close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

דברים שמותר ללמוד בתשעה באב

הרב יניב חניא  ח אב, תשפ  29/07/2020

.......................

שאלה:

מהם הדברים שמותר ללמוד בתשעה באב?

תשובה:

אני מצרף כאן רשימה שקיבלתי במייל מיהודי פעיל ביותר בשם צבי שביט, הוא שולח המון דברים לחגים, ביניהם לתשעה באב. זו רשימה שהוא ליקט בעצמו-

תנ"ך
פסוקי התוכחה בפרשת בחוקתי (ויקרא כו יד-סוף), כי-תבוא (דברים כח טו-סוף) והאזינו (לב טו-מג) - הבנת פשט - לא בהעמקה.
פרקי החורבן בספר מלכים ב' (כ"ד-כ"ה), ירמיהו נ"ב ודברי הימים ב' ל"ו
מגילת איכה ומפרשיה
נבואות חורבן שבישעיה, ירמיה (ל"ו-מ"ג) ויחזקאל תרי עשר (לא כולל נבואות של פורענות הגויים)
ספר איוב (כמעט כולו - לא כולל קטע סיום הספר)

גמרא ומדרשים
שבת נ"ה.
סוטה מ"ח:-מ"ט: ("משחרב בהמ"ק בטל השמיר" עד סוף המסכת)
מועד קטן יד:-כ"ט. : פרק "ואלו מגלחים" - דיני אבלות ונידוי ("אבל אינו נוהג אבלותו ברגל" עד סוף המסכת)
גיטין נ"ה: "אמר ר' יוחנן"-נ"ח. (וחידושי אגדות של המהר"ל)
בבא בתרא ט"ו: ("ויהי היום ויבואו בני הא-להים להתייצב על ה'") - ט"ז. ("ויהי כי החל האדם לרוב" לא כולל)
ס: ("ת"ר לא יסוד אדם את ביתו בסיד" עד סוף הפרק)
תענית כ"ו. ("חמשה דברים אירעו") - כ"ו: ("ולא הודו לו")
כ"ח: ("נשתברו הלוחות מנלן?") - ל: ("ולא הודו לו חכמים כל עיקר")
יומא ט. (א"ר יוחנן בן תורתא מפני מה חרבה שילה") - ט: ("אמר להם עידיכם בירה")
סנהדרין צ"ו: ("אמר רבא, טעין תלת מאה כודנייתא") - צ"ז. ("משיח מציאה ועקרב")
ק"ד. ("דאמר ר' חייא בר' אבויה, כתיב על גולגלתו של יהויקים") - ק"ה. ("ארבעה הדיוטות" לא כולל)
ירושלמי – סוף מסכת תענית - אגדות החורבן
מדרש איכה רבה (לדלג על מדרשי הנחמה)

הלכה
שו"ע או"ח (ומ"ב) - תקמ"ט-תקס"א (בין המצרים ותשעה באב)
שו"ע יו"ד - שמ"א-ת"ג (הלכות אבלות)

תפילה, אמונה ומוסר
קינות
ספרי מוסר למיניהם (כך נכתב ע"י הרב אליעזר מלמד)
נצח ישראל - מהר"ל - אגדות החורבן, פרקים ד'-ט'

ספרים שונים
מלחמת היהודים עם הרומאים - יוסף בן מתתיהו
ספר האגדה עמ' ק"ו-קי"ג, קמ"ב-קנ"א, רצ"ה-ש"ב
ספרי היסטוריה של עם ישראל בזמן הגלות (למשל, קורות עם ישראל, הוצאת מסדה; תולדות ארץ ישראל, רפל).
ספרי שואה
תשובות נוספות בנושא-
תפילין
כפי שכתבת נכון, מי שנפלו התפילין שלו צריך לצום וכך נהגו.

בשנים האחרונות בגלל חולשת בגופים
מוזיקה בספירת העומר
באופן כללי נוהגים שלא לשמוע מוסיקה בספירת העומר, כצער על תלמידי רבי עקיבא שמתו בזמן זה על פי חז"ל.<
השתלמות בתוך 30 ימי אבל
אני סבור שכן, לא מדובר כאן במסע תענוגות או מסיבה, אלא בלימוד.
כמובן שאם יהיה משהו חברתי במסגרת
הכנות לטיול לפני ט באב
זו באמת שאלה בתחום הקצת אפור, אבל נדמה לי שכל מה שפירטת הוא לא בעייתי, אלו הכנות בירוקרטיות יותר שלא
חתונה
באב לא מתחתנים עד תשעה באב, משם ווהלאה נוהגים בהחלט להתחתן, בטח בתאריכים שאחרי טו באב, אלו תאריכים ט
כדורים בט' באב
לא, אפשר לשתות את הכדור ללא מים בתנאי שאין בו טעם, אבל מים אסור. אלא אם כן מדובר בפיקוח נפש או בטיפו