close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

התרת נדרים

כב שבט, תשפא04/02/2021
פרק א מתוך הספר נוסח התרת נדרים
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק א מתוך הספר נוסח התרת נדרים

תגיות:
הציבור מתחלק לשתי קבוצות, אחת מהן יושבת כדי לשמש כבית דין. מולם עומדים אלו שמתירים להם את הנדרים והקללות.

אומרים העומדים-
שמעו נא רבותינו, הרי אנו שואלים ומבקשים התרה מן הקדוש ברוך הוא ומן תורתנו הקדושה ומבית דין של מעלה ומבית דין של מטה וממעלתכם שתתירו לנו ולנפשנו ולנשינו ולבנינו ולכל אנשי ביתינו ולכל הנלווים אלינו כל מיני נדרים שנדרנו על עצמנו או על אחרים בכל מין לשון נדר. וכל מיני נזירות ואיסורים שאסרנו על עצמנו או על אחרים בכל לשון שיהיה וכל ההסכמות שקיבלנו על עצמנו או שהסכמנו אפילו במחשבה לעשות איזה מצווה בכל
צד ואופן שיהיה ומנהגים שהנהגנו את עצנו לעשות איזו מצווה או פרישות או סייגים ונדרים או חומרות ונדרי זירוזין בכל צד ואופן שיהיה ונהגנו הדבר ההוא שלושה פעמים או יותר ולא פרשנו שיהיה בלי נדר. וכל מיני שבועות שנשבענו בכל לשון שיהיה על עצמנו או על אחרים, בכל צד ואופן שיהיה. וגם הרי אנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולכל בני ביתינו כל מיני אלות, שמתות, חרמים או אירורים, נידויים ונזיפות וכינויים וכישופים וכל מיני קללות שקללנו את עצמנו או את אחרים, או אחרים שקיללו אותנו בין בהקיץ בין החלום. ובפרט אם עברנו על אותם ארבע ועשרים דברים שמנדין עליהם על כולם או על מקצתם או אפילו על אחת מהם. או שעברנו על שום דבר שחייבין עליו שום קללה או שום גזירה רעה. וכל מיני חלומות רעים שחלמנו על עצמנו או על אחרים או אחרים שחלמו עלינו רעה. וכל מיני פתרונות רעות על החלומות שפתרנו לעצמנו או לאחרים או אחרים שפתרו רעה לנו. וכל מיני מסירת דין שמסרנו על עצמנו או על אחרים או אחרים שמסרו עלינו וכל מיני פתחון פה לרעה שפתחנו פינו על עצמנו או על אחרים או אחרים שפתחו פיהם לרעה עלינו. וכל מיני גזירות קשות ורעות וכל מיני עין הרע וכל מיני מחשבות זרות והרהורים אעים וכל מיני גאווה וכעס וכל קפדנות ושנאה וקנאה ותחרות. וכל מיני הזכרת השם לבטלה וכל מיני דברים אבורים שיצאו מפינו.

על הכל הרי אנחנו מתחרטים עליהם חרטה גמורה ומבטלים אותם ביטול גמור ואין אנו תוהים ומתחרטים חס ושלום על המצוות ומשעים טובים שעשינו ושקיימנו או שקיבלנו או שהנהגנו, אלא הרי אנו מתחרטים על שקיבלנו העניינים ההם בחיוב נדר או שבועה ואנחנו יראים לנפשנו שלא נכשל חס ושלום בעון נדרים ושבועות. ועל כולם הרי אנו מתחרטים בהם ועליהם חרטה גמורה ומקבלים עלינו לשוב בתשובה שלימה. ומעתה אנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו עליהם התרה גמורה.יאמרו היושבים-
בצירוף קודשא בריך הוא ושכינתיה וברשות בית דין של מעלה וברשות בית דין של מטה וברשות תורתנו הקדושה, וברשות סנהדרי גדולה וברשות סנהדרי קטנה. מותרים יהיו כל קללות, אלות ושמתות וחרמים ואירורים ןנידויים ונזיפות וביטויים וכנויים וכשופים וכל דברים רעים ופתרונות רעות ומסירת דין ופתחון פה לרעה וכל מיני דברים אסורים וכל מיני גזירות קשות ורעות וכל מיני עין הרע וכל מיני מחשבות זרות והרהורים רעים. וכל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות. וכל מיני נדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וקבלות ומנהגים שהושמו על שום יהודי או יהודיתובפרט אותם שהושמו עליכם או על שום אחד מבני בתיכם. וכן קללות שקללו אתכם אחרים או שקללתם את אחרים בין בשוגג בין במזיד, בין בכעס בין ברצון, בין בכוונה בין שלא בכוונה, בין בחלום בין בהקיץ, בכל אופן שיהיה. או שנתחייבתם שום קללה או ארור או חרם או נידוי או נזיפה או שום גזירה רעה באיזה צד ואופן שיהיה. על הכל מעתה ומעכשיו אנחנו מתירין ומבטלין מעליכם את הכל בצירוף הקדוש ברוך הוא ובית דינו פמליא של מעלה ופמליא של מטה.
מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם.
שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם.
מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם.

אין כאן קללות, אין כאן אלות, אין כאן שמתות, אין כאן אירורים, אין כאן חרמים, אין כאן נידויים, אין כאן נזיפות, אין כאן בטויים, אין כאן כישופים, אין כאן דברים רעים, אין כאן חלומות רעים, אין כאן פתרונות רעים, אין כאן מסירת דין, אין כאן פתחון פה לרעה, אין כאן מחשבות זרות והרהורים רעים, אין כאן גזירות קשות ורעות, אין כאן עין הרע דנשים, אין כאן עין הרע של אנשים, אין כאן עין הרע דשונאים ודאוהבים, אין כאן דברים אסורים, אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים. וכולם יהיו בטלים ומבוטלים וחשובים כחרס הנשבר, וכדבר שאין בו ממש. שביתין ושביקין, לא שרירין ולא קיימין. וכל מיני עין הרע יוסרו מעל כל ישראל ומעליכם ומבתיכם ויושלכו במצולות ים, ככתוב ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יי' מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך.

אנא השם, התמלא ברחמים ויכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותך ויתמתקו הדינים מעל עמך ישראל ומעלינו וזכור לנו עקידתו של יצחק אבינו עליו השלום כאילו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח ותביט באפרו להצילנו לנו ולכל ישראל מכל רע ותבטל מעלינו ומעל כל ישראל כל גזירות קשות ורעות (בשם קר"ע שט"ן) וכשם שמסכימים ומתירים לכם הבית שין של מטה, כך יסכימו ויתירו לכם הבית דין של מעלה. וכל הקללות וכל החלומות הרעים וכל פתרונות רעים וכל מסירת דין וכל פתחון פה לרעה וכל מיני גזירות קשות ורעות וכל מיני דברים אסורים וכל מיני מחשבות זרות והרהורים רעים כולם יתהפכו לכם לטובה ולברכה, ככתוב (פרשת כי תצא)- "ולא אבה ה' אלוקיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלוקיך", וכתיב- "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כלכם היום".

עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי. ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום.ואח"כ ימסרו העומדים מודעה זו-
הרי אנחנו מוסרים מודעה לפני הקב"ה ובית דין של מטה ולפניכם ומבטלים מעתה ועד עולם כל מין קבלה אשר נקבל עלינו מנדרים ושבועות ונזירות ואיסורין וקונמות וחרמות והסכמות וקבלה בלב בכל לשון בכל צד ואופן שיהיה בין בהקיץ, בין בחלום, חוץ מנדר קבלת תענית אשר נקבל. ותנאי מודעה זו יהיה קיים עד עולם ולא יתבטל בשום צד ואופן שיהיה. ואם נשכח לתנאי מודעה זו ונידור עוד, או נשבע עוד ולא נזכור לתנאי מודעה זו תוך כדי דיבור לנדר או לשבועה או בשעה שאנו זוכרים לתנאי מודעה זו נחזור לנדור או לישבע מחמת איזו סיבה שתהיה, בין באונס, בין ברצון, בין בכוונה בין שלא בכוונה בכל לשון בין בלשון נדרים ושבועות או נזירות, או איסורים או קונמות או חרמות או הסכמות או קבלה בלב בכל צד ואופן שיהיה, הרי אנחנו מבטלים אותם ביטול גמור ומתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים לא שרירין ולא קיימין ולא יהיו חלים כלל. והרי אנחנו מעתה מגלים דעתינו שאין לנו חפץ בהם ולא בקיומם כי אם בקיום תנאי מודעה זו שלא תתבטל לעולם.

ועוד אנחנו מוסרים מודעה לפניכם בכל ליבנו ובכל נפשנו והרי אנחנו מבטלים מעתה ועד עולם כל מין מעשה של איסור אשר נעשה. חס ושלום וכן כל מין דיבור של איסור אשר יצר מפינו חס ושלום מהמעשים ומהדיבורים האסורים מדאורייתא ומדרבנן או מדברי סופרים. וגם כל מיני מחשבות זרות והרהורים רעים וגם כל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות וחמדה ותאווה ונקימה ונטירה וכל מיני ראיה ושמיעה וריח וקול ורמיזה האסורים אם נעשה או נדבר או נחשוב אותם אותם חס ושלום בין באונס בין ברצון, בין בשוגג בין במזיד בין בכעס, בין בכוונה בין שלא בכוונה, בין בחלום בין בהקיץ. מעתה הרי אנחנו מתחרטים עליהם עליהם ומתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים מעיקרן ולא יהיו חלים כלל ועיקר ובכולהון אתחרטנא בהון מעתה ועד עולם.

ועוד הרי אנחנו מוסרים מודעה לפניכם בכל ליבנו ובכל נפשנו שכל מחשבה רעה והרהור רע ורעותא דליבא אם יעלה בליבנו ובמוחינו ובפרט בעת התפילה ותלמוד תורה באיזה צד ואופן שאינו לכבוד ורצון הבורא יתברך, מעכשיו אנחנו מבטלים אותן מחשבות והרהורים רעים ורעותא דליבא אשר הם נגד רצון קודשא בריך הוא ושכינתיה ביטול גמור כחרס הנשבר. ומכל שכן אם נדבר איזה דיבור רע ואסור מעכשיו יהיו הכל בטלים ומבוטלים ועתה אנחנו מבררים ומפרשים באר היטב ואנחנו מגלים דעתנו ורצוננו בכל ליבנו כי רצוננו ומאויינו וכוונתנו לעבוד את בוראנו אלקי אברהם, אלוקי יצחק וישראל עבודה שלימה עבודה תמה במחשבה, ודיבור ומעשה ביראה ושמחה כדת מה לעשות. וכל מחשבה, דיבור ומעשה שהם נגד רצונו יתברך מעכשיו בטלים ומבוטלים כי הם מצד היצר הרע והכל הבל. באופן שכל עבודתנו להבורא יתברך שמו במחשבה ודיבור ומעשה הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דווקא בלי שום פניה כלל ועיקר.

והכל הוא לשם ייחוד קודש אבריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא שם י"ה בו"ה, ביחודא שלים בשם כל ישראל. לדעת רבי שמעון בר יוחאי, ולדעת רבי אלעזר בנו, ולדעת הרב רבי יצחק לוריא אשכנזי. במקום ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, ה' צורי וגואלי..ויאמרו היושבים-
בצירוף קודש אבריך הוא ושכינתיה, קיבלנו מסירת המודעה הזאת אשר מסרתם גופכם, נפשכם, רוחכם ונשמתכם לעילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. וכל מה שתעשו מהיום נגד מסירת המודעה הזאת, הן במעשה, הן בדיבור, הן במחשבה, אנחנו מבטלים אותו המעשה או הדיבור או המחשבה בצירוף קודש אבריך הוא ולא יעשו בכם שום רושם כלל.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה