close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

קשה מול גדול...

הלל מרצבךיז שבט, תשסח24/01/2008

בפרשתנו מסופר על בואו של יתרו להצטרף אל עמ"י, והתורה מספרת לנו על עצת יתרו למשה רבנו, כיצד כדאי לשפוט את העם.

בפרשתנו מסופר על בואו של יתרו להצטרף אל עמ"י, והתורה מספרת לנו על עצת יתרו למשה רבנו, כיצד כדאי לשפוט את העם:
"ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עשה: נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך: ... ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת: ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אתך:"

רעיון מבורך זה שיתרו מציע, אכן מתקבל ע"י משה, והוא מבצע ומיישם את הרעיון:

class=zitut>"וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר: ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אתם ראשים על העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת: ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם:"

וצריך להבין מדוע משה משנה מעצת חותנו, שהרי בעצה אמר יתרו "כל הדבר הגדל יביאו אליך, וכל הדבר הקטן ישפטו הם.", ואילו כשמשה מיישם את העצה, כתוב "את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם", מדוע בעצה יתרו מציע שהדברים הגדולים ישפוט משה, ואילו ביישום התורה מתארת שמשה מקבל את הדברים הקשים ולא את הדברים הגדולים.

והסביר מו"ר הרב שמואל טל, שהיום אנו נמצאים במצב שבו יש בית משפט לתביעות קטנות (עד 10,000 ש"ח), אח"כ בית משפט מחוזי, ואח"כ בית משפט עליון. וככל שהדיון הוא בנושא יותר גדול הוא נידון בבית משפט יותר גדול וחשוב, אצל המומחים היותר גדולים. לא כן היה אצל משרע"ה, משה קבע שאת הדבר הקשה יביאון אליו, לא הדיון על הסכום הגדול, אלא דיון שהוא מורכב וקשה לדיינים להכריע. וכפי שאומרת הגמרא : "אמר ריש לקיש: שיהא חביב עליך דין של פרוטה, כדין של מאה מנה.". לא משנה למשה על מה הדיון, אלא מה שמשנה זו האמת המוחלטת שצריכה לצאת לפועל, ועל זה הוא מתעקש, שאם הדין לא ברור שיבררו אותו עד תומו, לא משנה על מה הסכום הכספי.
וכן אנו רואים בדוד מלך ישראל שדבק בדרכו של משרע"ה, שלמרות שהעיסוקים של מלך ישראל רבים, לא נמנע מלטהר אשה לבעלה, מפני שכשעוסקים באמת לא משנה מה הכמות שבה, אלא העיקר הוא העיסוק בבירור האמת עד תומה. כפי שאומרת הגמרא : "כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה."

נקודה זאת לא יכל ללמוד משה מיתרו, אנו לומדים מהגויים הרבה דברים, כל פיתוח הטכנולוגיה, פיתוח החיים הטכניים והחיצוניים, וזה מתקבל בברכה, כדברי הפסוק : "יפת {רש"י: ירחיב} אלהים ליפת וישכן באהלי שם", אנו מקבלים מיפת את כל ההתפתחויות של העולם. אך שינויים מהותיים, נקודות רוחניות, לא נקבל ח"ו מהגויים. וכדברי הגמרא שרש"י על התורה מביאם: ""ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים." המשפט הישראלי הוא דבר רוחני, שלא נוכל לקבל מהגויים, את ההנחיות איך לשפוט. משום שאלו דברים שהם רוחניים ואותם אנו לא נקבל אפילו מיתרו הגר החכם, אלא רק מ-ה' יתברך.
שנזכה בקרוב ל"אשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כתחילה.", גאולה שלמה בקרוב, אכי"ר.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה