close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נוסח פדיון נפש

ד אדר, תשפא16/02/2021
פרק ב מתוך הספר פדיון נפש
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק ב מתוך הספר פדיון נפש

תגיות:
ואח"כ יתפלל תפלה זו בכונה:
יהי רצון מלפניך  ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעשה למען קדושת שמותיך הקדושים והטהורים הנזכרים ונעשים פה על ידי פדיון זה, ותצרף מחשבה טובה למעשה, כי לך ה' החסד ותגביר חסדיך על דיניך וימתקו הגבורות הקשות על ידי פלא העליון אשר הוא חסדים גדולים ורחמים פשוטים שאין בהם תערובת דין כלל, ויכבשו רחמיך את כעסך מעל (פב"פ) שעשה פדיון נפשו והפריש מממונו לצדקה.
ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיעלה לרצון לפניך ולפי כסא כבודך פדיון נפש אדם זה, וילך לפניו צִדקו למליץ טוב ויושר להמליץ טוב בעדו וללמד סנגוריא עליו, ויסתמו פי המקטרגים עליו ולא תעשינה ידיהם תושיה, ותחתר חתירה מתחת כסא כבודך לקבל עתירתנו ועתירת (פב"ב). ויקויים בנו מקרא שכתוב: וצדקה תציל ממות.
ובכן תציל נפשו ממוות ולחיותו בערב, ותצילהו מכל חולי ומכל כאב ומכל מחוש, ואל תתנהו בנפש אויביו אויב פנימי ואויב חיצון, ומכל נגע ומחלה תפלטהו, ותבריאהו ותחלימהו ותרפאהו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף, ותחוננהו ותפדהו מרדת שחת, ותאמר מצאתי כופר, ותבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ותקיים בו מקרא שכתוב: ה' יסעדנו על ער"ש דו"י (יכוין שיהיה עש"ר יו"ד, בסוד החכמה תחיה).

נא עשה למען רחמיך, ולמען אברהם אבינו עליו השלום איש החסד, ולמען יצחק אבינו עליו השלום נאזר בגבורה, ולמען יעקב אבינו עליו השלום, כליל תפארת, ולמען משה רעיא מהימנא אחוז בנצח, ולמען אהרון כהנא רבא אחוז בהוד, ולמען יוסף הצדיק אחוז ביסוד, ולמען דוד המלך עליו השלום אחוז במלכות, ותרחם על (פב"פ) ותרפאהו רפואה שלמה ואורך ימים ושנות חיים ושלום לעבודתך וליראתך, אמן כן יהי רצון.

חר כך טוב ללמוד מזמור מ"א, ויחלק המעות להרבה עניים
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה