close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מקורות לכמה נושאים מרכזיים מהירושלמי

הרב אברהם בלסכט תמוז, תשפא09/07/2021

הירושלמי הוא מקור לנושאים אמוניים רבים. במאמר זה נביא אותו כמקור לשלושה נושאים חשובים...

תגיות:
חשוב תמיד להזכיר שנושאים חשובים מקורם הוא בירושלמי. בדף קשר זה אני רוצה להעלות שלשה נושאים מרכזיים שפגשתי אותם לאחרונה שהמקור שלהם הוא הירושלמי.

הראשון הוא שם הספר אם הבנים שמחה. הרב ייששכר טייכטל מסביר בספרו המרתק שכולה מלא ציונות תורנית במיטבה. מדוע הוא בחר לקרוא לספרו אם הבנים שמחה בגלל שארץ ישראל נקראת אם (למשל מועד קטן ג, א), ביטוי שאינו מופיע בתלמוד הבבלי.

הנושא השני הוא הדברים המפורסמים של החת"ס בקשר לרעידת האדמה בצפת בגלל שהעדיפו את הגליל על ירושלים. המקור מרכזי אותו מביא החת"ס הוא הירושלמי (ברכות ט, ב) שקובע שרעידות
אדמה מתרחשות בגלל שבית המקדש אינו עומד במרכז

והנושא השלישי הוא בספר של ראיונות עם הרה"ג יעקב אריאל שליט"א (יערב שיחי) אומר הרב שהמקור לשיטה הדמוקרטית – שרק העם הוא זה שקובע את זהות המלך, הוא מתוך הירושלמי (ראש השנה א, א) המסביר זאת ביחס לכך שדוד לא נחשב מלך בזמן שרוב העם הלך אחרי אבשלום.

מקורות:
תלמוד ירושלמי מועד קטן ג, א
,חד כהן אתא לגבי ר' חנינה א"ל מהו לצאת לצור לעשות דבר מצוה לחלוץ או לייבם א"ל אחיו של אותו האיש יצא ברוך המקום שנגפו ואת מבקש לעשות כיוצא בו. אית דבעי מימר הכין א"ל. אחיו של אותו האיש הניח חיק אמו וחיבק חיק נכרי' וברוך שנגפו ואת מבקש לעשות כיוצא בו".

תלמוד ירושלמי ברכות ט, ב
"אליהו ז"ל שאל לר' נהוריי מפני מה באין זועות לעולם אמר ליה בעון תרומה ומעשרות. כתוב אחד אומר [דברים יא יב] תמיד עיני ה' אלהיך בה וכתוב אחד [תהילים קד לב] המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו. הא כיצד יתקיימו שני כתובין הללו בשעה שישראל עושין רצונו של מקום ומוציאין מעשרותיהן כתיקונן תמיד עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה ואינה ניזוקת כלום. בשעה שאין ישראל עושין רצונו של מקום ואינן מוציאין מעשרותיהן כתיקונן המביט לארץ ותרעד. אמר ליה בני חייך כך היא סברא דמילתא. אבל כך עיקרו של דבר אלא בשעה שהקב"ה מביט בבתי תיטריות ובבתי קרקסיות יושבות בטח ושאנן ושלוה ובית מקדשו חרב הוא אפילון לעולמו להחריבו. הה"ד [ירמי' כה ל] שאוג ישאג על נוהו. בשביל נויהו".

תלמוד ירושלמי ראש השנה א, א
רב חונא אמר כל אותן ששה חדשים שהיה דוד בורח מפני אבשלום בנו בשעירה היה מתכפר כהדיוט.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה