close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שימוש בכיפת ברזל כאשר היא מסכנת אחרים

הרב שי טחן  כט שבט, תשפד  08/02/2024

.......................

שאלה:

שלום לכם. יש לי שאלה בקשר להפעלת מערכת ההגנה של כיפת ברזל, וברשותכם אפרט. כשטיל עוין נורה לעבר איזור מאוכלס, מיד המפעילים של כיפת ברזל מזהים אותו ונותנים פקודה ליירט אותו. דא עקא שהרבה פעמים הטיל כבר נמצא מעל שמי מקום שיש בו בני אדם ולכן שאריות הטיל המיורט עם הכיפת ברזל עלולות מאוד ליפול על גבי אותם אנשים ולפגוע בהם. אכן זה הרע במיעוטו שכן כיפת ברזל ניטרלה את הטיל בדרכו שהיה מצויד עם חומר נפץ ויכל היה לגרום פגיעה גדולה יותר בנפש. שאלתי אם על פי הלכה מותר לירט טיל באופן שאנו יודעים שעלול מאוד לפגוע באנשים על מנת להציל אחרים.

תשובה:

שלום וברכה.

בהקשר לשאלתכם נאמר בדברי רבותינו בכמה מקומות שאין דוחין נפש מפני נפש, וסמכוהו על דברי הגמרא הדנה בדין יהרג ואל יעבור בהצלת נפשו על ידי שפיכות דמים של אחרים (פסחים כה, ב): ״ושפיכות דמים גופיה מנלן? - סברא הוא; כי ההוא דאתא לקמיה דרבא, אמר ליה: מרי דוראי אמר לי זיל קטליה לפלניא, ואי לא - קטלינא לך. - אמר ליה: ליקטלוך ולא תיקטול. מאי חזית דדמא דידך סומק טפי? דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי״.
דהיינו שאם ציוו אדם להרוג אדם אחר או ליהרג בעצמו, יש עליו למסור עצמו להריגה ולא להרוג אחרים שכן אין דמו שלו אדום יותר מדמו של האחר (אימרה זו נאמרה כמשל מטאפורי) ולכן נוקטים בזה בגישה של ’שב ואל תעשה עדיף’.

וכן למדנו (תוספתא תרומות פ״ז הכ״ג): ״סיעת בני אדם שאמרו להם נכרים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו הרינו הורגים את כולכם, יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל״. הנה לפנינו הלכה שאין לגרום לאחד למות על מנת להציל ציבור גדול, אלא שהחזון איש חילק בין נידון התוספתא שמסירת אדם מישראל נחשב כמעשה אכזר ואסור, לעניננו שניטרול הטיל תוך כדי פגיעה פוטנצילית באחרים הינה מעשה הצלה ומותרת. וכתב בזה הלשון (יו״ד סימן סט עמוד קב): ״ויש לעיין באחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים, ויכול להטותו לצד אחר ויהרוג רק אחד שבצד אחר, ואלו שבצד זה יצולו, ואם לא יעשה כלום יהרגו הרבים והאחד ישאר בחיים. ואפשר דלא דמי למוסרים אחד להריגה, דהתם המסירה היא פעולה אכזרית של הריגת נפש, ובפעולת זה ליכא הצלת אחרים בטבע של הפעולה, אלא במקרה גרם עכשיו הצלה לאחרים. גם הצלת האחרים קשור במה שמוסרין להריגת נפש מישראל, אבל הטיית החץ לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה, ואינה קשורה כלל בהריגת היחיד שבצד אחר, רק עכשיו, במקרה, נמצא בצד אחר נפש מישראל, ואחרי שבצד זה יהרגו נפשות רבות, ובזה האחד, אפשר דיש לנו להשתדל למעט אבדת ישראל בכל מאי דאפשר.״

על פי דברים אלו למדנו שיירוט טילים המגיעים משטח אויב מותרת וראויה אף על פי שיש בה סיכון לבני אדם שלא היו בסיכון מחמת הטילים.
תשובות נוספות בנושא-
שימוש במושג "השבת השחורה"
שלום לכם.
אכן שאלה זו היא שאלה קשה שכן מצד אחד יום השבת הוא יום של שמחה ועונג, ואיך נקרא לו בשמ
למה להילחם בכלל אם מיד יבוא משיח?
רבים מאחינו בני ישראל רואים את הנעשה בתקופתינו כסימן והוכחה שהנה משיח בא.
הדלקת נרות לעקורים מביתם
אדם השוכר חדר בבית מלון ידליק בחדרו שכן אותו חדר נחשב כביתו לזמן שהוא שוהה שם, דמאי שנא מבית רגיל שה
עקירת עצי אוייב בזמן מלחמה
אני סבור שהוא רלוונטי לגבינו לגבי גרימת נזק לשטחים של האוייב ללא מטרה. יש מדיניות מלחמתית כזו, שקרוי