close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זוגיות- כבוד הדדי

שי עזרן- ממני תנחניטז אלול, תשעד11/09/2014

כבוד הדדי הוא כלי שעל ידו אפשר לגשר מעל הפער שבין הנפשות השונות

תגיות:

הגישה של כבוד הדדי, זה הכלי שעל ידו אפשר לגשר מעל הפער שבין הנפשות השונות. על תלמידי רבי עקיבא נאמר בגמרא (יבמות כא,ב) "שלא נהגו כבוד זה בזה" היינו שלא כתוב שלא אהבו זה את זה שהרי וודאי שהיתה ביניהם אהבה, שהרי רבם היה רבי עקיבא שלימד ש"ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה". אלא כתיב "שלא נהגו כבוד זה בזה", ואדרבא מצד אהבתם פגמו בכבוד בניהם  שרצה האחד שהשני יבין את דברי רבם רק כפי שהוא מבין, לטובתו, והפגם היה שזה היה על חשבון הכבוד הבסיסי שמכורח להיות עכ"פ. (ראה מכתב כללי יג' אייר תש"ל).

הדברים אמורים גם בין איש לאשתו שלפעמים בשביל ליישם מטרות נעלות כמו סדר ונקיון, חינוך הילדים, פרנסת הבית וכדומה, מנמיכים ומבטלים את השני.

.הרבי הרש"ב אמר (אגרות קודש לרבי הריי"צ כ"ז-נג נד) לאיזה יהודי שרצה לפעול איזה ענינים בהטבת והנהגת ביתו בזה הלשון "שלא תאמר בדברים קשים, שבזה תגרום מחלוקת ומריבה, ולא יושלם הכוונה, כי אם תאמר בדברים רכים ובנחת, כאשר ידבר איש לרעהו, ולהסביר איך שאינן צריכים לעשות כן. וזה מוכרח מאד והוא עיקר ויסוד גדול".

כבוד הדדי כאמור הוא  מיסודות הגדולים בזוגיות, ולכן עלינו  לשמור על הערכה ויחס מכבד בכל כוחתינו גם בזמנים מורכבים.

ומהדרכים העוזרות הם:

א) לא לתלות את היחס המכבד שאני אמור לתת, להיחס והגישה של הבין זוג אליי, כלומר שגם אם הבן זוג לא נוהג כבוד כלפיי הרי אני ממשיך לכבד באותה המידה, בלי שינוי, וזה  מפני שאני מכבד אותו מצד המוטל עלי, מצד האמת האלוקית, ואין קשר להנהגה כלפיי, כמ"ש הרמב"ם (אישות פט"ו ה"ט)"ומכבדה יותר מגופו" וכל הנ"ל כמובן הוא גם על האש,  שנאמר לה (שם ה"כ) "ומכבדת אותו ביותר מידי".

ב) נכון להפריד ולהבדיל בן הקשר בנינו לבן חסרונות הבן זוג, כלומר שלא עלי לחנך ולתקן את הבן  זוג, אלא עלי לקבל אותו כמו שהוא, וממילא אין החסרון שלו מוריד את ערכו בעיני, שהרי "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז') וגם אני בעצמי לא הכי שלם...  

וע"י עבודה מתמדת לאורך זמן בשני דרכים אלו, בעזרת  ה',  יוטב היחס שלך כלפיו וממלא גם של הבן זוג כלפיך שהרי "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" (משלי כז,יט).

                      "ומכבדה יותר מגופו"

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה