close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מי שחרר את ירושלים

שמואל בן חמו/ מהגולשיםכז אייר, תשסז15/05/2007

למרות הניסים הגלויים שנעשו במצרים במהלך עשר המכות, ניתן עדיין לפרש את המכות כאסונות טבע. מכת דם דומה לזיהום מקורות המים של מצרים, מכת צפרדע יכולה להתרחש עקב פגיעה במאזן האקולוגי, מכת כינים מזכירה מגפה שמתפשטת ומדביקה את כל מצרים

ראשית ננסה להבין את מהות גאולת מצרים וכך להבין את מהות שחרור ירושלים בתשכ"ז.
 
בגאולת מצרים הקב"ה מתגלה לעולם ומביא עשר מכות על ארץ מצרים. מטרת המכות היא לחנך את עם ישראל ולהשריש בתוכם את האמונה בה'. בנוסף לכך הקב"ה רוצה להוכיח את כוחו למצריים כמו שנאמר:"וידעו מצרים כי אני ה' בנטתי את ידי על מצרים" (שמות ז,ה).
למרות הניסים הגלויים שנעשו במצרים במהלך עשר המכות, ניתן עדיין לפרש את המכות כאסונות טבע. מכת דם דומה לזיהום מקורות המים של מצרים, מכת צפרדע יכולה להתרחש עקב פגיעה במאזן האקולוגי, מכת כינים מזכירה מגפה שמתפשטת
ומדביקה את כל מצרים, וכך אפשר להמשיך עם שאר המכות. רואים מכאן שהמכות לא יצרו תופעות טבע חדשות או שידוד מערכות, מצד הקב"ה. הנס היה בזה שהמכות נפלו על מצרים אחת אחרי השנייה ובסופן בני ישראל הצליחו להשתחרר מהאימפריה העולמית של העבדות דאז- מצרים. במהלך עשר המכות הקב"ה שינה את הפרמטרים של הטבע בצורה קיצונית, ובכל זאת התורה מתארת את המכות כמעשה יד ה', ולא על ידי שליח.

נראה לומר שנס היכול להתפרש בדרך הטבע נקרא מעשה ידי ה'.
ננסה להרחיב את המושג "ידי ה' ", בקשר לבניין בית המקדש השלישי.
ישנה שאלה קשה בנוגע לבניין בית המקדש השלישי: האם הוא יבנה בידי אדם או בידי שמים ?
רש"י אומר בצורה מפורשת שבית המקדש השלישי ירד מוכן ומשוכלל מן השמים, לכן אין עניין לבנות אותו עכשיו.
" הני מילי בנין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים, שנאמר (שמות טו) מקדש ה' כוננו ידיך" (רש"י מסכת סוכה מא ע"א).
לפי רש"י, הקב"ה ישנה את סדרי עולם וינחית מן השמים, בית מקדש מוכן לעבודת הקורבנות.
נס מסוג זה מהווה חידוש עצום כאשר אינו מדובר בהקצנת תופעות טבע כמו בעשר המכות, אלא ביצירת יש מאין. המדרש רבה אומר שאנו מתפללים לבניית ירושלים בשלוש תפילות שונות: בקריאת שמע, בשמונה-עשרה ובברכת המזון, כי הקב"ה עתיד לבנות את ירושלים ולהשרות בה את שכינתו. 

"בקריאת שמע הוא אומר בונה ירושלים בתפלה הוא אומר בונה ירושלם בברכת המזון הוא אומר בונה ירושלים הוי שכל הפיות מתפללין עליו לפני הקב"ה עתיד הוא לבנותו ולהשרות שכינתו בו" (מדרש רבה שיר השירים ד,יב).
לכל הדעות ירושלים שוחררה בניסי ניסים במהלך מלחמת ששת הימים ב-תשכ"ז. ללא ספק אפשר לומר שהקב"ה כבש אותה בעצמו, למרות שחיילי צה"ל לחמו בפועל.

אנחנו רואים שמעשה ידי האדם יכולים להיקרא מעשה ידי ה'.

נראה לומר שכך יהיה לגבי בית המקדש השלישי: הוא יבנה בידי אדם, אבל תהיה סייעתא דשמיא גדולה, כך שזה יחשב כמעשה ידי ה'.
בית המקדש לא ירד מן השמים כמו שמשתמע מתוך פשט דברי רש"י אלא בדרך ניסית. עם ישראל יתאושש מאלפיים שנות גלות וידחה בשתי ידיו את המנהיגים היראים מתגובות הגויים יותר מבורא העולם.
בע"ה הנהגת עם ישראל בציון תתחלף ומלכות ישראל תתחדש וכך עם ישראל יתאחד וינצח את אויביו מבפנים ומבחוץ, ללא מורא מאומות העולם.
עלינו להודות לה' על שחרור נחלת יהודה ובנימין!

עלינו להלל את ה' על שחרור הר הבית!
מתוך שמחה של מצווה נתאחד ונבנה את בית השלישי בב"א.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה