והש"ץ צריך להיות במקומו של הכהן הגדול. לכן יש להשתדל ולחזור אחרי ש"ץ חכם שהוא מבין מה שהוא מוציא מפיו כדי שייחשב במקום קרבן שהיה מקריב הכהן הגדול. כי זה שכתבנו בפרשות הקודמות שהעסק בדיני הקרבנות נחשב כהקרבת קרבנות, זה דווקא אם הוא מבין מה שקורא ונאמרים בכוונה. אבל אם לא מבינים כלום אין זה מועיל." בהמשך הוא מוסיף: "וזה שאמרנו קודם שהחזן צריך לידע הדברים שאומר, אין זה פוטר את שאר הקהל מלהבין הדברים שאומר הש"ץ ויתכוון בהם. ולכן רציתי לבאר סדר העבודה כולו, כדי שלפני יום הכיפורים יקרא בו כל אחד ואחד וידע כיצד היה סדר בעבודה ביום הכיפורים, ובכך יבין, אם מעט ואם הרבה מה שאומר הש"ץ".

למרבה הצער, הפיוט של סדר העבודה ארוך וקשה ולא כולם מבינים אותו. כדי לעזור מעט להבין את סדר העבודה, אני מצרף מספר קבצים שבהם יש הסבר לסדר העבודה. מי שיש לו את הספר ילקוט מעם לועז, יכול גם לעיין בהסברים שלו.

כדאי גם להאזין לסדרת שיעורים שהעברתי בזום (8 שיעורים) שבהם הסברתי את סדר העבודה. ניתן לשמוע את השיעורים בקישור
https://www.youtube.com/playlist?list=PLom9DqVkNOyF0pWPZ9PAKl4a-2RfSrAgK

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה