close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

טלטול פנס נייד בשבת

הרב שי טחן  יג כסליו, תשפג  07/12/2022

.......................

שאלה:

אם יש פנס שדלוק כבר מערב שבת, האם מותר לטלטל אותו בשבת? להשתמש בו כדי לראות דברים?

תשובה:

ישנה מחלוקת אם מותר לטלטל פנס הדלוק מבעוד יום, ולכן הנמצאים בשבת בטיול מחנאות (קמפינג) ויש להם צורך גדול לטלטל פנס על מנת להאיר את הדרך וכגון לנצרך ללכת לשירותים רשאי לעשות כן, אך אם ניתן עדיף להחמיר.

איתא בגמרא (שבת מז, א) שנר נחשב כבסיס לדבר האסור, ופירש״י דהיינו השלהבת, וכן הובא בהלכה (סימן רעט ס״א) ששלהבת של נר נחשבת כמוקצה בשבת ואסור לטלטלה (משנ״ב ס״א), וחלקו פוסקי הזמן מה הוא טעם האיסור, החזון אי״ש (או״ח סימן מא ס״ק טז) כתב שהוא משום שאין הדרך לטלטל את הנר מחשש שמא היא תכבה ויעבור על איסור כיבוי, והקשה הגרש״ז אורבעך (שו״ת מנחת שלמה ח״א סימן יד) שלפי דבריו אלו עולה שאם הנר נמצא בעששית שאז אין חשש שיכבה אזי מותר לטלטלה. וטעם נוסף כתב החזו״א שאין דרך לטלטל את הנר ודרך שימושה הוא במקומה. וכתב הוא שהאיסור אינו משום שמא יכבה אלא כיון שאין לשלהבת דין כלי וכל שאינו אוכל או כלי נחשב כמוקצה מחמת גופו.
וכן כתב גם הגר״מ פינשטיין (שו״ת אגרות משה ח״ג סימן נ) שהשלהבת אינה כלי והיא כמו אבן, אכן הקשו על דבריו שהרי אבן ושאר מוקצה מחמת גופו ניתן להתיר טלטולם על ידי הכנה ומדוע יאסר יותר הנר (שבות יצחק להרב יצחק דרזי פרק יד אות א).
ובתשובה אחרת (ח״ה סימן כב אות לו) כתב להתיר מעיקר הדין ורק מכיון שנר אסור יש לאסור גם פנס דאתי לאחלופי, וגם הגרי״ש אלישיב (הובא בשלמי יהודה פרק ב הלכה יז) כתב לאסור מזה הטעם שאין לחלק בין נר לפנס.
אכן בספר טלטולי שבת כתב בשם הגר״מ פינשטיין שמעיקר הדין טלטול מנורת חשמל מותרת ורק שנראה לאסור דדמי לאור של נר ואתי לאחלופי, וכתב שם ששאל את הגאון רב משה פינשטיין מה הדין במנורה קטנה הדולקת וכגון בשעון חשמלי המואר ע״י מנורה חשמלית, וכתב לו הגר״מ שמותרים בטלטול כיון שאין בכלים כאלו חשש שיסלקו את האור מהכלי שהרי אין הם קבועים בתוכם. ונראה עוד טעם להתיר על פי דברי הגאון רב נסים קרליץ (חוט שני שבת ח״ג עמוד סא) שכל כלי חשמלי שהוא כלי אחד עם החשמל בתוכו וכגון שעון המופעל ע״י בטריה שתוכו ואין החשמל בא אליו מבחוץ מותר בטלטול, ועל פי זה לא שנא פנס עם הבטריה והנורה שבתוכה דהוי כלי ורשאי בטלטול.
והגרשז״א כתב בתשובה אחת (מאורי אש פ״ב עמוד קיד) לאסור משום כעין גזירה שהמון העם יחשבו שהיתר הטלטול הוא מחמת שאין פנס זה כאש ולכן יבואו גם להליקה בשבת, ובתשובה אחרת (שו״ת מנחת שלמה ח״א סימן יד) כתב להתיר שדינו כמו שאר מכשירי חשמל המותרים בטלטול.
לכן נראה למעשה שיש להחמיר כדעת רוב הפוסקים, אבל במקום שקשה להחמיר וכגון כשנמצא בשדה וצריך לילך לשירותים וכדומה ובחושך עלטה יתכן שיפול בפחים וכדומה יקח עמו פנס להאיר לו כדעת המקילים.
תשובות נוספות בנושא-
הכשר למקררים?
ההתקדמות הטכנולוגית מציבה אתגרים לא מעטים בשימוש במכשירי חשמל, עד כדי כך שאנחנו זקוקים היום ל"הכשרq
פיקוד שבת למקרר

ברוב המקררים והמקפיאים  המצויים כיום (גם כאלו הנראים כמו הישנים)  לחצני

נוסח קידוש ליל שבת
לא ציינת בשאלה את העדה והנוסח שלכם, אז אני אכתוב את הנוסח לכל עדה. לקחתי את מהזימרון שהוצאנו לפני שנ
המשך שאלה
אם נעשה שימוש קבוע במכסים, הם לא מוקצה והמגירה לא מוקצה.
אלא אם כן זו מגירה שנועדה לאחסון של "
המשך שאלה
זה לא בדיוק עניין של עלות כספית, זה עניין של שימוש. 
מלבד העובדה שמכסים הם לא מוקצה של ממש
המשך שאלה
זה קצת מורכב, מצד אחד כתוב שאם מתחילים לשטוף את הכיור בשבת, מותצר לשטוף הכל. מצד שני, אם מדובר בסירי