close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

איך מותר לנשיא ארגנטינה ללמוד תורה?

הרב שי טחן  ט אדר א, תשפד  18/02/2024

.......................

שאלה:

נשיא ארגנטינה היקר חאבייר מיליי הכריז קבל עם ועידה שהוא לומד תורה עם רב כל יום, ואני תמה איך מותר לו ללמוד תורה, ואף שיש לומר שאין הוא יודע שאסור לגוי ללמוד תורה, אבל עדיין קשה לי איך מותר לרב ללמד נכרי תורה

תשובה:

שלום וברכה לשואל.

האיסור ללמד גוי תורה נלמד מהפסוק: (תהילים קמז): "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום", ודייקה מזה הגמרא (חגיגה יג,א) שאין מוסרים דברי תורה לגוי. ועוד למדה הגמרא (סנהדרין נט,א) מהפסוק: (דברים לג ד): "תורה ציוה לנו משה מורשה" - לנו התורה היא מורשה, ולא להם.

ולכן אסור ללמדם תורה כמו שכתבו תוספות (חגיגה יג,א ד״ה אין מוסרין) שהמלמדם עובר על איסור ’לפני עיור לא תיתן מכשול’.
אכן כאן יש לדון בנכרי שרוצה להתגייר שניתן ללמדו כמו שמצאנו באותו גוי שבא לפני הלל הזקן ללמוד תורה (שבת לא,א), וכתב על זה המהרש״א (ד״ה אמר ליה): ואין להקשות איך לימדו תורה קודם שנתגייר, והרי עכו״ם הלומד תורה חייב מיתה, שיש לומר שכיון שאותו נכרי בא להתגייר הרי הוא רשאי ללמוד תורה.

אלא שרבי עקיבא איגר (בשו"ת קמא סימן מא) חלק על דבריו מחמת דיוק מדברי התוספות שלא כמסקנת המהרש״א, והסיק שאין ללמד גוי תורה עד אחר תהליך הגיור. ורק מודיעים לו קודם הגיור תוכנם של כמה מצוות קלות.

והנה נשיא ארגנטינה החשוב גילה דעתו שבכוונתו להתגייר בעתיד ולכן ניתן לסמוך על דעת המהרש״א, ובכל אופן ישנם דברים שניתן ללמד כל גוי, וכגון את שבע המצוות של בני נח שיש להם לדעתם (תוספות ע״ז ג,א ד״ה שאפילו).

ועוד יש מתירים ללמדם תורה שבכתב כמו שהוכיח הגאון ר״מ פינשטיין (יו״ד ג’ סימן צ’) שישראל התחייבו בכניסתם לארץ לכתוב את ספר התורה בשבעים לשון כדי שאומות העולם יעתיקו אותה וילמדוה (סוטה לה, ב).

וכנ״ל כתב גם המהר״י אסאד (שו״ת יהודה יעלה סימן ד’) והוכיח זאת מזה שגילה הקב״ה את התורה לכל האומות, שרק לימוד בעיון התלמוד נאסר כמו שנאמר ’גוי העוסק בתורה חייב מיתה’, ודייק שהכוונה בתיבה ’עוסק’, שהוא טורח ויגע בפלפול במשא ומתן. ולכן אנו מברכים ’לעסוק בדברי תורה’, אולם בתורה שבכתב נאמר לימוד ולא עיסוק, וכזה לימוד רשאי הגוי ללמוד.

זאת ועוד שיש שכתבו שהאיסור לא נאמר על הוראת מעשה כ’הלכות יבשות’ ללא הסבר וטעם (תפארת ישראל זבחים יד, אות לו) שלא נחשב לימוד ללא הבנת הדברים כלימוד.

ולכן יש להניח שאותו רב המלמדו תורה הסתמך על אחד הטעמים הנ״ל.

ויהי רצון שהקב״ה יברך את נשיא ארגנטינה בכל מילי דמיטב על יחסו החם והאוהב לעמנו.
תשובות נוספות בנושא-
שאלה בנוגע להמשך קשר עם גויה
יש בשאלה כמה חלקים לדעתי.

מבחינה הלכתית- כידוע- לא מגיירים אנשים בשביל אישות. בית דין לא
ברכת כהנים ומשפט פיתגורס
שלום וברכה,

שמעתי על זה. אני שמעתי משמו של הרב מאיר מזוז שליט"א. ואני לא יודע אם הרב מזו
ההבדלים בין הירושלמי לבבלי
טוב. זה פחות או יותר כל התורה כולה על רגל אחת.
ההבדלים בין הירושלמי והבבלי מפרנסים ספרים ונשתב
כמה מסכתות יש בש"ס?
בש"ס משניות יש 63 מסכתות.

על רובן יש גמרא (בבלי או ירושלמי), כאשר בבלי יש 43 מסכתות גמרא
לימוד גמרא בעזרת הכלים המודרניים
זו שאלה חשובה מאוד ואני די שמח עליה.

האמת היא שגם לי יצא לאחרונה לשמוע את האמירות הללו...
תעסוקה ועבודה

בודאי שיש קשר בין מצב רוח לביטחון עצמי, ככל שמצב הרוח טוב יותר, כך יש יותר כח לחיות, להתקדם, לעשו