close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

איך יוצאים עכשיו מהגלות

שמואל בן חמו/ מהגולשיםיא טבת, תשסח20/12/2007

למה שעבוד מצרים התחיל לאחר מות יעקב אבינו? איך יעקב אבינו הצליח לחיות במצרים ללא השפעת הגלות?

פרשת ויחי כתובה בספר התורה ללא מרווח, כמקובל בשאר הפרשיות. לכן פרשת ויחי נקראת פרשה סתומה. חז"ל פירשו בדרכים שונות את חוסר המרווח שבין סיום פרשת ויגש ובין תחילת פרשת ויחי.
רש"י מביא את דברי המדרש רבה: " לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם ד"א שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו" (רש"י בראשית מז,כח ובראשית רבה צו,א).

שני הפירושים קשורים ביניהם, כאשר הגלות והשעבוד לא יכלו להתחיל כל עוד יעקב אבינו בחיים. לעומת זאת יעקב ניסה בכל כוחו ביחד
עם בניו, לבטל את גלות מצרים לפני תחילת השעבוד בפועל, ויחד עם זאת לדחות את שאר הגלויות.

בעל ה"שפת אמת" מסביר שגלות הנפש קודמת לגלות הגוף, כי הגוף הולך אחרי הנפש. יעקב אבינו מסמל את החיות של עם ישראל שאינה פוסקת לרגע, אפילו במקומות טמאים כמו מצרים. יעקב אבינו לא הרגיש את גלות מצרים כמו שנאמר: " ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה.." (בראשית מז,כח).
יעקב אבינו המשיך את חיי הקדושה שלו, ובזכותו פסק הרעב במצרים. לכן התורה מדגישה שיעקב חי 17 שנים במצרים.

יוסף הצדיק היה ממשיך דרכו של יעקב אבינו, לכן אף הוא לא הרגיש בנפשו את הגלות. 
"ויוסף שהיה במדרגת יעקב והיה דבוק בגאולה ידע והבין כי הכל לטובה כי שורש הגלות הוא הגאולה" (שפת אמת בראשית שנת תרל"ה).
הגלות היא הסתר פנים של הקב"ה, לכן מי שרואה את שורש הגלות- שהוא הגאולה, אינו סובל מהגלות כי הכל לטובה.

עכשיו אפשר להבין למה הגלות והשעבוד למצרים לא יכלו להתחיל בתקופת יעקב אבינו או יוסף הצדיק.
למרות שגופם היה במצרים, נפשם דבקה בגאולה ולא נתנו לשעבוד להשתלט על בני ישראל.
יעקב אבינו ויוסף שימשו דוגמא לבני ישראל ובזכותם השעבוד הנפשי נדחה. לאחר מותם בני ישראל שקעו בעומק הגלות ונסתמו עיניהם וליבם של ישראל.

היום ברוך השם, גופנו נמצא בארץ ישראל, לכן הגלות הגופנית הסתיימה. מצד שני, הגלות הנפשית או הרוחנית עדיין יושבת חזק בתוכנו. לפי דברי ה"שפת אמת" שהבאנו לעיל, הדבר מובן כאשר הנפש שולטת על הגוף בענייני הגלות. כדי לבטל את הגלות הנפשית עלינו לפעול כמו יעקב אבינו ויוסף הצדיק.
יעקב אבינו קרא להר המוריה- בית ה' לכן בית המקדש נקרא על שמו ולא על שאר האבות. (עיין פסחים פח ע/א).

הגימטרייא של יוסף שווה לזאת של: ציון 156=. חז"ל אמרו שכל מה שאירע ליוסף קרה לציון. כאשר יוסף פוגש את בנימין הוא בוכה על צוואריו כי הוא רואה בנבואה את החורבן העתידי של שני בתי המקדש שעמדו בחלק של בנימין. (עיין מאמר: יוסף הצדיק- החשמונאי הראשון )

למעשה יעקב אבינו ויוסף היו עסוקים בענייני הגאולה ובית המקדש כדי לא לשקוע בגלות מצרים.
זהו הסוד כדי להינצל מהגלות הנפשית. עלינו להבין את המסר הברור למען ביטול הגלות וליישם אותו עכשיו.
אם נרצה לצאת מהגלות הנפשית שאנו שרויים בה, עלינו לחיות חיים של גאולה ושל בטחון בה'.
אין לנו מה לחשוש מפני הגויים, להיפך!

עלינו לחשוש מהקב"ה ולקדם את תהליך הגאולה בכל מאודנו, ולבנות ביחד את בית המקדש השלישי בהר הבית בב"א.

סרט וידאו על המאמר http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה