close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בלויים בעת צרה

הרב שי טחן  ל אדר א, תשפד  10/03/2024

.......................

שאלה:

שלום לרב. אנו כמה חברים שכבר זמן רב מתכננים טיול, והתעוררה לנו השאלה אם בזמן מלחמה ראוי לצאת לטיולים. כמו כן אנחנו נוהגים כבר שנים לצאת לבילויים מדי שבוע, וגם בזה הסתפקנו אם הדבר מתאים עכשיו. תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה לשואלים.

למדנו בגמרא (תענית יא,א): "בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן, באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחים לו ידיהן על ראשו ואומרים: פלוני זה שפירש מן הציבור אל יראה בנחמת הציבור"

וכן נמצא גם בפרקי אבות (פרק ב’ משנה ד’): "אל תפרוש מן הציבור". והסביר רבי עובדיה מברטנורא שיש להשתתף עם צער הציבור.
וכן נפסק בשולחן ערוך (סימן תקעד ס״ה): "כל הפורש מן הציבור אינו רואה בנחמתן, וכל המצטער עמהם זוכה ורואה בנחמתן". והנה הסבירו המשנה ברורה (ס״ק יג) וכן הכף החיים (ס״ק טז) שהכוונה היא שדוקא בדבר שיוכל להועיל לציבור, וכגון בתפילה, בתענית או בממון, אולם אם אין לו שום תועלת לא נאמר דבר זה. ואף על פי כן הסביר בכף החיים (ס״ק יז) שיש לאדם לצער עצמו עם הציבור כשם שמצינו במשה רבינו שציער את עצמו בשעה שעם ישראל לחמו בעמלקים, שנאמר וידי משה כבדים. ולכן ודאי שאין ראוי לבלות וכן לצאת לטיולים בזמן שאחינו נמצאים בלוחמה ורבים נמצאים תחת איום טילים תדיר.
תשובות נוספות בנושא-
שימוש בכיפת ברזל כאשר היא מסכנת אחרים
שלום וברכה.

בהקשר לשאלתכם נאמר בדברי רבותינו בכמה מקומות שאין דוחין נפש מפני נפש, וסמכוהו
שימוש במושג "השבת השחורה"
שלום לכם.
אכן שאלה זו היא שאלה קשה שכן מצד אחד יום השבת הוא יום של שמחה ועונג, ואיך נקרא לו בשמ
למה להילחם בכלל אם מיד יבוא משיח?
רבים מאחינו בני ישראל רואים את הנעשה בתקופתינו כסימן והוכחה שהנה משיח בא.
הדלקת נרות לעקורים מביתם
אדם השוכר חדר בבית מלון ידליק בחדרו שכן אותו חדר נחשב כביתו לזמן שהוא שוהה שם, דמאי שנא מבית רגיל שה
עקירת עצי אוייב בזמן מלחמה
אני סבור שהוא רלוונטי לגבינו לגבי גרימת נזק לשטחים של האוייב ללא מטרה. יש מדיניות מלחמתית כזו, שקרוי