close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תפילה שחיבר הרב אבינר לאומרה בליל הסדר- על הכוס החמישי.

הרב שלמה אבינרג ניסן, תשסד25/03/2004

הרב שלמה אבינר חיבר השבוע תפילה מיוחדת שיש לומר על כוס חמישית בליל הסדר. התפילה היא על גוש קטיף, על המצב בכלל וכו'. נא להדפיס ולהביא לליל הסדר במספר עותקים עבור כל המסובים. חג שמח וגאולה קרובה!

לימוד ותפילה להגדת ליל הסדר שחיבר הרב שלמה אבינר לשלום גוש קטיף וארץ ישראל כולה. ----------------------------------------------------------------------------- [מרכז-] כוס חמישי כוסו של אליהו מנהג
כוס חמישי בליל הסדר [-מרכז] הרב שלמה אבינר א. עניין כוס חמישי: 1. רבי אברהם בן דוד (הראב"ד) כותב שארבעה הכוסות הם נגד ארבע לשונות של גאולה: והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, וכוס חמישי הוא כנגד והבאתי (אורחות חיים, ליל פסח דף עט. תמים דעים ס' ל') והוא כוסו של אליהו המבשר את הגאולה העתידה. 2. המהר"ל מפראג הנהיג לשתות כוס חמישי בלי ברכה מייד אחרי כוס רביעי (הגדה של פסח למהר"ל) וכן נהגו כמה גדולים וצדיקים (עיין הגדה ארץ ישראלית לגרמ"מ כשר). ב. אומר לפני כוס חמישי: " הנני מוכן ומזומן לקיים מצות כוס חמישי, שהוא כנגד בשורת הישועה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל: 'והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני ד' " (כך הנהיג המהר"ל לומר). ג. שותה כוס חמישי בלי ברכה : הנוהג כמהר"ל ישתה, ואחרים לא ישתו. ד. אומר: " והבאתי אתכם – אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אף על פי שאמרתי הבאתי אתכם – אם הנכם עולים מעצמכם, והבאתי. ואם לאו – לאו. אל הארץ – ולא אל השממה. הקימו ישובים, הקימו ערים, הקימו התנחלויות הקימו נקודות יהודיות. אשר נשאתי את ידי – כשם נשבעתי וקיימתי את שבועתי, אף אתם קיימו את שבועתכם: אם אשכחך ירושלים – וכל מלוא רוחב הארץ בכלל. לתת אותה – הארץ הזאת אשר נתתי לכם: שמרו עליה. אל תעזבו אותה ואל תתנו אותה לגויים חלילה. ולא חלק ממנה, לא גוש קטיף, לא יהודה ושומרון ולא הגולן. לאברהם, ליצחק וליעקב – ולא לערבים. ונתתי אותה לכם – לערבים נתתי עשרים ואחת ארצות ולכם נתתי ארץ אחת. ומידת ארצותיהם פי חמש מאות ממידת ארצכם , ואתם אל תפקירו מארצכם אף לא מקום אחד. לכם מורשה – כמו שכתוב "וירשתם את הארץ" – "והורשתם את הארץ", שתהיה תחת ממשלתכם ולא תחת ממשלת עם אחר. זאת חוקת התורה וזה חוק האומה. אני ד' – אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: מה הינכם מתבהלים? אני הוצאתי אתכם מארצות הגויים להביא אתכם אל אדמתכם, אני שמתי את המדבר לעדן, אני כבשתי בפניכם מדינתכם, אני נלחמתי את מלחמותיכם ואני עתיד לעמוד בראשכם ולשמור על גוש קטיף, על יהודה ושומרון, ועל הגולן, - אני ד' אלוקיכם. ה. אוחזים הכוס בידיהם ואומרים יחדיו בקול יהי רצון מלפניך, ד' אלוקינו ואלקי אבותינו, שלא ייעקר אף יישוב ולא יגורש אף יהודי. תמשיך להוליכנו קוממיות לארצנו, ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן. ו. מברך ברכה אחרונה על היין
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה