close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מכירת כל הבית לפסח

הרב שי טחן  ג ניסן, תשפד  11/04/2024

.......................

שאלה:

יש לי שתי שאלות בבקשה. אנחנו מתארחים בכל חג הפסח מחוץ לביתנו ועוזבים את הבית לפני פסח, האם מותר למכור לנכרי במכירת החמץ גם את הבית ובזה להיפטר מנקיון הבית. וגם ארצה לדעת מה לעשות אם נעזוב את הבית ביום י״ד לחודש ניסן.

תשובה:

שלום וברכה. העוזב את ביתו לימי חג הפסח רשאי למכור את ביתו עם כל התכולה ולהפטר בכך מנקיון הבית ומבדיקת חמץ, כדכתב האור לציון (ח״ג עמוד פו). ויקיים את מצוות בדיקת החמץ בחדרו ששוכר לחג או שישאיר חדר אחד בביתו שאינו מכור וינקה אותו ויעשה שם את בדיקת החמץ. ומי שאינו רוצה לנקות כלל שום חדר רשאי לנקות את רכבו בפנס ובברכה ולעשות שם את בדיקת החמץ (אור לציון ח״ג עמוד עה בביאורים).

לגבי שאלתכם השניה, אכן המוכר את ביתו לנכרי ואינו עוזב את ביתו עד י״ד ביום, יכול להקל שלא לבדוק את המקומות שדעתו למכרן בליל בדיקת חמץ. ובמשנה ברורה (סי’ תלז ס״ק לב) הביא מחלוקת אם מחויב לבדוק בליל י״ד את החדרים שבדעתו למכרן למחרת לנכרי עם החמץ שלהם, שדעת המקור חיים והחיי אדם (כלל קיט דין יח) שצריך לבדקן מאחר שלעת עתה החדרים עדיין לא נמכרו והם ברשות ישראל. אמנם בתשובת בנין עולם (סי’ כ) חולק ודעתו שאין צריכין בדיקה שבזה עצמו שמוכר למחר לעכו״ם מקיים ’תשביתו’ וביעור, וכן הוא בתשובת החתם סופר (סי’ קלא). וסיים המשנ״ב שאין למחות ביד המקילין, והגרש״ז אורבעך (הליכות שלמה פסח פ״ה הלכה ג’) כתב שהמנהג להקל.
תשובות נוספות בנושא-
שאלה לקראת מכירת חמץ בפסח
1. אפשר לכתוב- הבית כולו מלבד החדר שאותו לא נבדוק.
2. באופן עקרוני יש להיפטר רק מהחמץ הגמור, אי
ברכה על מצה מטוגנת
לא. בפסח מברכים על מצה מטוגנת המוציא. אם רואים שזה מצה. וזה המצב ברוב המקרים. אם היא טחונה לגמרי אז
תענית בכורות בצל הקורונה
השנה התירו להשתתף בסיומי מסכת וירטואלים, דרך הרשת, או בסיומי מסכת דרך הטלפון, בניגוד לרוב השנים. בגל
בצק שעבר עליו פסח המשך
אם כך אז נראה לי שזה אסור אחרי פסח, צריך להתכוון בזמן המכירה שזה יהיה כלול במכירה וכרגע זה נראה שלא
בצק משחק שעבר עליו פסח
יש ברשימת המרכיבים קמח? יש שם רשימת מרכיבים בחומר הזה?
קניית קמח לאחר פסח
אם יש למקום הכשר ולקמח הכשר, אז מותר לקנות, גם אם נאמר שהקמח הוא מלפני פסח, הרי שהם מכרו את החמץ. מה